Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2017 рік

опубліковано 27.06.2017 09:48

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   Наказ Державного агентства
                                                                              водних ресурсів України
                                                                       від 28.02.2017  № 34

 

 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2017 рік 
 
з/п
Корупційний ризик
Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/
висока)
Заходи щодо усунення корупційного ризику
Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу
Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
Ресурси для впровадження заходів
Очікувані результати
 
 
І. Питання організаційно-управлінської діяльності Держводагентства
 
1.
Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Держводагентства
Низька
Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів
Структурні підрозділи спільно з юридичним сектором
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Актуалізація нормативно-правових актів
 
2.
Застарілість деяких
нормативно-правових актів
Низька
 
3.
Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах Держводагентства
Низька
Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, юридичний сектор
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання
Держводагентства
Уникнення корупційних діянь
 
4.
Наділення посадових  осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень
Середня
Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів Держводагентства
Структурні підрозділи
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Уникнення корупційних діянь
 
5.
Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті Держводагентства, в т.ч. в електронній формі службової кореспонденції через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади
Низька
Забезпечення дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом Держводагентства від 14.01.2016 № 3
Відділ зв’язків з громадськістю
та документо- обігу, структурні підрозділи
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом Держвод-агентства від 14.01.2016            № 3
 
6.
Неналежне використання печаток і штампів Держводагентства
Низька
Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Держводагентства
Відділ зв’язків з громадськістю
та документо- обігу
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Дотримання
належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Держвод-агентства
 
7.
Відсутність колективного договору Держводагентства
 
Низька
Прийняття та підписання колективного договору у відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди»
Сектор з управління персоналом первинна профспілкова організація
ІІ квартал
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Розгляд загальними зборами колективного договору Держвод-агентства
 
ІІ. Система внутрішнього контролю
 
8.
Низький рівень системи внутрішнього контролю
Середня
Побудова дієвої системи внутрішнього контролю, проведення внутрішніх аудитів ефективності і відповідності та фінансових аудитів
Сектор внутрішнього аудиту та господарсько-го обслуговуван-ня
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Поліпшення ефективності діяльності Держвод-агентства
 
ІІІ. Кадрова політика
 
9.
Недоброчесність посадових осіб Держводагентства при виконанні посадових обов’язків
Низька
Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Держводагентства
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Недопущення проявів корупції у Держвод-агентстві
 
 
Організація  навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб Держводагентства
Сектор з управління персоналом, структурні підрозділи
Протягом року
 
Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, структурні підрозділи
У разі надання відповідного доручення
 
Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції» та ЗУ «Про державну службу»
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, сектор з управління персоналом
Постійно
 
10.
Неналежне виконання посадовими особами Держводагентства завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями
Низька
Проведення розслідувань дисциплінарною комісією
Дисциплінарна комісія
У разі надання відповідного доручення
Не потребує додаткових затрат
Поліпшення якості роботи Держвод-агентства
 
11.
Недотримання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Низька
Посилення контролю за дотриманням процедури конкурсного відбору
Сектор з управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів Держвод-агентства
 
 
12.
Недотримання вимог щодо кваліфікації державних службовців під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)
Низька
Посилення контролю за дотриманням процедури добору персоналу
Сектор з управління персоналом, структурні підрозділи
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів Держвод-агентства
 
Організація проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, визначення рівня практичних та теоретичних знань, знання ними своїх функціональних обов’язків, а також нормативних актів, інструкцій, правил, тощо
Сектор з управління персоналом, керівники структурних підрозділів
 
ІV квартал
 
13.
Виникнення конфлікту інтересів
Середня
Вчасне повідомлення про виникнення
конфлікту інтересів
Структурні підрозділи
 
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Поліпшення якості роботи Держвод-агентства
 
Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції»
Структурні підрозділи,
головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
 
У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб Держводагентства
Сектор з управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
 
ІV. Питання державних закупівель
 
14.
Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.
Низька
Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об’єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами
Голова, секретар та члени тендерного комітету
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок збільшення частки кон-курент них процедур закупівель
 
V. Питання взаємодії структурних підрозділів Держводагентства, її посадових осіб з суб’єктами водогосподарської діяльності
 
15.
Безпосереднє спілкування працівників Держводагентства з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової  інформації суб’єкта водогосподарської діяльності неофіційним шляхом
Середня
Переглянути посадові інструкції в частині відповідальності за нерозголошення службової інформації
 
Структурні підрозділи
ІІ квартал
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з суб’єктами водо-господарської діяльності
 
16.
Недоброчесність державних службовців при виконанні посадових обов’язків під час
здійснення перевірок
Низька
Здійснення постійного контролю (нагляду) за державними службовцями під час здійснення ними перевірки (участь у проведенні перевірки) безпосереднім керівництвом
Керівники структурних підрозділів за напрямками
Раз на рік
У межах коштів передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Зниження рівня проявів корупції
 
VІ. Питання антикорупційного законодавства
 
17.
Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)
Низька
Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком (статті     56 – 58 ЗУ «Про запобігання корупції»)
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, сектор з управління персоналом
Постійно
У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Держводагентства
Зниження рівня проявів корупції
 
Подання службовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства 
(розділ VІ Закону) 
Посадові та службові особи
До 01.04.17,
постійно у визначених Законом випадках
Не потребує додаткових затрат
Зниження рівня проявів корупції
 
Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій
Спеціаліст з питань запобігання корупції, сектор з управління персоналом
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Якісне відображен-ня даних у декларації
 
Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Зниження рівня проявів корупції
 
Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Зниження рівня проявів корупції
 
Забезпечення надання до Агентства завіреної в установленому
порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила таке правопорушення 
(стаття  59 Закону)
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов’язане з корупцією правопору-шення
 
Забезпечення затвердження антикорупційної програми Держводагентства та погодження її з Агентством (стаття 19 Закону)
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, структурні підрозділи
І квартал
Не потребує додаткових затрат
Зниження рівня проявів корупції
 
18.
Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства
Низька
Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, структурні підрозділи
 
Постійно
Не потребує додаткових затрат
Зниження рівня проявів корупції
 
Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Постійно
 
 
контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідаль- ності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопору-шень