Комісія з оцінки корупційних ризиків у Держводагентстві

опубліковано 31.01.2017 14:58

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 26.01.2017  № 12
                                                      Склад комісії з оцінки корупційних ризиків у Держводагентстві

 

Хорєв Михайло Юрійович
перший заступник Голови Агентства, голова комісії
члени комісії:
 
Купцова Людмила Анатоліївна
головний спеціаліст з питань запобігання корупції, секретар комісії
Серга Оксана Григорівна
завідувач сектору з управління персоналом
Лебідь Юлія Вікторівна
завідувач юридичного сектору
Лисюк Ольга Гаврилівна
начальник управління водних ресурсів
Розгон Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації водогосподарських систем,    енергозбереження та механізації
Андрєєв Олександр Вікторович
начальник відділу фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій
Михальський Олександр Валентинович
завідувач сектору внутрішнього аудиту та господарського обслуговування
Ковтуненко Віта Анатоліївна
начальник відділу зв’язків з громадськістю та документообігу
Стрелець Олена Юріївна
завідувач сектору наукового та інформаційного забезпечення
Мірзоєва Крістіна Юріївна
провідний спеціаліст сектору міжнародного співробітництва
Кошарний Костянтин Миколайович
головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи

 

Положення
про комісію з оцінки корупційних ризиків
1. Комісія з оцінки корупційних ризиків є тимчасовим дорадчим органом Держводагентства (далі - Комісія), яка утворюється для забезпечення здійснення повноважень визначених Законом України «Про запобігання корупції».
 
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держводагентства та цим Положенням.
 
3. Основними завданнями комісії є забезпечення організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації їх повноважень і функцій, та встановлення комплексу правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у Держводагентстві, а також підготовка пропозицій з оцінки корупційних ризиків, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
Ідентифікацію корупційних ризиків здійснювати відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126.
Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки антикорупційної програми Держводагентства.
 
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань складає робочий план оцінки корупційних ризиків, в якому відображається інформація про мету (цілі) оцінки корупційних ризиків, об’єкти оцінки, завдання дослідження об’єктів оцінки, процедури дослідження, джерела інформації, виконавців завдань,        послідовність і терміни виконання, необхідні ресурси для проведення оцінки корупційних ризиків.
Оцінка корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності Держводагентства передбачає вивчення таких питань: організаційна структура, система внутрішнього контролю, управління персоналом, врегулювання конфлікту інтересів, надання адміністративних послуг, інших питань, що випливають з організаційно-управлінської діяльності Держводагентства.
За результатами оцінки корупційних ризиків комісія готує звіт, який містить наступну інформацію: ідентифіковані корупційні ризики та їх чинники (причини, умови), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків.
 
5. Комісія має право:
 
1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
 
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами.
 
7. Персональний склад комісії затверджує Голова Держводагентства.
 
8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу забезпечує його секретар.
Засідання допоміжного органу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.
 
9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.