Звіт про використання коштів Державного бюджету України Державним агентством водних ресурсів України у 2016 році

опубліковано 06.03.2017 10:39

З метою забезпечення сталого функціонування водогосподарського комплексу, ефективного управління водними ресурсами, а також для забезпечення реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та низки рішень Уряду, Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” за 6 бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Державне агентство водних ресурсів, було заплановано та фактично виділено із загального фонду державного бюджету кошти у сумі 1157414,8 тис. гривень. Касові видатки за звітний період склали 1131640,1 тис. грн., або 97,8% до запланованого.  Не проведено розрахункових операцій та відкликано до державного бюджету по закінченні фінансового року          25774,7 тис. гривень.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 738-р „Про виділення коштів для завершення у 2016 році будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі” Держводагентству з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено 15640 тис. гривень. Касові видатки склали      12352,3 тис. грн., а 3287,7 тис. грн. були відкликані у зв’язку із закінченням року.
Видатки у розрізі бюджетних програм наведені у таблиці, що додається, та мали такі призначення.
За рахунок коштів бюджетної програми 2407010 „Керівництво та управління у сфері водного господарства” здійснювалося утримання  центрального апарату Держводагентства.
Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.
Реалізація бюджетної програми здійснювалася відповідно до вимог Водного кодексу України, Закону України „Про меліорацію земель”, Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014      № 393 „Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України”.
У межах реалізації програми Держводагентством здійснювалася організація роботи 205 водогосподарських підприємств, установ та організацій із загальною чисельністю понад 27 тис. працівників.
         У рамках бюджетної програми 2407020 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням  у сфері розвитку водного господарства” виконувалися роботи за 7 науковими та науково-технічними розробками з пріоритетних напрямів науково-технічної політики Держводагентства.
 При плані завершити у 2016 році 6 розробок, фактично завершено            4 розробки. Зменшення показника пов’язане з подорожчанням вартості виконання науково-технічних розробок, що, як наслідок, при незмінних обсягах фінансування призвело до скорочення кількості завершених розробок. Всі завершені розробки будуть застосовані на практиці.
           Розробки були спрямовані на наукове обґрунтування моделі обліку використання вод, розробку рекомендацій з проведення біомеліоративних робіт на водних об’єктах та водогосподарських системах Держводагентства, еколого-економічне обґрунтування відновлення лісозахисних смуг вздовж магістральних зрошувальних каналів, а також на визначення сучасного еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Херсонської області з використанням ГІС-технологій та розробку напрямків з оптимізації управління водними і земельними ресурсами.
За рахунок коштів бюджетної програми 2407040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства” здійснювалися видатки, спрямовані на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку працівників водогосподарського комплексу в Державному інституті управління та економіки водних ресурсів. Протягом 2016 року в інституті, при плані підвищити кваліфікацію 2600 фахівцям галузі, фактично підвищили кваліфікацію 2717 працівників водогосподарської галузі. Перевиконання плану досягнуто за рахунок росту наповнення груп (на внесення змін до водного законодавства і проведення реформи в галузі водогосподарські організації відреагували збільшенням направлення фахівців на підвищення кваліфікації).
Крім того, інститутом у 2016 році використано 1502,6 тис. грн. коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих за рахунок надання платних послуг. За рахунок зазначених коштів підготовлено та проведено 13 короткострокових семінарів (при запланованих – 5) та випускався часопис „Водне господарство України”.
За рахунок коштів бюджетної програми 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами” утримувався та функціонував державний водогосподарський комплекс країни. Фінансування за зазначеною програмою склало 96 % від обсягу видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство.
Основною метою бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. За рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, водойм у зонах впливу  атомних електростанцій, поверхневих вод у прикордонних зонах,  місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання. Також  виконувалися  завдання  з виконання міжнародних угод щодо співробітництва на транскордонних  водних об’єктах та управління водними ресурсами.
За рахунок коштів програми утримувалось 193 бюджетні організації та установи із загальною чисельністю працюючих 26878 осіб.
Фінансування експлуатаційних заходів у 2016 році дало можливість у цілому здійснити експлуатаційні заходи за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах. Загальна сума касових видатків за загальним фондом бюджетної програми склала      1086532,7 тис. гривень.
Основна частка видатків за зазначеною програмою, а саме 75%     (811452,2 тис. грн.) від загальної суми – це видатки на оплату праці та нарахування на неї, близько 24 % (262353,8 тис. грн.) - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та близько 1 % - на здійснення інших видатків, пов’язаних з утриманням та функціонуванням водогосподарського комплексу та управлінням водними ресурсами (придбання матеріалів, оплата послуг, видатки на відрядження тощо).
За цією програмою за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” здійснені касові видатки на суму 5999,0 тис.  грн. та за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” - на суму 3713,3 тис грн., які в основному спрямовані на поточні ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, придбання пального для зазначених цілей.
У 2016 році за рахунок коштів загального фонду було подано в маловодні регіони 522512 млн. куб. м води, підготовлено для поливу 680,9 тис. га зрошуваних земель.
Управлінням каналу Дніпро-Донбас проведено водообмін у Краснопавлівському водосховищі, яке є джерелом водопостачання м. Харків та ряду населених пунктів Харківської області. У водосховище подано  106,7 млн. куб. м води.
З метою покращення якості води в річці Інгулець та забезпечення водокористувачів міста Кривий Ріг, Миколаївської та Херсонської областей водою нормальної якості подано каналом Дніпро-Інгулець 122,2 млн. куб. м води у басейн р. Інгулець.
З метою запобігання затопленню територій перекачано насосними станціями захисних споруд каскаду дніпровських водосховищ                           990,8 млн. куб. м води.
Здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 4460 тис. гектарів.
За рахунок коштів програми виконано 91791 вимірювання показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно приймалися управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод. 
Забезпечено  виконання зобов’язань України в межах реалізації  співробітництва на прикордонних водах за 7 міжурядовими двосторонніми угодами з сусідніми країнами. У рамках міжнародної співпраці організовано   31 міжнародну зустріч з питань співробітництва на прикордонних водах.
За рахунок коштів спеціального фонду за зазначеною програмою здійснено видатки у сумі 1260487,7 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг – 1071695,6 тис. гривень. На покриття дефіциту загального фонду державного бюджету спрямовано 418984,9 тис. грн. власних надходжень, у тому числі 150236,0 тис. грн. - на оплату за спожиту електроенергію та 40795,7 тис. грн. - на здійснення капітальних видатків, які у загальному фонді державного бюджету за зазначеною бюджетною програмою взагалі не передбачались.
За рахунок коштів спеціального фонду було подано в маловодні регіони 1187,8 млн. куб. м води.  
Бюджетна програма 2407070 „Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні    р. Тиса у Закарпатській області” спрямована на реалізацію трьох напрямів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, а саме: захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету та комплексний протипаводковий захист в басейні     р. Тиса у Закарпатській області.
Кінцевою метою програми є здійснення заходів для запобігання та ліквідації шкідливої дії вод, які передбачають комплексний підхід до будівництва захисних споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь унаслідок повеней і паводків; створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених пунктів; екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля; удосконалення служби протипаводкового захисту, включаючи експлуатацію захисних гідротехнічних споруд.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” було передбачено  та фактично виділено 200 тис. грн. поточних видатків, які були спрямовані на завершення робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування екологічного оздоровлення річки Сіверський Донець.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 738-р „Про виділення коштів для завершення у 2016 році будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі” Держводагентству, як зазначалось, за цією бюджетною програмою, починаючи з 22 листопада, було виділено 15640 тис. гривень. Обмежені строки будівництва та погодні умови не дозволили освоїти усі кошти, передбачені зазначеним розпорядженням. Фактично протягом грудня було освоєно 12352,3 тис. гривень.
За виділені кошти:
- були виконані у повному обсязі заплановані роботи з розробки ґрунту на будівництві земляної дамби та підпірних стінок (16,1 тис. куб. м);
- закріплено 3285 кв. м укосів земляної дамби із запланованих 5240 кв. метрів.
Заплановані роботи з будівництва автодорожнього мосту на гідротехнічній споруді довжиною 24 м не завершені.
За дорученням Держводагентства, проектувальниками розглядається питання щодо можливості експлуатації гідротехнічної споруди, як підпірної, у теперішньому стані готовності. 
За бюджетною програмою 2407800 „Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”, яка була запроваджена у    2016 році на виконання однойменного інвестиційного проекту, здійснено видатки за КЕКВ 3142 „Реконструкція та реставрація інших об’єктів”. Із передбачених у державному бюджеті видатків у сумі 54561,9 тис. грн., освоєно кошти сумі 31638,8 тис. грн. проти, що пояснюється стислими термінами, відведеними на виконання робіт (перші кошти за програмою були перераховані 31 серпня) та складністю виконання робіт з реконструкції гідротехнічних об’єктів у осінньо-зимовий період.
За кошти програми виконувались роботи з реконструкції Кам’янської  та Знам’янської компресорних станцій у Запорізькій області, а також розпочато роботи з реконструкції Білозірської насосної станції у Запорізькій області.
 

 

Файли до завантаження:

Звіт про використання коштів Державного бюджету України Державним агентством водних ресурсів України у 2016 році