Правила внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства

опубліковано 11.04.2017 19:32

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами Держводагентства
протокол від «___»_______ 2016 р.
№____
Правила внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства 

 

I. Загальні положення
 
1.1. Ці Правила внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Держводагентства, режим роботи, умови перебування в Держводагентстві та забезпечення раціонального використання робочого часу.
1.2. Службова дисципліна в Держводагентстві ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
1.3. Правила затверджуються загальними зборами державних службовців Держводагентства за поданням Голови Держводагентства (далі – керівник державної служби) і виборного органу первинної профспілкової організації.
1.4. Правила доводяться до відома всіх працівників під підпис.
 
II. Загальні правила етичної поведінки в Держводагентстві
 
2.1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2.2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
2.3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
2.4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 
IIІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця
3.1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу".
3.2. Для працівників Держводагентства встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
3.3. Початок і закінчення роботи працівників Держводагентства та перерва для відпочинку і харчування встановлюється в такі години:
 
 
Понеділок - четвер
П’ятниця
Початок робочого дня
 
9 год. 00 хв.
 
9 год. 00 хв.
Перерва
13 год. 00 хв. -
13 год. 00 хв. -
13 год. 45 хв.
13 год. 45 хв.
Закінчення робочого дня
        
18 год. 00 хв.
 
16 год. 45 хв.
У зв'язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, в Держводагентстві може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
3.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
3.5..Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
3.6. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування працівникам Держводагентства особистих подій та пам'ятних дат у приміщенні Держводагентства.
3.7. У Держводагентстві ведеться облік робочого часу, який відображається у відповідному журналі обліку робочого часу, табелі робочого часу (далі – журнал, табель).
Для забезпечення контролю своєчасного виходу на роботу відомості з автоматизованої системи контролю доступу до приміщення адміністративного будинку Держводагентства готуються відповідальною особою служби персоналом Держводагентства.
У структурних підрозділах Держводагентства повинен вестися журнал обліку виходу на роботу та реєстрації місцевих відряджень.
3.8. Вихід працівника Держводагентства за межі адміністративної будівлі Держводагентства у робочий час із службових питань відбувається з дозволу його безпосереднього керівника за умови відповідної реєстрації в журналі та в системі обліку робочого часу.
3.9. Відсутність працівника Держводагентства на робочому місці більше ніж 3 години підряд протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу".
3.10. За рішенням Голови Держводагентства працівник може бути відкликаний з щорічної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до чинного законодавства.
 
ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
 
4.1. Працівник Держводагентства повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншими доступними способами.
4.2. У разі недотримання працівником Держводагентства вимог пункту 4.1 цього розділу, складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
4.3. У разі ненадання працівником Держводагентства доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, останній повинен подати письмові пояснення на ім'я Голови Агентства щодо причин своєї відсутності.
 
V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 
5.1. Для виконання невідкладних завдань працівник Держводагентства може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за письмовим розпорядженням керівництва Держводагентства, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
 5.2. Голова Держводагентства за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується Головою Держводагентства за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.
5.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
5.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника Держводагентства, який не включений до графіка, відповідна інформація подається керівником структурного підрозділу до служби управління персоналом напередодні або в перший робочий день після вихідного, неробочого чи святкового дня, в який відбувалося чергування.
5.5. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
 
VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 
6.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівника Держводагентства шляхом відповідного ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів, або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджуватиме ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
6.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства.
 
VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
 
7.1. Голова Держводагентства зобов'язаний забезпечити безпечні умови роботи, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці та інші необхідні для цього умови.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівництвом Держводагентства покладені відповідні функції.
7.2. Працівник Держводагентства повинен дотримуватись техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.
7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
7.4. За стан протипожежної безпеки та дотримання інструкції з охорони праці в Держводагентстві відповідає Голова Агентства та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.
 
VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем
 
8.1. Державний службовець Держводагентства зобов'язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на іншу посаду державної служби передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно, уповноваженій особі у цьому органі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Держводагентства, керівником служби управління персоналом та працівником, який звільняється або переводиться, і безпосереднім керівником.
Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться, інший примірник або його копія долучається до особової справи цього працівника.
 
IX. Прикінцеві положення
 
9.1. Недотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку працівників Держводагентства є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
9.2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку працівників Держводагентства, вирішуються Головою Держводагентства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ознайомлення з Правилами внутрішнього службового
розпорядку для працівників Держводагентства

 

Я, _________________________________________, ознайомився (лася) з Правилами внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства та зобов’язуюся дотримуватися зазначених Правил.

 

«___» _____________ 20___р.                                                ________________

                                                                                                                (підпис)

 

 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ознайомлення з Правилами внутрішнього службового
розпорядку для працівників Держводагентства

 

Я, _________________________________________, ознайомився (лася) з Правилами внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства та зобов’язуюся дотримуватися зазначених Правил.

 

«___» _____________ 20___р.                                                ________________

                                                                                                                (підпис)