УМОВИ проведення конкурсу на посаду начальника юридичного відділу

опубліковано 13.08.2021 15:29

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
12 серпня 2021 року № 232-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
 на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника юридичного відділу
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держводагентства;
Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові Держводагентства, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
Проводить юридичну експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Держводагентства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
Проводить гендерно-правову експертизу проєктів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;
Проводить антидискримінаційну експертизу проєктів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”;
Переглядає разом із структурними підрозділами Держводагентства нормативно-правові акти та інші документи з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством;
Разом із заінтересованими структурними підрозділами Держводагентства узагальнює практику застосування законодавства у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх Голові Держводагентства для погодження та внесення на розгляд Міністру захисту довкілля та природних ресурсів;
Розглядає проєкти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держводагентства, та готує пропозиції до них;
Здійснює у межах своєї компетенції разом зі структурними підрозділами заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Держводагентства у судах та інших органах;
Разом із заінтересованими структурними підрозділами долучається до проведення аналізу результатів господарської діяльності Держводагентства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
Разом із заінтересованими структурними підрозділами аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Голові Держводагентства письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Держводагентстві, в організаціях, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Голові Держводагентства щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 12500 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 16 год. 00 хв. 27 серпня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
30 серпня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 
 31 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища,  за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право»
2.
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
здатність до чіткого бачення результату діяльності;
вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
2.
Аналітичні здібності
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
3.
Відповідальність
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
 
Комунікація та взаємодія
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
 
Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
 
2.
Знання законодавства у сфері
Водний кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Цивільно-процесуальний кодекс України;
Кодекс адміністративного судочинства України;
Господарський кодекс України;
Господарський –процесуальний кодекс України;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040;
Регламент Кабінету  Міністрів України, затверджений постановою Кабіне6ту Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950
 
__________________________________________________