Публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки

опубліковано 02.05.2019 11:55

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві водних ресурсів України розроблено проект наказу Держводагентства «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки».
З метою врахування громадської думки та підвищення якості підготовки антикорупційних нормативно-правових актів в Держводагентстві проводиться публічне обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки, а також Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, яка є додатком до зазначеної програми.
Збір, аналіз інформації про оцінку громадськістю ефективності запропонованих антикорупційних заходів, пропозиції щодо шляхів зменшення корупційних ризиків, врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення покладено на головного спеціаліста з питань запобігання корупції Купцову Л.А. (поштова адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м.Київ, 01004, електронна адреса: kuptsova@davr.gov.ua, телефон: (044) 234-05-34).
Запрошуємо до участі в обговоренні державних службовців Держводагентства, представників громадських об’єднань, міжнародних неурядових організацій, які здійснюють діяльність щодо запобігання корупції, а також окремих громадян.
 
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Державного агентства
                                                                                водних ресурсів України
 від  __­____   2019     № ____­­­­­­­_

 

Державного агентства водних ресурсів України
 на 2019-2020 роки
 
Антикорупційну програму Державного агентства водних ресурсів України на 2019-2020 роки (далі - Антикорупційна програма Держводагентства) розроблено відповідно до Конституції України, на виконання ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням  Агентства від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).
Антикорупційна програма Держводагентства є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в Антикорупційній програмі Держводагентства на 2018 рік.
Діяльність щодо запобігання і виявлення корупції в Держводагентстві ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю, прозорості, відповідальності.
Основною метою Антикорупційної програми Держводагентства є вжиття ефективних та вдосконалення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності Держводагентства, формування належного антикорупційного середовища в усіх структурних підрозділах апарату Держводагентства.
В основу розроблення Антикорупційної програми Держводагентства  покладено такі принципи:
відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
участь працівників Держводагентства у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
відповідальність та невідворотність покарання для працівників Держводагентства незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
В Антикорупційній програмі Держводагентства, зокрема визначено:
- мету;
-  засади загальної внутрішньої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у Держводагентстві;
заходи з реалізації загальної внутрішньої політики щодо запобігання та протидії корупції у Держводагентстві;
оцінку корупційних ризиків у діяльності Держводагентства;
заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
процедури щодо періодичного моніторингу Антикорупційної програми Держводагентства;
процедури оцінки виконання Антикорупційної програми Держводагентства та випадки її періодичного перегляду.
 
РОЗДІЛ І
ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ДЕРЖВОДАГЕНТСТВІ
 
Корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення є однією із найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для стабільності й безпеки суспільства та економіки, підривають демократичні інститути й цінності, завдають шкоди сталому розвитку України й принципу верховенства права.
Запобігання корупції та вжиття усіх необхідних заходів задля її виявлення є прямим обов’язком кожного державного органу, кожної посадової особи.
Метою Антикорупційної програми Держводагентства є:
- забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції у Держводагентстві;
- зниження корупційних ризиків у діяльності Держводагентства;
- подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності у Держводагентстві;
- виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності працівників Держводагентства та формування негативного ставлення до корупційних правопорушень.
Реалізація внутрішньої антикорупційної політики здійснюється на правових, організаційних, політичних, фінансових і соціальних засадах, а також визначених міжнародно-правовими актами, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України засадах і принципах.
Загальна внутрішня антикорупційна політика Держводагентства ґрунтується на принципах: верховенства права, законності, прозорості, доступності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Засади загальної політики Держводагентства з питань запобігання, виявлення та протидії корупції полягають у створенні та реалізації превентивних антикорупційних механізмів, усуненні наслідків можливих корупційних правопорушень та виявленні корупційних ризиків, що виникають при реалізації своїх повноважень.
Загальна внутрішня антикорупційна політика Держводагентства спрямована на вжиття всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Для реалізації вищезазначеного необхідним є:
- створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів;
- виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;
- запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організація контролю за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності;
- належне виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями.
Внутрішня  політика Держводагентства щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в апараті Держводагентства ґрунтується на засадах:
- правових – недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави; дотримання принципу правопорядку, чесності й непідкупності, прозорості та відповідальності; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов’язаних з корупцією дій, відповідності реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
- організаційних – правильного, належного виконання своїх службових обов’язків, удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання, виявлення та протидії корупції, участі працівників Держводагентства у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції;
- соціальних – сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності Держводагентства.
Нормативно-правова база, яка регламентує відомчу політику Держводагентства щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в апараті Держводагентства, складається з:
- кодексів України – Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- законів України – «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про державну службу»;
- рішень Національного агентства з питань запобігання корупції – «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», «Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;
-  наказів Національного агентства з питань запобігання корупції - «Про затвердження загальних правил державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».
 
РОЗДІЛ ІІ
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ДЕРЖВОДАГЕНТСТВІ
 
На виконання вимог антикорупційного законодавства України, Держводагентство на постійній основі здійснює:
- забезпечення підвищення рівня обізнаності антикорупційного законодавства в апараті Держводагентства шляхом направлення на підвищення кваліфікації, проведення роз’яснювальної роботи, навчань та інших заходів;
- проведення серед посадових осіб Держводагентства організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті Держводагентства спеціальної рубрики «Запобігання корупції»;
- забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб Держводагентства;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Держводагентства та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- перевірку фактів вчасного подання декларацій;
- організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держводагентства, в установах, організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління Держводагентства, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;
- вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному веб-сайті Держводагентства та у засобах масової інформації;
- вжиття інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства України;
- проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування в апараті Держводагентства;
- забезпечення належних умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв’язку, поштової адреси Держводагентства, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутися;
- координацію та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання, виявлення та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держводагентства;
- залучення  громадськості до формування та реалізації загальної внутрішньої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, співпраці з антикорупційними організаціями.
 
РОЗДІЛ ІІІ
ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ
 
Одним з основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державного органу, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.
Здійснення об’єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держводагентства є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.
Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держводагентства здійснено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Агентства від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31.
За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держводагентства затверджено звіт (додається), який включає  опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
 
РОЗДІЛ IV
ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ
 
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. Зокрема, для усунення ідентифікованих корупційних ризиків, з метою зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Держводагентству необхідно вжити наступних заходів:
- проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету;
-  виконання правил  етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем;
- забезпечення обов’язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи  ProZorro;
- посилення відповідальності керівників  підприємств, що належать до сфери управління Держводагентства, за складанням фінансових планів;
- забезпечення обґрунтування встановленого терміну укладання контракту з керівниками водогосподарських організацій.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси представлені у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держводагентства.
 
РОЗДІЛ V
НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
 
Навчання працівників Держводагентства щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень  проводяться постійно.
Спільно з відділом з управління персоналом  головним спеціалістом з питань запобігання корупції проводиться інформування кожного працівника після його призначення на посаду про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Також проводиться інформування працівників, які звільняються щодо вимог фінансового контролю та персональної відповідальності за його порушення.
Разом з цим, головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено надання на постійній основі допомоги працівникам Держводагентства у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.
Для досягнення мети Антикорупційної програми Держводагентства заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань з питань запобігання, виявлення та протидії корупції, а саме:
- проведення для працівників Держводагентства, а також уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання, виявлення та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, навчальних занять на теми: «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Правила етичної поведінки», «Юридичні аспекти електронного декларування», «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», «Гарантії захисту викривачів за законодавством України», «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків» та інші;
- проведення співбесід перед погодженням з новопризначеними уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства.
Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення, методичні рекомендації щодо застосування окремих положень законодавства доводяться до відома працівників через систему електронного документообігу, на навчаннях, шляхом надсилання інформаційних листів.
Заходи з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не є вичерпними та будуть доповнюватись протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми Держводагентства, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.
 
РОЗДІЛ VІ
ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА
 
Моніторинг та контроль за станом реалізації Антикорупційної програми Держводагентства, загальна координація роботи щодо її виконання здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання корупції Держводагентства та Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).
Комплексна система збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держводагентства здійснюється Комісією та головним спеціалістом з питань запобігання корупції щоквартально.
Структурні підрозділи апарату Держводагентства, які визначені відповідальними за реалізацію конкретних заходів, подають головному спеціалісту з питань запобігання корупції інформацію про стан їх виконання у терміни, зазначені у Звіті.
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією; забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми Держводагентства інформації.
До роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Держводагентства, які не входять до її складу, а також представники громадськості. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на головного спеціаліста з питань запобігання корупції Держводагентства. Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку перегляду Антикорупційної програми Держводагентства.
У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Держводагентства, формування пропозицій щодо її перегляду та поточний моніторинг здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання корупції Держводагентства, який у разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми Держводагентства Голову Агентства.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держводагентства, проводиться щокварталу Комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Оцінка виконання Антикорупційної програми Держводагентства здійснюється щоквартально Комісією. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держводагентства, проводиться з урахуванням критеріїв: повнота виконання; своєчасність виконання; ефективність здійснення.
Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держводагентства під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держводагентства, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясувати такі питання:
- пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та здійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;
- доцільність внесення змін до Антикорупційної програми Держводагентства.
Перегляд Антикорупційної програми Держводагентства здійснюється за ініціативою Комісії чи головним спеціалістом  з питань запобігання корупції. Ініціативи вносить проста більшість від загальної чисельності затвердженого складу Комісії шляхом підготовки відповідного проекту рішення за результатами щоквартального моніторингу, а також у випадках змін законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків.
Антикорупційна програма Держводагентства підлягає перегляду за результатами реалізації передбачених заходів у разі внесення змін до антикорупційного законодавства та виявлення нових корупційних ризиків тощо, а також надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових до розгляду пропозицій до неї.
Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держводагентства, за результатами її перегляду, приймає Голова Держводагентства.
З метою приведення системи роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції в Держводагентстві у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві, врахування пропозицій та рекомендацій, наданих за результатами аналізу антикорупційних програм, та організації ідентифікованих (виявлених) ризиків Антикорупційна програма Держводагентства може переглядатися щорічно.
Антикорупційна програма Державного агентства водних ресурсів розміщується на офіційному вебсайті Держводагентства.
 
 
Головний спеціаліст
з питань запобігання корупції                                                          Л.Купцова
 
«    »  ________  2019 року