Положення про басейнову раду Дністра

опубліковано 01.09.2020 10:28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
від _22.12.2018_____№ _973_
 
ПОЛОЖЕННЯ
про басейнову раду Дністра

 

  1. Загальні положення

1.1. Басейнова рада Дністра (далі – басейнова рада) створюється Держводагентством та є консультативно-дорадчим органом у межах району басейну річки Дністер.

1.2. Басейнова рада діє у межах району басейну річки Дністер на території Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей.

1.3. Басейнова рада створюється відповідно до статей 133 та 15 Водного кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, з метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

1.4. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

1.5. Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання плану управління річковим басейном Дністра, плану управління ризиками затоплення (у формі пропозицій), реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер.

 

2. Завдання і функції басейнової ради

 

2.1. Основними завданнями басейнової ради є:

2.1.1. Вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер;

2.1.2. Сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами та управлінню ризиками затоплення у межах району басейну річки Дністер;

2.1.3. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами та ризиками затоплення у межах району басейну річки Дністер;

2.1.4. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій, громадськості та експертів (за згодою) у забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів поверхневих вод, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність у межах району басейну річки Дністер;

2.1.5. Надання пропозицій до проекту плану управління річковим басейном Дністра та проекту плану управління ризиками затоплення;

2.1.6. Сприяння виконанню плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення, державних, цільових, галузевих, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів;

2.1.7. Сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на покращення екологічного стану району басейну річки Дністер, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність;

2.1.8. Оцінка виконання плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення.

2.2. Басейнова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає та схвалює проект плану управління річковим басейном Дністра та надає пропозиції до проекту плану управління ризиками затоплення;

- бере участь у заходах з реалізації плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

- сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

- готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

- розглядає та схвалює річні звіти про виконання плану управління річковим басейном Дністра та надає пропозиції до звіту з виконання плану управління ризиками затоплення;

- сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану у району басейну річки Дністер та зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність;

- організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації в межах району басейну річки Дністер;

- розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер, аналізу й оцінки ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер та наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість водних ресурсів й обсяги водокористування;

- розглядає питання щодо зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність;

- надає пропозиції щодо екологічних цілей плану управління річковим басейном Дністра та можливих відхилень від строків їх досягнення;

- надає пропозиції щодо зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність до плану управління ризиками затоплення;

- розглядає питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку у межах району басейну річки Дністер;

- надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення району басейну річки Дністер, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність, механізмів їх фінансування;

- сприяє розвитку міжнародної співпраці у районі басейну річки Дністер.

 

3. Права басейнової ради

 

3.1. Басейнова рада має право:

3.1.1. Схвалювати проект плану управління річковим басейном Дністра та надавати пропозиції до проекту плану управління ризиками затоплення;

3.1.2. Брати участь у заходах з реалізації плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

3.1.3. Надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

3.1.4. Схвалювати інформацію про хід виконання плану управління річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;

3.1.5. Надавати пропозиції щодо екологічних цілей плану управління річковим басейном Дністра та можливих відхилень від строків їх досягнення;

3.1.6. Надавати пропозиції щодо зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність до плану управління ризиками затоплення;

3.1.7. Розглядати питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку у межах району басейну річки Дністер;

3.1.8. Надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення району басейну річки Дністер, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність, механізмів їх фінансування;

3.1.9. Отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3.1.10. Утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;

3.1.11. За необхідності залучати до роботи басейнової ради представників профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою);

3.1.12. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

3.1.13. Мати інші права відповідно до законодавства.

 

4. Склад та керівні органи басейнової ради

 

4.1. Басейнова рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів, Басейновим управлінням водних ресурсів Західного Бугу та Сяну, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, Регіональними офісами водних ресурсів у Тернопільській та Хмельницькій областях, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах району басейну річки Дністер, Комісією зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер, іншими заінтересованими організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями.

4.2. До складу басейнової ради входять представники заінтересованих сторін: центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Басейнового управління водних ресурсів Західного Бугу та Сяну, Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг, Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, Регіональних офісів водних ресурсів у Тернопільській та Хмельницькій областях, водокористувачів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у межах району басейну річки Дністер або діяльність яких пов’язана з районом басейну річки Дністер.

4.3. Басейнову раду очолює голова басейнової ради. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності.

4.4. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.

4.5. Голова басейнової ради:

- затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його проведення;

- відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання басейнової ради;

- представляє басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, органах міждержавної співпраці;

- вносить місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим заінтересованим сторонам пропозиції щодо виконання заходів з екологічного оздоровлення басейну річки Дністер;

- забезпечує здійснення взаємозв'язків із засобами масової інформації, організацію висвітлення діяльності басейнової ради в засобах масової інформації;

- організовує роботу секретаріату басейнової ради.

4.6. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат - постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.

4.7. Склад басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених у пункті 4.2 цього Положення, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування.

4.8. Водокористувачі становлять не менше ніж 30 % чисельного складу басейнової ради.

4.9. Максимальна кількість представників однієї галузі у складі басейнової ради дорівнює кількості адміністративних областей, на території яких діє басейнова рада. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від цієї галузі визначається рейтинговим голосуванням.

4.10. Максимальна кількість представників громадськості у складі басейнової ради становить не більше ніж три представники громадськості від однієї адміністративної області. У разі ненадання трьох кандидатур від однієї з областей надлишкова квота рівномірно розподіляється між рештою областей. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від громадськості визначається рейтинговим голосуванням.

4.11. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін.

4.12. Члени басейнової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.

4.13. Члени басейнової ради мають право отримувати необхідну інформацію про діяльність басейнової ради та порушувати на її засіданнях будь-які питання, що належать до компетенції басейнової ради відповідно до Положення про неї.

4.14. Повноваження члена басейнової ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала, повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена басейнової ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової ради у десятиденний строк. Зміни до складу басейнової ради вносяться Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15 робочих днів.

 

5. Порядок роботи басейнової ради

 

5.1. Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання. Робочі органи басейнової ради в своїй роботі керуються регламентом басейнової ради.

5.2. Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Басейнова рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

5.3. Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік. Засідання басейнової ради проводяться на території району басейну річки Дністер.

5.4. Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5.5. Засідання басейнової ради є відкритими.

5.6. Позачергове засідання басейнової ради може скликатися за ініціативою голови басейнової ради, його заступника або Голови Держводагентства.

5.7. Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.

5.8. Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що підписуються головуючим на засіданні, направляються членам басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради», а також на веб-сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

5.9. Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.

5.10. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також Дністровського басейнового управління водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

5.11. Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань басейнової ради здійснює водогосподарська організація на території якої відбувається засідання.

 

 

Голова басейнової ради  О.Мандрик