Звіт про використання коштів Державного бюджету України Державним агентством водних ресурсів України у 2015 році

опубліковано 04.10.2016 23:57

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу, ефективного управління водними ресурсами, а також для забезпечення реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та низки рішень Уряду, Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” за 6 бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Державне агентство водних ресурсів, було заплановано та фактично виділено із загального фонду державного бюджету кошти у сумі 1144121,2 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 1115875,5 тис. грн., або 97,5% до запланованого. Не проведено розрахункових операцій та відкликано до державного бюджету по закінченні фінансового року 28245,7 тис. гривень.
Видатки у розрізі бюджетних програм наведені у таблиці, що додається, та мали такі призначення.
За рахунок коштів бюджетної програми 2407010 „Керівництво та управління у сфері водного господарства” здійснювалося утримання центрального апарату Держводагентства.
Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.
Реалізація бюджетної програми здійснювалася відповідно до вимог Водного кодексу України, Закону України „Про меліорацію земель”, Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014     № 393 „Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України”.
У межах реалізації програми Держводагентством здійснювалася організація роботи 206 водогосподарських підприємств, установ та організацій із загальною чисельністю 27376 працівників.
У рамках бюджетної програми 2407020 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства” виконувалися роботи за 8 науковими та науково-технічними розробками з пріоритетних напрямів науково-технічної політики Держводагентства.
Розробки спрямовані на забезпечення економії електроенергії на насосних станціях водогосподарських систем при використанні динамічного гальмування осьових насосних агрегатів, розробку моделі водогосподарського балансу та рекомендацій з розрахунку водогосподарського балансу району річкового басейну Сіверського Дінця, обґрунтування інформаційної моделі обліку використання вод при веденні бази даних державного водного кадастру за розділом "Водокористування", обґрунтування застосування рибозахисної споруди сучасного типу на водозабірній насосній станції каналу Дніпро-Донбас, рекомендацій щодо ведення моніторингу переробки берегової смуги дніпровських водосховищ, визначення сучасного еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Херсонської області з використанням ГІС-технологій та розробку напрямків з оптимізації управління водними і земельними ресурсами цієї області, еколого-економічне обґрунтування відновлення лісозахисних смуг уздовж магістральних зрошувальних каналів.
При плані завершити у 2015 році 4 розробки, фактично завершено 5 розробок. Всі вони будуть застосовані на практиці.
За рахунок коштів бюджетної програми 2407040 „Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства” здійснювалися видатки, спрямовані на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку працівників водогосподарського комплексу в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів. Протягом 2015 року в інституті підвищили кваліфікацію 2717 працівників водогосподарської галузі.
Крім того, інститутом у 2015 році використано 1560,8 тис. грн. коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих за рахунок надання платних послуг. За рахунок зазначених коштів підготовлено та проведено 9 короткострокових семінарів та випускався часопис „Водне господарство України”.
87% від обсягу видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, склали видатки за бюджетною програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами”.
За рахунок коштів програми утримується та функціонує державний водогосподарський комплекс країни.
Основною метою бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. Крім того, за рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, водойм у зонах впливу атомних електростанцій, поверхневих вод у прикордонних зонах, місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання. Також виконувалися завдання зі збору інформації про стан забезпечення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, складання щорічників водокористування та паспортів малих річок, виконання міжнародних угод щодо співробітництва на транскордонних водних об’єктах та управління водними ресурсами.
Фінансування експлуатаційних заходів у 2015 році дало можливість у цілому здійснити експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала 974137,8 тис. гривень.
Основна частка видатків за зазначеною програмою, а саме 79% від загальної суми – це видатки на оплату праці та нарахування на неї, близько 20 % - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та близько 1 % - на здійснення інших видатків, пов’язаних з утриманням та функціонуванням водогосподарського комплексу та управлінням водними ресурсами (придбання матеріалів, оплата послуг, видатки на відрядження тощо).
За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 6148,5 тис. грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 3540,4 тис грн., які в основному спрямовані на поточні ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, придбання пального для зазначених цілей у 193 бюджетних організаціях.
У 2015 році за рахунок коштів загального фонду було подано в маловодні регіони 797,5 млн. куб. м води, підготовлено для поливу 690,2 тис. га зрошуваних земель, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 4888,6 тис. гектарів.
З метою запобігання затопленню територій перекачано насосними станціями захисних споруд каскаду дніпровських водосховищ 1052,1 млн. куб. м води.
За рахунок коштів програми виконано 89872 вимірювання показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно приймалися управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод.
Виготовлено 28 щорічників про стан використання водних ресурсів у розрізі басейнів основних річок України за 2014 рік.
Щомісячно встановлювались оптимальні режими експлуатації каскаду дніпровських водосховищ.
Забезпечено виконання зобов’язань України в межах реалізації співробітництва на прикордонних водах за 7 міжурядовими двосторонніми угодами з сусідніми країнами. У рамках міжнародної співпраці організовано 28 міжнародних зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах.
За рахунок коштів спеціального фонду за зазначеною програмою здійснено видатки у сумі 1178161,2 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг – 977787,3 тис. гривень.
За рахунок коштів спеціального фонду було подано в маловодні регіони 1308,8 млн. куб. м води та надано ряд послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів”.
Бюджетна програма 2407070 „Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні   р. Тиса у Закарпатській області” спрямована на реалізацію трьох напрямів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, а саме: захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету та комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області.
Кінцевою метою програми є здійснення заходів для запобігання та ліквідації шкідливої дії вод, які передбачають комплексний підхід до будівництва захисних споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь унаслідок повеней і паводків; створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених пунктів; екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля; удосконалення служби протипаводкового захисту, включаючи експлуатацію захисних гідротехнічних споруд.
За рахунок коштів бюджетної програми у 2015 році реалізовано ряд заходів із захисту населення та територій від шкідливої дії вод та погашено кредиторську заборгованість, яка склалася на початок року.
Основні видатки у розрізі економічної класифікації склали за КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів” - 8193,4 тис. грн. та за КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” - 56542,0 тис. гривень.
За рахунок коштів побудовано 5 гідротехнічних споруд, виконано 0,2 км берегоукріплення, розчищено 2,7 км русел річок.
Це дозволило захистити 5 населених пунктів та 55 га сільгоспугідь.
За бюджетною програмою 2407130 „Виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим ДП „Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» під державну гарантію” здійснено видатки за КЕКВ 2610 „Капітальні трансферти підприємствам” у сумі 63406,4 тис. грн. на обслуговування інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області на 2009 – 2011 роки, у тому числі 7292,7 тис. грн. - на обслуговування боргових зобов’язань по кредиту та 56113,7 тис. грн. - на погашення заборгованості перед державним бюджетом за кредитом, залученим під державну гарантію.
 
 
ЗВІТ
про використання коштів Державного бюджету України
Державним агентством водних ресурсів України за 2015 рік
(за економічною структурою бюджетної класифікації у розрізі бюджетних програм)
           
гривень
Показники
Код економічної класифікації видатків
Загальний фонд 
Спеціальний фонд 
Затверджено на звітний рік
Касові за звітний період (рік)
Затверджено на звітний рік
Касові за звітний період (рік)
1
2
3
4
5
6
КПКВ 2407010
"Керівництво та управління у сфері водного господарства"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
10 049 300,00
10 026 412,37
-
-
у тому числі:
Поточні видатки
2000
10 049 300,00
10 026 412,37
-
-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2100
9 553 200,00
9 539 593,61
-
-
Оплата праці
2110
7 009 000,00
7 007 543,87
-
-
Заробітна плата
2111
7 009 000,00
7 007 543,87
-
-
Нарахування на оплату праці
2120
2 544 200,00
2 532 049,74
-
-
Використання товарів і послуг
2200
492 760,00
484 078,06
-
-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
33 400,00
33 360,79
-
-
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
134 640,00
132 865,51
-
-
Видатки на відрядження
2250
76 720,00
76 678,57
-
-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
248 000,00
241 173,19
-
-
Оплата теплопостачання
2271
114 000,00
108 013,22
-
-
Оплата водопостачання та водовідведення
2272
4 000,00
3 376,88
-
-
Оплата електроенергії
2273
130 000,00
129 783,09
-
-
Інші поточні видатки
2800
3 340,00
2 740,70
-
-
КПКВ 2407020
"Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
147 800,00
147 800,00
-
-
у тому числі:
Поточні видатки
2000
147 800,00
147 800,00
-
-
Використання товарів і послуг
2200
147 800,00
147 800,00
-
-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
147 800,00
147 800,00
-
-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
147 800,00
147 800,00
-
-
КПКВ 2407040
"Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
2 545 300,00
2 545 300,00
1 644 400,00
1 560 783,01
у тому числі:
Поточні видатки
2000
2 545 300,00
2 545 300,00
1 644 400,00
1 560 783,01
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2100
2 342 700,00
2 342 700,00
686 900,00
630 206,66
Оплата праці
2110
1 739 800,00
1 739 800,00
497 300,00
455 496,03
Заробітна плата
2111
1 739 800,00
1 739 800,00
497 300,00
455 496,03
Нарахування на оплату праці
2120
602 900,00
602 900,00
189 600,00
174 710,63
Використання товарів і послуг
2200
202 600,00
202 600,00
850 700,00
823 821,03
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
-
-
202 800,00
201 873,13
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
-
-
136 500,00
122 184,88
Видатки на відрядження
2250
9 900,00
9 900,00
7 000,00
6 080,24
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
192 700,00
192 700,00
504 400,00
493 682,78
Оплата теплопостачання
2271
96 600,00
96 600,00
261 500,00
252 497,00
Оплата водопостачання та водовідведення
2272
23 900,00
23 900,00
141 200,00
141 002,42
Оплата електроенергії
2273
72 200,00
72 200,00
94 600,00
93 089,60
Оплата природного газу
2274
-
-
7 100,00
7 093,76
Інші поточні видатки
2800
-
-
106 800,00
106 755,32
КПКВ 2407050
"Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
976 273 700,00
974 137 844,14
1 258 875 295,41
1 178 161 224,75
у тому числі:
Поточні видатки
2000
975 273 700,00
973 137 849,34
970 739 335,27
952 261 513,63
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2100
770 837 000,00
770 020 958,64
114 286 953,44
108 012 902,10
Оплата праці
2110
568 591 200,00
568 550 373,68
83 943 041,41
79 609 862,50
Заробітна плата
2111
568 591 200,00
568 550 373,68
83 943 041,41
79 609 862,50
Нарахування на оплату праці
2120
202 245 800,00
201 470 584,96
30 343 912,03
28 403 039,60
Використання товарів і послуг
2200
203 660 260,00
202 355 354,12
797 857 889,83
787 316 242,08
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
6 169 260,00
6 167 184,72
136 632 549,55
132 097 426,36
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220
3 000,00
3 000,00
73 325,00
73 222,77
Продукти харчування
2230
266 980,00
264 417,06
544 091,00
356 618,34
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
3 552 600,00
3 540 385,96
57 415 839,97
54 132 525,83
Видатки на відрядження
2250
1 465 200,00
1 409 580,12
3 696 285,74
3 394 234,06
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
192 105 420,00
190 874 426,06
598 638 440,22
596 452 592,98
Оплата теплопостачання
2271
5 241 240,00
4 800 087,16
294 592,00
179 204,25
Оплата водопостачання та водовідведення
2272
804 680,00
719 009,06
142 507,00
100 601,50
Оплата електроенергії
2273
167 046 000,00
166 816 562,28
596 961 918,12
595 063 698,19
Оплата природного газу
2274
9 575 600,00
9 102 345,42
231 590,10
157 192,62
Оплата інших енергоносіїв
2275
9 437 900,00
9 436 422,14
1 007 833,00
951 896,42
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
97 800,00
96 360,20
857 358,35
809 621,74
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
70 000,00
70 000,00
442 293,35
442 062,44
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
27 800,00
26 360,20
415 065,00
367 559,30
Соціальне забезпечення
2700
505 790,00
496 342,01
389 623,00
314 355,22
Виплата пенсій і допомоги
2710
493 990,00
484 542,01
53 308,00
51 226,22
Інші виплати населенню
2730
11 800,00
11 800,00
336 315,00
263 129,00
Інші поточні видатки
2800
270 650,00
265 194,57
58 204 869,00
56 618 014,23
Капітальні  видатки
3000
1 000 000,00
999 994,80
288 135 960,14
225 899 711,12
Придбання основного капіталу
3100
1 000 000,00
999 994,80
288 135 960,14
225 899 711,12
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
-
-
24 531 558,08
18 274 012,58
Капітальне будівництво (придбання)
3120
-
-
95 217 816,02
88 428 219,92
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3122
-
-
95 217 816,02
88 428 219,92
Капітальний ремонт
3130
1 000 000,00
999 994,80
101 315 379,16
74 060 600,26
Капітальний ремонт інших об’єктів
3132
1 000 000,00
999 994,80
101 315 379,16
74 060 600,26
Реконструкція та реставрація
3140
-
-
67 071 206,88
45 136 878,36
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3142
-
-
67 071 206,88
45 136 878,36
КПКВ 2407070
" Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
71 697 000,00
65 611 675,73
-
-
у тому числі:
Поточні видатки
2000
200 000,00
200 000,00
-
-
Використання товарів і послуг
2200
200 000,00
200 000,00
-
-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
200 000,00
200 000,00
-
-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
200 000,00
200 000,00
-
-
Капітальні  видатки
3000
71 497 000,00
65 411 675,73
-
-
Придбання основного капіталу
3100
9 110 700,00
8 869 675,54
-
-
Капітальне будівництво (придбання)
3120
8 434 400,00
8 193 385,55
-
-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3122
8 434 400,00
8 193 385,55
-
-
Капітальний ремонт
3130
412 300,00
412 289,99
-
-
Капітальний ремонт інших об’єктів
3132
412 300,00
412 289,99
-
-
Реконструкція та реставрація
3140
264 000,00
264 000,00
-
-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3142
264 000,00
264 000,00
-
-
Капітальні трансферти
3200
62 386 300,00
56 542 000,19
-
-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
62 386 300,00
56 542 000,19
-
-
КПКВ 2407130
"Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція протипаводкового захисту" під державну гарантію"
Видатки та надання кредитів -  усього
х
83 408 100,00
63 406 431,01
-
-
у тому числі:
Поточні видатки
2000
83 408 100,00
63 406 431,01
-
-
Поточні трансферти
2600
83 408 100,00
63 406 431,01
-
-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
83 408 100,00
63 406 431,01
-
-
             
В.о. Голови Державного агентства
водних ресурсів України 
   
І. Овчаренко
             
Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності
   <