Регламент басейнової ради Південного Бугу

опубліковано 08.05.2020 11:04

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення басейнової ради
Південного Бугу
від 21.12.2018  № 1
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ
басейнової ради Південного Бугу

 

Загальні положення
 
1.1 Цей Регламент розроблено відповідно до пункту 20 Типового положення про басейнові ради, затвердженого наказом Мінприроди від 26.01.2017 № 23.
 
1.2. Басейнова рада Південного Бугу (далі – басейнова рада) створена відповідно до статей 133 та 15 Водного кодексу України Держводагентством та консультативно-дорадчим органом Держводагентства у межах району басейну річки Південний Буг на території, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Київської областей.
 
1.3. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами, іншими нормативно-правовими актами України та цим Регламентом.
 
1.4. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат басейнової ради Південного Бугу (далі – секретаріат басейнової ради) – постійно діючий робочий орган басейнової ради. Завдання та функції секретаріату басейнової ради визначені у Положенні про секретаріат басейнової ради Південного Бугу.
1.5. Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань басейнової ради здійснює установа, організація, що належить до сфери управління Держводагентства.
 
Склад басейнової ради
 
2.1. Склад басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін. Зміни до складу басейнової ради вносяться Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15 робочих днів.
 
2.2. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років. Повноваження члена басейнової ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала, повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена басейнової ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової ради у десятиденний строк.
 
2.3. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування. Повноваження голови басейнової ради та його заступника визначаються Положенням про басейнову раду Південного Бугу.
 
Порядок скликання та проведення засідань басейнової ради
 
3.1. Основною формою роботи басейнової ради є її засідання.
 
3.2. Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік.
 
3.3. Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг у розділі «Басейнові ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.
 
3.4. Засідання басейнової ради проводяться на території району басейну річки Південний Буг.
 
3.5. Позачергове засідання басейнової ради може скликатися за ініціативою голови басейнової ради, його заступника або Голови Держводагентства.
 
3.6. Дата, місце та порядок денний засідання басейнової ради затверджуються головою басейнової ради. Члени басейнової ради та інші заінтересовані сторони можуть вносити голові басейнової ради пропозиції до порядку денного засідання басейнової ради.
 
3.7. Секретаріат басейнової ради, за необхідності, надсилає членам басейнової ради індивідуальні запрошення прийняти участь у засіданні басейнової ради.
 
3.8. Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. За відсутності кворуму голова басейнової ради скликає позачергове засідання басейнової ради, яке є правомочним незалежно від кількості присутніх на ньому членів басейнової ради.
 
3.9. Засідання басейнової ради є відкритими.
3.10. Реєстрацію присутніх на засіданні басейнової ради здійснює секретаріат басейнової ради.
 
3.11. Голова басейнової ради відкриває засідання басейнової ради, оголошує його порядок денний.
 
3.12. На початку засідання басейнова рада затверджує регламент засідання басейнової ради.
 
3.13. Голова басейнової ради веде засідання басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту засідання басейнової ради та закриває засідання басейнової ради.
 
3.14. Робочою мовою басейнової ради є українська мова. На засіданнях басейнової ради можливе використання іноземних мов.
 
3.15. Секретаріат басейнової ради веде протокол засідання басейнової ради, подає його на підпис голові басейнової ради та протягом п’яти робочих днів з дня засідання басейнової ради направляє його копію членам басейнової ради, а також до Держводагентства і Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг для оприлюднення згідно з Положенням про басейнову раду Південного Бугу.
 
Рішення басейнової ради
 
4.1. Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос голови басейнової ради є вирішальним.
 
4.2. Якщо член басейнової ради не погоджується з прийнятим басейновою радою рішенням, він має право викласти у письмовій формі свою позицію, яка долучається до протоколу засідання басейнової ради.
 
4.3. Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань.
4.4. Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання планів управління річковим басейном, планів управління ризиками затоплення, реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки Південний Буг.
 
Заключні положення
 
5.1. Цей Регламент набирає чинності з моменту затвердження його басейновою радою.
 
5.2. Внесення змін та доповнень до цього Регламенту здійснюється за рішенням басейнової ради.
 
 
Голова басейнової ради В.Б. Мокін