Положення про басейнову раду річки Тиси

опубліковано 10.06.2020 16:36

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про басейнову раду річки Тиси

 

Загальні положення

 

1.1 Басейнова рада річки Тиси (далі – Басейнова рада) створена Держводагентством та є консультативно-дорадчим органом Держводагентства у межах суббасейну річки Тиси.

1.2. Басейнова рада річки Тиси діє у межах суббасейну річки Тиси на території Закарпатської області.

1.3. Басейнова рада створюється відповідно до статей 133 та 15 Водного кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2007 року про оцінку і управління ризиками затоплення з метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, зменшення потенційного негативного впливу затоплень у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

1.4. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Рішення Басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання планів управління річковим басейном, планів управління ризиками затоплення, реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну річки Тиси.

 

Завдання і повноваження Басейнової ради

 

2.1. Основними завданнями басейнової ради є:

2.1.1. Вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну річки Тиси.

2.1.2. Сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами та управлінню ризиками затоплення у межах суббасейну річки Тиси.

2.1.3. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами та ризиками затоплення у межах суббасейну річки Тиси.

2.1.4. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та експертів (за згодою) у забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів поверхневих вод, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність  у межах суббасейну річки Тиси.

2.1.5. Надання пропозицій до проектів планів управління річковим басейном та проектів планів управління ризиками затоплення.

2.1.6. Сприяння виконанню планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення, державних, цільових, галузевих, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів.

2.1.7. Сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на покращення екологічного стану річкового басейну, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.

2.1.8. Оцінка виконання планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення.

2.2. Басейнова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає та схвалює проекти планів управління річковим басейном та проекти планів управління ризиками затоплення;

- бере участь у заходах з реалізації планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення;

- сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення;

- готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів планів управління річковим басейном та плану управління ризиками затоплення;

- розглядає та схвалює річні звіти про виконання планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення;

- сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану річкового басейну та зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність;

- організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації в межах суббасейну річки Тиси;

- розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану водних ресурсів суббасейну річки Тиси, аналізу й оцінки ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів суббасейну річки Тиси та наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість водних ресурсів й обсяги водокористування;

- розглядає питання щодо зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність;

- надає пропозиції щодо екологічних цілей планів управління річковим басейном та можливих відхилень від строків їх досягнення;

- надає пропозиції щодо цілей управління ризиками затоплення планів управління ризиками затоплення та можливих відхилень від строків їх досягнення;

- розглядає питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку у межах суббасейну річки Тиси;

- надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну річки Тиси, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність, механізмів їх фінансування;

- сприяє розвитку міжнародної співпраці у суббасейні річки Тиси.

Права Басейнової ради

 

3.1. Басейнова рада має право:

3.1.1. Схвалювати проекти планів управління річковим басейном та проектів планів управління ризиками затоплень.

3.1.2. Брати участь у заходах з реалізації планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення.

3.1.3. Надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів планів управління річковим басейном та плану управління ризиками затоплення.

3.1.4. Схвалювати інформацію про хід виконання планів управління річковим басейном та планів управління ризиками затоплення.

3.1.5. Надавати пропозиції щодо екологічних цілей планів управління річковим басейном та можливих відхилень від строків їх досягнення.

3.1.6. Надавати пропозиції щодо цілей управління ризиками затоплення планів управління ризиками затоплення та можливих відхилень від строків їх досягнення.

3.1.7. Розглядати питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку у межах суббасейну річки Тиси.

3.1.8. Надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну річки Тиси, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність, механізмів їх фінансування.

3.1.9. Отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

3.1.10. Утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо.

3.1.11. За необхідності залучати до роботи Басейнової ради представників профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою).

3.1.12. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

3.1.13. Мати інші права відповідно до законодавства.

 

Склад та керівні органи Басейнової ради

 

4.1. Басейнова рада річки Тиси здійснює свою діяльність у взаємодії з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах суббасейну річки Тиси, іншими заінтересованими організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями.

4.2. До складу Басейнової ради входять представники заінтересованих сторін: центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, водокористувачів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у межах суббасейну річки Тиси.

4.3. Басейнову раду очолює Голова Басейнової ради. Голова Басейнової ради має одного заступника, який виконує функції Голови у разі його відсутності.

4.4. Голова та заступник Голови Басейнової ради обираються з числа членів Басейнової ради шляхом голосування.

4.5. Голова Басейнової ради:

- затверджує порядок денний засідання Басейнової ради, дату і місце його проведення;

- відкриває, веде і закриває засідання Басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання;

- представляє Басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах й організаціях, органах міждержавної співпраці;

- організовує роботу Секретаріату Басейнової ради.

4.6. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється Секретаріат - постійно діючий робочий орган Басейнової ради. Секретаріат Басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний Басейновою радою. Положення про Секретаріат та його структура затверджуються Басейновою радою.

4.7. Склад Басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених у пункті 4.2 цього Положення, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування.

4.8. Водокористувачі становлять не менше ніж 30% чисельного складу Басейнової ради.

4.9. Максимальна кількість представників однієї галузі у складі Басейнової ради дорівнює одиниці. Якщо кількість кандидатур для включення до складу Басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до Басейнової ради від цієї галузі визначається рейтинговим голосуванням.

4.10. Максимальна кількість представників громадськості у складі Басейнової ради становить не більше трьох представників. Якщо кількість кандидатур для включення до складу Басейнової ради від громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до Басейнової ради від громадськості визначається рейтинговим голосуванням.

4.11. Персональний склад Басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін.

4.12. Члени Басейнової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк дії повноважень члена Басейнової ради становить 5 років.

4.13. Члени Басейнової ради мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, що належать до компетенції Басейнової ради відповідно до Положення про неї.

4.14. Повноваження члена Басейнової ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала, повноважень для участі в Басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена Басейнової ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до Секретаріату Басейнової ради у десятиденний строк. Зміни до складу Басейнової ради вносяться Держводагентством за поданням Секретаріату Басейнової ради протягом 15 робочих днів.

 

Порядок роботи Басейнової ради

 

5.1. Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

5.2. Основною формою роботи Басейнової ради є її засідання. Басейнова рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

5.3. Засідання Басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік. Засідання Басейнової ради проводяться на території суббасейну річки Тиси.

5.4. Засідання Басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5.5. Засідання Басейнової ради є відкритими.

5.6. Позачергове засідання Басейнової ради може скликатися за ініціативою Голови, його заступника або Голови Держводагентства.

5.7. Дата, місце та проект порядку денного засідання Басейнової ради визначаються на попередньому засіданні Басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса у розділі «Басейнова рада» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання Басейнової ради.

5.8. Рішення Басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що підписуються головуючим на засіданні, направляються членам Басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради», а також на веб-сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса.

5.9. Рішення Басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.

5.10. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства та Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса у розділі «Басейнові ради» річного плану роботи Басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів Басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

5.11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення засідань Басейнової ради здійснює Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса.

 

Голова Басейнової ради річки Тиси Ю.М. Шпонтак