Публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік

опубліковано 02.07.2018 14:17

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві водних ресурсів України розроблено проект наказу Держводагентства «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік».
З метою врахування громадської думки та підвищення якості підготовки антикорупційних нормативно-правових актів в Держводагентстві проводиться публічне обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік, а також Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, яка є додатком до зазначеної програми.
Збір, аналіз інформації про оцінку громадськістю ефективності запропонованих антикорупційних заходів, пропозиції щодо шляхів зменшення корупційних ризиків, врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення покладено на головного спеціаліста з питань запобігання корупції Купцову Л.А. (поштова адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м.Київ, 01004, електронна адреса: kuptsova@davr.gov.ua, телефон: (044) 235-60-46).
Запрошуємо до участі в обговоренні державних службовців Держводагентства, представників громадських об’єднань, міжнародних неурядових організацій, які здійснюють діяльність щодо запобігання корупції, а також окремих громадян.
 
 
 
  ПРОЕКТ                                    
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік
 
Визначення загальних засад діяльності Державного агентства водних ресурсів України щодо запобігання і виявлення корупції
Антикорупційну програму Державного агентства водних ресурсів України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма Держводагентства) розроблено відповідно до Конституції України,на виконання ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням  Агентства від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).
Діяльність щодо запобігання і виявлення корупції в Держводагентстві ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю, прозорості, відповідальності.
В основу розроблення Антикорупційної програми Держводагентства  покладено такі принципи:
відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
участь працівників Держводагентства у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
відповідальність та невідворотність покарання для працівників Держводагентства незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Антикорупційна програма Держводагентства є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених у попередній Антикорупційній програмі Держводагентства на 2017 рік. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Держводагентства.
В Антикорупційній програмі Держводагентства, зокрема:  
-  визначено мету;
- наведено шляхи і способи розв'язання проблеми зниження рівня корупції у сфері діяльності Держводагентства;
- розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії щодо запобігання і протидії корупції в Держводагентстві, навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати)               (додаток 1);
- визначено процедури моніторингу її виконання.
 
Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держводагентства, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Агентства від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31.
Для здійснення оцінки корупційних ризиків в Держводагентстві за наказом Держводагентства від 26 січня 2017 року  № 12 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів Держводагентства, які володіють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи  не менше одного року.
Оцінку корупційних ризиків на 2018 рік здійснено відповідно до Методології за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2).
 
Мета Антикорупційної програми Держводагентства
Метою Антикорупційної програми Держводагентства є:
- забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції у Держводагентстві;
- подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у Держводагентстві;
- виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності працівників Держводагентства та формування негативного ставлення до корупційних правопорушень.
 
Шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції в діяльності Держводагентства
Держводагентством впродовж 2014 - 2017 років ініційовано та здійснено ряд заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції в його діяльності. Для цього передбачено об’єднання зусиль керівництва Держводагентства, спрямованих на реалізацію у сфері антикорупційної політики таких пріоритетних напрямів:
          створення ефективного механізму запобігання і протидії корупції;
          реалізація антикорупційної політики в кадровому забезпеченні, формування негативного ставлення працівників до корупції, забезпечення його доброчесності;
         здійснення  заходів  щодо    дотримання    вимог фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері публічних закупівель;
посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи внутрішнього фінансового контролю;
         створення  умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, захист викривачів;
забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;
міжнародне співробітництво.
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від           4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Держводагентстві введено посаду головного спеціаліста з питань запобігання корупції.
Завдання і функції головного спеціаліста з питань запобігання корупції визначено посадовою інструкцією, затвердженою Головою Держводагентства 23.12.2016.
 
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
Навчання працівників Держводагентства щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень  проводяться постійно. Визначено такі теми занять:
заповнення електронних декларацій;
алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів;
корупційні ризики в службовій діяльності Держводагентства;
етичні правила поведінки працівників Держводагентства;
кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
Навчання працівників Держводагентства спрямоване на їх виховання в дусі доброчесності та негативного ставлення до корупції.
Заходи з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не є вичерпними та будуть доповнюватись протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми Держводагентства, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.
 
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм
Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Держводагентства здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія), склад якої визначається наказом Голови Держводагентства. До складу комісії включаються представники усіх структурних підрозділів апарату Держводагентства.
Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми Держводагентства.
У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Держводагентства, формування пропозицій, у разі необхідності її корегування, та поточний моніторинг здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання корупції, який інформує в установленому порядку про хід виконання Антикорупційної програми Голову Держводагентства.
Антикорупційна програма Державного агентства водних ресурсів розміщується на офіційному веб-сайті Держводагентства.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держводагентства, проводиться щокварталу комісією під час розгляду узагальненої інформації. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.
Антикорупційна програма Держводагентства переглядається комісією в разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків.
Фінансування  Антикорупційної програми  Держводагентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Держводагентством, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
 
«____» ______________ 2018 року