Звіт про фінансовий стан за І півріччя 2019 року

опубліковано 28.10.2019 12:21

                                Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
                                                      КОДИ
Підприємство                                Дата (рік, місяць, число) 2019 07 01
Державне підприємство  "УКРВОДСЕРВІС"   за ЄДРПОУ 32765831
Територія М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н   за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова
форма господарювання
Державне підприємство   за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах   за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників, осіб 16                        
Одиниця  виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком              
Адреса, телефон 03035 м. Київ, вул. Солом'янська, 1   0443867516
                                                                 
                                                                 
                  1. Баланс на 30.06.2019 р.                      
                                Форма № 1-м Код за ДКУД  1801006
Актив Код рядка На початок звітного
року
На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 27 191,3 27 193,3
Основні засоби 1010 2 215,6 2 158,1
   первісна вартість 1011 27 974,1 27 907,8
   знос 1012 ( 25 758,5 ) ( 25 749,7 )
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 29 406,9 29 351,4
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 243,4 247,1
   у тому числі готова продукція 1103 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56,5 42,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 - -
   у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 15,3 17,1
Витрати майбутніх періодів 1170 644,9 637,2
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 960,1 944,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 30 367,0 30 295,7
Пасив Код рядка На початок
звітного року
На кінець
звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 494,3 4 494,3
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 558,3 595,5
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 1495 5 052,6 5 089,8
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 25 067,1 24 839,9
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:      
   довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
   товари, роботи, послуги 1615 54,1 87,8
   розрахунками з бюджетом 1620 103,0 99,9
  у тому числі з податку на прибуток 1621 14,7 -
   розрахунками зі страхування 1625 15,2 33,6
   розрахунками з оплати праці 1630 75,0 144,7
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - -
Усього за розділом IІІ 1695 247,3 366,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 30 367,0 30 295,7
                                                                 
                                                                 
2. Звіт про фінансові результати
                      за I Півріччя 2019                        
                                      Форма № 2-м Код за ДКУД   1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 923,0 1 502,8
Інші операційні доходи 2120 - -
Інші доходи 2240 - -
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 923,0 1 502,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 622,5 ) ( 1 437,7 )
Інші операційні витрати 2180 ( 226,0 ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1 848,5 ) ( 1 437,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 74,5 65,1
Податок на прибуток 2300 ( - ) ( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 74,5 65,1
                                                                 
Керівник               Погорільчук Юрій Іванович    
                  (підпис)   (ініціали, прізвище)    
                                                                 
Головний бухгалтер     Каращенко Тетяна  В'ячеславівна    
                  (підпис)   (ініціали, прізвище)