28.09.2018 16:28
 Версія для друку

Звіт про проведення публічного громадського обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік

Публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік проведено шляхом електронних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року.
2 липня 2018 року проект Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік було оприлюднено на сайті Держводагентства у рубриках «Запобігання корупції» та «Електронні консультації з громадськістю».
2 серпня 2018 року оприлюднення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік завершено. Зауваження та пропозиції з цього питання до Держводагентства не надходили.
Держводагентством було додатково здійснено публічне обговорення антикорупційної програми.
25 вересня цього року о 12 годині було проведено підсумкове засідання за круглим столом, яке відбулося у приміщенні Держводагентства за адресою м.Київ, вул.Велика Васильківська, 8.
У ході обговорення учасникам засідання надано пояснення щодо окремих положень антикорупційної програми, порядку її перегляду та організації контролю за виконанням. За результатами обговорення зауважень та пропозицій, які потребують внесення змін до антикорупційної програми не надходило. Всі учасники засідання за круглим столом погодилися схвалити антикорупційну програму у запропонованому варіанті.
 
 
ПРОЕКТ                                    
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік
 
Визначення загальних засад діяльності Державного агентства водних ресурсів України щодо запобігання і виявлення корупції
Антикорупційну програму Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма Держводагентства) розроблено відповідно до Конституції України,на виконання ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням  Агентства від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).
Діяльність щодо запобігання і виявлення корупції в Держводагентстві ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю, прозорості, відповідальності.
В основу розроблення Антикорупційної програми Держводагентства  покладено такі принципи:
відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
участь працівників Держводагентства у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
відповідальність та невідворотність покарання для працівників Держводагентства незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Антикорупційна програма Держводагентства є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених у попередній Антикорупційній програмі Держводагентства на 2017 рік. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Держводагентства.
В Антикорупційній програмі Держводагентства, зокрема:  
-  визначено мету;
- наведено шляхи і способи розв'язання проблеми зниження рівня корупції у сфері діяльності Держводагентства;
- розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії щодо запобігання і протидії корупції в Держводагентстві, навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати)               (додаток 1);
- визначено процедури моніторингу її виконання.
 
Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держводагентства, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Агентства від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31.
Для здійснення оцінки корупційних ризиків в Держводагентстві за наказом Держводагентства від 26 січня 2017 року  № 12 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів Держводагентства, які володіють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи  не менше одного року.
Оцінку корупційних ризиків на 2018 рік здійснено відповідно до Методології за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2).
 
Мета Антикорупційної програми Держводагентства
Метою Антикорупційної програми Держводагентства є:
- забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції у Держводагентстві;
- подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у Держводагентстві;
- виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності працівників Держводагентства та формування негативного ставлення до корупційних правопорушень.
 
Шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції в діяльності Держводагентства
Держводагентством впродовж 2014 - 2017 років ініційовано та здійснено ряд заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції в його діяльності. Для цього передбачено об’єднання зусиль керівництва Держводагентства, спрямованих на реалізацію у сфері антикорупційної політики таких пріоритетних напрямів:
          створення ефективного механізму запобігання і протидії корупції;
          реалізація антикорупційної політики в кадровому забезпеченні, формування негативного ставлення працівників до корупції, забезпечення його доброчесності;
         здійснення  заходів  щодо    дотримання    вимог фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері публічних закупівель;
посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи внутрішнього фінансового контролю;
         створення  умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, захист викривачів;
забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;
міжнародне співробітництво.
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від           4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Держводагентстві введено посаду головного спеціаліста з питань запобігання корупції.
Завдання і функції головного спеціаліста з питань запобігання корупції визначено посадовою інструкцією, затвердженою Головою Держводагентства 23.12.2016.
 
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
Навчання працівників Держводагентства щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень  проводяться постійно. Визначено такі теми занять:
заповнення електронних декларацій;
алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів;
корупційні ризики в службовій діяльності Держводагентства;
етичні правила поведінки працівників Держводагентства;
кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
Навчання працівників Держводагентства спрямоване на їх виховання в дусі доброчесності та негативного ставлення до корупції.
Заходи з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не є вичерпними та будуть доповнюватись протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми Держводагентства, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.
 
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм
Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Держводагентства здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія), склад якої визначається наказом Голови Держводагентства. До складу комісії включаються представники усіх структурних підрозділів апарату Держводагентства.
Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми Держводагентства.
У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Держводагентства, формування пропозицій, у разі необхідності її корегування, та поточний моніторинг здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання корупції, який інформує в установленому порядку про хід виконання Антикорупційної програми Голову Держводагентства.
Антикорупційна програма Державного агентства водних ресурсів розміщується на офіційному веб-сайті Держводагентства.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держводагентства, проводиться щокварталу комісією під час розгляду узагальненої інформації. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.
Антикорупційна програма Держводагентства переглядається комісією в разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків.
Фінансування  Антикорупційної програми  Держводагентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Держводагентством, а також інших джерел, не заборонених законодавством.