Публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки

опубліковано 19.04.2021 13:40

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві водних ресурсів України розроблено проект наказу Державного агентства водних ресурсів України «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки».
З метою врахування громадської думки та підвищення якості підготовки антикорупційних нормативно-правових актів у Державному агентстві водних ресурсів України проводиться публічне обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки, а також Таблиця оцінки корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, яка є додатком до зазначеної програми.
Збір, аналіз інформації про оцінку громадськістю ефективності запропонованих антикорупційних заходів, пропозиції щодо шляхів зменшення корупційних ризиків, врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення покладено на головного спеціаліста з питань запобігання корупції Купцову Л.А. (поштова адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, електронна адреса: kuptsova@davr.gov.ua, телефон: (044) 234-05-34).
Запрошуємо до участі в обговоренні державних службовців Державного агентства водних ресурсів України, представників громадських об’єднань, міжнародних неурядових організацій, які здійснюють діяльність щодо запобігання корупції, а також окремих громадян.
 
 
Затверджено
                                                                                    Наказ Державного агентства
                                                                             водних ресурсів України
                                                                            від «____»  ________2021
                                      
Антикорупційна програма
Державного агентства водних ресурсів України
на 2021-2023 роки
 
Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.
 
Антикорупційна програма Державного агентства водних ресурсів України  розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо підготовки Антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 за № 31, Порядку підготовки, подання Антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого  рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 за № 1379, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 за № 126, базується на інших положеннях вказаного Закону та Закону України «Про державну службу», а також з урахуванням наказу Національного агентства з питань запобігання корупції  від 14 травня 2021 року № 262/21 та обгрунтувань до нього.
Антикорупційною програмою визначаються конкретні кроки для
запобігання та мінімізації корупційних правопорушень працівниками Державного агентства водних ресурсів України, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління, норм законодавства, а також передбачається перегляд та удосконалення відповідних нормативно - правових та нормативно-розпорядчих актів у разі неврегульованості або недостатньої урегульованості адміністративних процедур.
Метою прийняття Антикорупційної програми є продовження створення ефективної системи запобігання, виявлення та протидії корупції у Державному агентстві водних ресурсів України на основі визначених засад формування та реалізації антикорупційної політики.
Для досягнення мети Антикорупційної програми та забезпечення виконання на постійній основі антикорупційних механізмів необхідно:
здійснити аналіз даних про корупційні ризики у Державному агентстві водних ресурсів України, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг (розгляд результатів – щоквартально), виконання функцій та завдань (очікувані результати – своєчасне виявлення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, розроблення заходів та ефективна локалізація корупційних ризиків);
зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність Державного агентства водних ресурсів України, посилити роль у цьому процесі громадського контролю (очікувані результати – прозора діяльність Державного агентства водних ресурсів України, активна участь громадськості у здійсненні заходів контролю за виконанням антикорупційних заходів);
створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Державного агентства водних ресурсів України (очікувані результати – попередження фактів корупції, конфлікту інтересів, порушення етичних стандартів поведінки);
забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Державного агентства водних ресурсів України (очікуваний результат – своєчасне та обов‘язкове подання співробітниками Державного агентства водних ресурсів України декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомлень про відкриття валютних рахунків у банках-нерезидентах та про суттєві зміни у майновому стані);
забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовими  особами Державного агентства водних ресурсів України обмежень та заборон, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» (очікуваний результат – попередження порушень встановлених обмежень та заборон);
створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних (очікуваний результат – функціонування в Державному агентстві водних ресурсів України загальнодоступної для отримання повідомлень та надійно захищеної від доступу сторонніх осіб системи, наявність довіри до неї з боку викривачів);
впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації Антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства (очікуваний результат – своєчасне виявлення можливих недоліків у заходах, передбачених Антикорупційною програмою, нових корупційних ризиків, розробка та внесення відповідних змін).
   Крім того, після затвердження Антикорупційної стратегії та державної Антикорупційної програми до розділу І Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки будуть внесені (протягом  30 календарних днів з дня такого затвердження) та погодженні з Національним агентством з питань запобігання корупції відповідні доповнення щодо реалізації заходів, співвиконавцем яких є Державне агентство водних ресурсів України, як центральний орган виконавчої влади.
 
Оцінка  корупційних   ризиків   у   діяльності   Державного   агентства
водних ресурсів України, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси
 
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 за № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки Антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 за № 31, комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженою наказом Державного агентства водних ресурсів України від 26.01.2017 за № 12 (зі змінами), за участю представників громадськості здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.
Крім того, визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.
З цією метою, Головою Державного агентства водних ресурсів України, як суб’єктом затвердження Антикорупційної програми, прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків. Інформація про прийняте рішення та можливість взяти участь у процесі виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України було розміщено17 березня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного агентства водних ресурсів України.
Комісією Державного агентства водних ресурсів України розроблено та затверджено робочий план заходів з оцінки корупційних ризиків.
Участь у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли представники громадськості, у тому числі – члени Громадської Ради Державного агентства водних ресурсів України.
Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено шляхом аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища Державного агентства водних ресурсів України на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності. 
Для цього, у ході підготовки робочого плану були виділені та конкретизовані об’єкти оцінки корупційних ризиків (функції та завдання Державного агентства водних ресурсів України та його посадових осіб, способи їх реалізації за кожним напрямком організаційно-управлінської діяльності, нормативно-правові акти, які їх регламентують), визначені виконавці  з числа членів комісії.
         У ході вивчення об’єктів дослідження були використані наступні джерела інформації: результати здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки, нормативно-правові акти, які регламентують діяльність Державного агентства водних ресурсів України, положення про Державне агентство водних ресурсів України та його структурні підрозділи, посадові інструкції держслужбовців, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами та співробітниками Державного агентства водних ресурсів України.
Здійснено аналіз результатів здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки. Станом на грудень  
2020 року більшість запланованих заходів виконано, корупційні ризики усунуто або локалізовано шляхом організації систем контролю, проведення профілактично-навчальних заходів та нормативного врегулювання визначених процесів. Деякі заходи знаходяться у процесі завершення або подальшого опрацювання. Локалізація виявлених корупційних ризиків потребує постійної роботи з організації та здійснення заходів контролю.
Беручи до уваги те, що загальні засади Антикорупційної політики, функції, завдання та повноваження структурних підрозділів Державного агентства водних ресурсів України (як об’єкти дослідження під час виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків) суттєво не змінилися, заходи з усунення та локалізації деяких раніше виявлених корупційних ризиків організовані та продовжують реалізовуватися, комісією з оцінки корупційних ризиків прийнято рішення  при оцінці корупційних ризиків та розробці Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки за основу взяти напрацювання, отримані у ході реалізації Антикорупційної програми за попередні роки.
         У результаті аналізу нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Державного агентства водних ресурсів України, виявлені деякі положення, які можуть  створювати умови для можливого вчинення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень та ідентифіковані як корупційні ризики.
         У ході аналізу організаційно-управлінської діяльності Державного агентства водних ресурсів України за визначеними об’єктами та напрямками функціонування кожного структурного підрозділу (створення та реалізація завдань організаційної структури, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу») ідентифіковані корупційні ризики, пов’язані з нечіткою та неповною регламентацією деяких процесів, складністю, створюють умови для можливого упередженого прийняття рішень та вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
         За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення.
На підставі отриманих даних здійснено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків за критеріями ймовірності їх виникнення та наслідків корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, визначено пріоритетність корупційних ризиків.
         Результати аналізу вказаних об’єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України викладені у таблиці ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаються).
 
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
 
№ п/п
Заходи
Дата виконання та виконавець
Примітки
1
Оприлюднити Антикорупційну програму Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки на офіційному веб-сайті з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень, а також організації громадського контролю за її реалізацією.
Протягом одного робочого дня після погодження в Національному агентстві з питань запобігання корупції та отримання в Державному агентстві водних ресурсів України 
Малютенко С.Ю.
 
2
Взяти участь у засіданні Громадської ради Державного агентства водних ресурсів України (за погодженням), під час якого ознайомити її представників з положеннями Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки, з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції, залучити їх до контролю та реалізації запланованих заходів.
Травень 2021 року
Травень 2022 року
Травень 2023року
Купцова Л.А.
 
3
Довести до працівників Державного агентства водних ресурсів України правила внутрішнього службового розпорядку та етичні стандарти поведінки службовців відповідно до положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.
Постійно, протягом 2021-2023 років
 
Герасимнюк К.М.
 
Купцова Л.А.
 
4
З метою забезпечення виконання заходів та належного контролю за реалізацією Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2021-2023 роки провести навчання з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків:
- щодо шляхів виконання запланованих в рамках Антикорупційної програми заходів та кінцевої мети їх здійснення;
- щодо шляхів та критеріїв моніторингу виконання Антикорупційної програми, порядку перевірки інформації стосовно можливого виявлення нових корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми.  
 
 
 
 
Березень  2021 року
 
Січень 2022 року
 
Червень  2023 року
 
Купцова Л.А.
 
 
5
З метою забезпечення вчасного та правильного подання співробітниками Державного агентства водних ресурсів України декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, провести навчання щодо положень розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», роз’яснення Національного агентства від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю».
Січень 2021 року
 
Січень 2022 року
 
Січень 2023 року
 
Купцова Л.А.
 
6
Проводити ознайомлення співробітників Державного агентства водних ресурсів України з вимогами чинного законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз’ясненнями компетентних органів.
Постійно, протягом 2021-2023 років
 
Купцова Л.А.
 
7
Надавати іншим структурним підрозділам Державного агентства водних ресурсів України та окремим співробітникам роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.
Постійно, протягом 2021-2023 років
 
Купцова Л.А.
 
8
Додатково провести ознайомлення працівників Державного агентства водних ресурсів України з Методичними рекомендаціями від 02.04.2021 № 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно     запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. Довести до працівників про обов’язковість повідомлення головного спеціаліста з питань запобігання корупції та Голови Агентства щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.
Червень   2021 року
Червень 2022 року, при зарахуванні на роботу
 
Червень  2023 року, при зарахуванні на роботу
 
       Купцова Л.А.
       Герасимнюк К.М.
 
9
Додаткове ознайомлення працівників Державного агентства водних ресурсів України з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, пов’язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме:
- обмеження  щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження спільної роботи близьких осіб.
Травень  2021 року
Липень 2022 року, при зарахуванні на роботу
Липень 2023 року, при зарахуванні на роботу
Купцова Л.А.
        Герасимнюк К.М.
 
 
11
З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, створення належних умов для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, ініціювати проведення навчання працівників Державного агентства водних ресурсів України з залученням фахівців (за погодженням) Національного агентства з питань запобігання корупції з наступних тематик:
- Конфлікт інтересів. Сутність, шляхи виявлення та запобігання;
- Електронне декларування, види декларацій, їх відмінність та особливості, найбільш поширені порушення та помилки у цій сфері;
- Розмежування функцій між спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, нормативно-правові акти, які це регламентують.
За погодженням – травень  2021 року
       Купцова Л.А.
 
За погодженням –
січень-лютий 2022 року
Купцова Л.А.
 
За погодженням –
травень 2023 року
Купцова Л.А.
 
 
12
З метою виконання положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», попередження порушення етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності державними службовцями, ініціювати проведення навчання працівників Державного агентства водних ресурсів України з наступних тематик:
- Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Службова дисципліна. Засади дисциплінарної відповідальності;
- Методологія здійснення дисциплінарного провадження та особливості оформлення документів. Службове розслідування;
- Виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, у рамках дисциплінарного провадження;
- Порядок та особливості проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В» відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017р. № 640.
 
 жовтень 2021 року
 Купцова Л.А.
        Герасимнюк К.М.
 листопад 2021року
 листопад 2022 року
 листопад 2023 року
        Герасимнюк К.М.
 Купцова Л.А.
 
13
З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.
Постійно, протягом 2021-2023 років
 
Купцова Л.А.
 
Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватися протягом контрольного періоду за результатами моніторингу (щоквартально) виконання антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України, аналізу нових тенденцій та змін чинного  антикорупційного законодавства.
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм
Протягом контрольного періоду комісією з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватися  постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих заходів), а також ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України. До участі у цьому процесі буде залучено громадськість (шляхом включення представників громадськості до складу комісії Державного агентства водних ресурсів України з оцінки корупційних ризиків, залучення до моніторингу виконання заходів Громадської ради Державного агентства водних ресурсів України, розміщення звітів про виконання Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті).
Для здійснення вказаного моніторингу члени комісії користуються правами, передбаченими Положенням про комісію Державного агентства водних ресурсів України з оцінки корупційних ризиків, затвердженим наказом Державного агентства водних ресурсів України від 28.12.2016 № 148.
Щоквартально (до 10 числа наступного кварталу) за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми членами комісії Державного агентства водних ресурсів України з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватися  оцінка виконання запланованих заходів щодо своєчасності, відповідності їх спрямування та повноти виконання, результатів їх здійснення (ефективності реалізації, результатів впливу на корупційний ризик та усунення).
У разі виявлення недоліків у ході реалізації заходів вказане буде фіксуватись у вигляді доповідної записки на ім’я голови комісії, розглядатися на засіданні комісії, протокольним рішенням комісії будуть визначатись заходи щодо усунення виявлених недоліків, відповідальні особи та контрольні терміни виконання. Крім того, на засіданні комісії будуть розглядатись результати  моніторингу виконання Антикорупційної програми, отримані від Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України та інформація, отримана від громадськості.
Результати моніторингу щоквартально будуть розглядатися на засіданні комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та, після затвердження Головою Державного агентства водних ресурсів України і погодження з Національним агентством,  будуть внесені як доповнення до Антикорупційної програми.
Щоквартально (до 15 числа наступного місяця) за результатами реалізації заходів Антикорупційної програми буде підготовлено та направлено до Національного агентства звіт за визначеною формою та інформацію щодо змін за результатами моніторингу її виконання.
Крім передбачених вище, Антикорупційна програма підлягає перегляду, внесенню змін або доповнень у наступних випадках:
- у разі надання  Національним агентством пропозицій чи зауважень щодо удосконалення (конкретизації) окремих положень Антикорупційної програми;
- у разі внесення змін до законодавства, що впливають на діяльність Державного агентства водних ресурсів України, у тому числі - антикорупційних;
- у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недієвості  визначених нею заходів;
- за результатами проведеної щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України (у 2021 році).
За результатами розгляду буде прийняте рішення щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності та доцільності внесення змін до Антикорупційної програми або застосування інших заходів, про що буде поінформовано Національне агентство. У разі прийняття рішення щодо необхідності внесення змін – після затвердження Головою Державного агентства водних ресурсів України та погодження з Національним агентством будуть внесені зміни як доповнення до Антикорупційної програми.
 
Інші, спрямовані на запобігання корупційним та повязаним з корупцією правопорушенням, заходи
 
У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Державного агентства водних ресурсів України, проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до  дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції (очікуваний результат – притягнення винних осіб до передбаченої чинним законодавством відповідальності).
 
 
Головний спеціаліст
з питань запобігання корупції                                                                      Л.Купцова