08.06.2017 16:06
 Версія для друку

Територіальні органи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
06.06.2017 № 73
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор у Вінницькій (або Волинській; Дніпропетровській; Донецькій, Луганській та Харківській; Житомирській; Закарпатській; Запорізькій; Івано-Франківській; Кіровоградській; Львівській; Миколаївській; Одеській; Полтавській; Рівненській; Сумській; Тернопільській; Херсонській та м.Севастополі; Хмельницькій; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській) області Державного агентства водних ресурсів України
 
1. Загальні положення
 
1.1. Сектор у Вінницькій (або Волинській; Дніпропетровській; Донецькій, Луганській та Харківській; Житомирській; Закарпатській; Запорізькій; Івано-Франківській; Кіровоградській; Львівській; Миколаївській; Одеській; Полтавській; Рівненській; Сумській; Тернопільській; Херсонській та м.Севастополі; Хмельницькій; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській) області Державного агентства водних ресурсів України (далі – сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство) і підпорядковується Голові Держводагентства.
1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також наказами Міністерства екології та природних ресурсів України та Держводагентства, Положенням про Держводагентство та цим Положенням.
1.3. Сектор є територіальним органом Держводагентства, який здійснює свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території у Вінницькій (або Волинській; Дніпропетровській; Донецькій, Луганській та Харківській; Житомирській; Закарпатській; Запорізькій; Івано-Франківській; Кіровоградській; Львівській; Миколаївській; Одеській; Полтавській; Рівненській; Сумській; Тернопільській; Херсонській та м.Севастополі; Хмельницькій; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській) області.
1.4. Координація роботи сектору здійснюється управлінням водних ресурсів Держводагентства (далі – упрводресурсів).
1.5. Сектор у межах повноважень взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами Держводагентства, організаціями, підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, та іншими підприємствами, установами та організаціями у межах області.
1.6. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах кошторису видатків Держводагентства та має печатку зі своїм найменуванням.
 
2. Основні завдання
 
Здійснення повноважень Держводагентства у частині видачі документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг та інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах області.
 
3. Функції
 
Сектор:
3.1. Забезпечує видачу, анулювання, здійснення переоформлення дозволів на спеціальне водокористування.
3.2. Погоджує нормативи водопостачання.
3.3. Встановлює режими роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706).
3.4. Встановлює режими роботи для орендованих водних об’єктів.
3.5. Погоджує договори оренди водних об’єктів.
3.6. Погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт.
3.7. Погоджує проекти встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними.
3.8. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.
3.9. Погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.
3.10. Погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг).
3.11. За згодою Держводагентства здійснює інші владні функції у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.
 
4. Права та обов’язки
 
Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
4.1. Представляти Держводагентство на нарадах, конференціях, інших заходах з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
4.2. Одержувати від підприємств, установ та організацій (у т.ч. від центрів надання адміністративних послуг та дозвільних центрів) інформацію, документи та інші матеріали, які необхідні для виконання завдань, покладених на нього.
4.3. Ініціювати проведення та брати участь у засіданні технічної ради обласного (басейнового) управління водних ресурсів.
4.4. Брати участь у виробничих нарадах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
4.5. Скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції.
Сектор для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний в установленому порядку:
4.6. Діяти відповідно до вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», правил внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства.
4.7. При розгляді питань, що належать до його компетенції, враховувати пропозиції, висновки, рекомендації технічної ради обласного (басейнового)  управління водних ресурсів.
4.8. Вести журнали обліку виходу на роботу працівників та реєстрації місцевих відряджень.
4.9. Відповідно до графіка подавати упрводресурсів табель обліку робочого часу працівників сектору.
4.10. Забезпечувати збереження та ефективне використання державного майна, яке знаходиться у його користуванні.
4.11. Надавати у визначені терміни до відповідального структурного підрозділу первинні документи для своєчасного відображення всіх господарських операцій та складання звітності.
 
5. Керівництво
 
5.1. Сектор очолює завідувач, якого відповідно до вимог чинного законодавства про працю та державну службу призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держводагентства, за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів та обласною державною адміністрацією.
5.2. Завідувач сектору підпорядковується Голові Держводагентства та його заступникам.
5.3. Спеціалісти сектору призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держводагентства відповідно до вимог чинного законодавства про працю та державну службу.
5.4. Завідувач сектору:
є керівником територіального органу Держводагентства;
здійснює керівництво сектором, представляє сектор у відносинах з іншими структурними підрозділами Держводагентства, розподіляє обов’язки і завдання між спеціалістами сектору;
забезпечує дотримання працівниками сектору законодавства України з питань державної служби, обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку, їх посадових інструкцій та норм цього Положення;
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору;
надає начальнику упрводресурсів пропозиції щодо структури, штатної чисельності сектору, рангів, надбавок, преміювання, дисциплінарних стягнень і заохочень, переведення працівників сектору та своєчасного заміщення вакансій;
діє без довіреності від імені Держводагентства та у межах повноважень представляє його у відносинах з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими організаціями, підприємствами і установами у межах області;
надає на затвердження плани роботи сектору за попереднім письмовим погодженням із головою обласної державної адміністрації;
забезпечує у межах повноважень виконання доручень Голови Держводагентства, заступників Голови Держводагентства та начальника упрводресурсів;
забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з обласною державною адміністрацією, а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;
надає у межах компетенції інформацію місцевим державним адміністраціям, необхідну для здійснення ними покладеного на них державного контролю;
забезпечує у межах компетенції виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
дбає про особисту безпеку та безпеку працівників сектору при виконанні ними своїх обов’язків;
вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників сектору;
несе персональну відповідальність за своєчасний розгляд і підготовку документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг, достовірність і обґрунтованість матеріалів, що готуються сектором для керівництва Держводагентства та інших установ, підприємств та організацій.
 
6. Прикінцеві положення
 
6.1. Ліквідація та реорганізація сектору здійснюється в установленому законодавством порядку.
6.2. У разі ліквідації, реорганізації сектору, скорочення чисельності або штату працівників апарату Держводагентства, працівникам сектору, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені трудовим законодавством.
6.3. Покладення на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.
6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження.
6.5. Це Положення набирає чинності з дати затвердження.
 
 
 

Контакти

 

Сектор у Вінницькій області
Виконувач обов’язків завідувача сектору КОНОНОВА Ірина Миколаївна (0432) 52-09-22 vin.to@davr.gov.ua
Сектор у Волинській області
Завідувач сектору ГЛИНЮК Дмитро Олександрович (0332) 23-45-03 vol.to@davr.gov.ua
Сектор у Дніпропетровській області
Завідувач сектору КОСТЮК Дмитро Анатолійович (056) 713-53-77 dnipro.to@davr.gov.ua
Сектор у Донецькій, Луганській та Харківській області

Завідувач сектору

МУЗИЧЕНКО Олена Ігорівна

(057) 701-25-80

hark.to@davr.gov.ua

Сектор у Житомирській області
Завідувач сектору ЛЕНІЧУК Віталій Анатолійович (0412) 51-23-64 zhut.to@davr.gov.ua
Сектор у Закарпатській області
Завідувач сектору --------------- (0312) 61-27-34 zak.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст сектору МОНИЧ Іван Іванович (0312) 61-27-34 zak.to@davr.gov.ua
Сектор у Запорізькій області
Завідувач сектору ОЖЕВАН Каріна Олегівна (061) 787-49-77 zap.to@davr.gov.ua
Сектор у Івано-Франківській області
Завідувач сектору ЗАСІДКО Ірина Богданівна (0342) 52-33-24 ifr.to@davr.gov.ua
Сектор у Кіровоградській області
Завідувач сектору ТАРАСЕНКО Ірина Миколаївна (0522) 24-65-86 kir.to@davr.gov.ua
Сектор у Львівській області
Завідувач сектору МИЦЬКО Андрій Степанович (0322) 76-21-12 lviv.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст РУТАР Ганна Богданівна (0322) 76-21-12 lviv.to@davr.gov.ua
Сектор у Миколаївській області
Завідувач сектору МАЙСТРЕНКО Оксана Михайлівна (0512) 47-36-53 muk.to@davr.gov.ua
Сектор у Одеській області
Завідувач сектору МЕРКАЛЕНКО Антоніна Олександрівна (0482) 37-73-10 odesa.to@davr.gov.ua
Сектор у Полтавській області
Завідувач сектору СТЕЛЬМАХ Інна Святославівна (0532) 52-27-17 poltava.to@davr.gov.ua
Провідний фахівець сектору КОЛОМІЄЦЬ Світлана Анатоліївна (0532) 52-27-17 poltava.to@davr.gov.ua
Сектор у Рівненській області
Завідувач сектору ЧУМАК Андрій Миколайович (0362) 26-34-63 rivne.to@davr.gov.ua
Сектор у Сумській області
Завідувач сектору МЕЛЕШКО Роман Васильович (0542) 27-51-27 sum.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст
ПИВОВАРОВА
Тетяна Володимирівна
(0542) 27-51-27
Сектор у Тернопільській області
Завідувач сектору МАШЛЯНКА Марія Богданівна (0352) 52-79-20 tern.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст Піцун Тетяна Йосипівна (0352) 52-79-20 tern.to@davr.gov.ua
Сектор у Херсонській області та м.Севастополі
Завідувач сектору ПРЕДЕЙН Ірина Андріївна (0552) 46-03-93 herson.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст КОЛОМІЄЦЬ Юлія Володимирівна (0552) 46-03-93 herson.to@davr.gov.ua
Сектор у Хмельницькій області
Завідувач сектору ГАЛКІНА Наталія Володимирівна (0382) 79-41-65 hmil.to@davr.gov.ua
Головний спеціаліст КРАМАР Ірина Олексіївна (0382) 79-41-65 hmil.to@davr.gov.ua
Сектор у Черкаській області
Завідувач сектору ЖУРАВЕЛЬ Сергій Володимирович (0472) 63-73-46 cherkas.to@davr.gov.ua
Сектор у Чернівецькій області
Завідувач сектору ІВАНОВ Сергій Овдійович (0372) 53-99-20 chern.to@davr.gov.ua
Сектор у Чернігівській області
Завідувач сектору РАДЧЕНКО Наталія Іванівна (04622) 4-40-45 chernig.to@davr.gov.ua