Положення про громадську раду при Держводагентстві

опубліковано 11.08.2019 17:34

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
від 15.01.2020 № 34
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду
при Державному агентстві водних ресурсів України

 

1. Громадська рада при Державному агентстві водних ресурсів України (далі – громадська рада при Держводагентстві) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

 

2. У своїй діяльності громадська рада при Держводагентстві керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду при Держводагентстві та зміни до нього розробляються Державним агентством водних ресурсів України, разом з громадською радою і затверджуються Держводагентством.

Положення про громадську раду при Держводагентстві оприлюднюється на офіційному вебсайті Держводагентства протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

 

3. Основними завданнями громадської ради при Держводагентстві є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

сприяння врахуванню Держводагентством громадської думки під час реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держводагентства;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

 

4. Громадська рада при Держводагентстві відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держводагентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає Держводагентству пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає Держводагентству обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держводагентства;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням Держводагентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Держводагентству для оприлюднення на офіційному вебсайті Держводагентства, у мережі «Фейсбук» та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає Держводагентству пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції громадської ради при Держводагентстві розглядаються Держводагентством в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

 

5. Громадська рада при Держводагентстві має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Держводагентства проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держводагентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених Держводагентством.

Члени громадської ради при Держводагентстві мають право доступу в установленому порядку до приміщень Держводагентства.

 

6. До складу громадської ради при Держводагентстві можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при Держводагентстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держводагентством повідомлення про формування складу громадської ради при Держводагентстві провадять свою діяльність, реалізують свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держводагентства, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Держводагентства, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Держводагентства.

До складу громадської ради при Держводагентстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Держводагентством повідомлення про формування складу громадської ради при Держводагентстві.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Держводагентстві. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу громадської ради при Держводагентстві.

До складу громадської ради при Держводагентстві не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

7. Склад громадської ради при Держводагентстві може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради при Держводагентстві приймається Держводагентством.

Кількісний склад громадської ради при Держводагентстві визначається утвореною Держводагентством відповідно до пункту 8 цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради при Держводагентстві.

Строк повноважень складу громадської ради при Держводагентстві становить два роки з дня затвердження Держводагентством її складу.

Членство в громадській раді при Держводагентстві є індивідуальним.

 

8. Для формування складу громадської ради при Держводагентстві, Держводагентство не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо громадська рада при Держводагентстві вже утворена і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється Держводагентством не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається Держводагентством з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Держводагентства та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи Держводагентство оприлюднює на своєму офіційному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження Держводагентством її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Держводагентством складу громадської ради при Держводагентстві.

 

9. Держводагентство не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному вебсайті, у мережі Facebook та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при Держводагентстві та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради при Держводагентстві;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

 

10. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Держводагентстві;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання Держводагентству письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держводагентством повідомлення про формування складу громадської ради при Держводагентстві;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради при Держводагентстві та бачення щодо роботи у громадській раді при Держводагентстві;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Держводагентства, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, які до них додаються, зберігаються в Держводагентстві протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради при Держводагентстві.

 

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування Держводагентство на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

список кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Держводагентством повідомлення про формування складу громадської ради при Держводагентстві щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради при Держводагентстві, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

 

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання Держводагентству офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

 

13. Формування громадської ради при Держводагентстві на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради при Держводагентстві, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради при Держводагентстві.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Держводагентством.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради при Держводагентстві. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Держводагентству.

Держводагентство оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

 

14. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений Держводагентством строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний вебсайт Держводагентства, у порядку, визначеному Держводагентством.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

відкритий код системи голосування;

безоплатність доступу та використання обраної Держводагентством інформаційно-комунікативної технології для голосування;

електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу громадської ради при Держводагентстві здійснюється громадянами незалежно від місця проживання.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, що визначена ініціативною групою як кількісний склад громадської ради при Держводагентстві.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві здійснюється протягом строку, визначеного Держводагентством, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу громадської ради при Держводагентстві за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється Держводагентством на своєму офіційному вебсайті.

 

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради при Держводагентстві, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

 

16. Держводагентство на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради при Держводагентстві у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради при Держводагентстві). Держводагентство оприлюднює склад громадської ради при Держводагентстві на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

 

17. Членство в громадській раді при Держводагентстві припиняється на підставі рішення громадської ради при Держводагентстві у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради при Держводагентстві на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена громадської ради при Держводагентстві брати участь у роботі громадської ради при Держводагентстві за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді при Держводагентстві вносить голова громадської ради при Держводагентстві.

Членство в громадській раді при Держводагентстві припиняється без прийняття рішення громадської ради при Держводагентстві у разі:

подання членом громадської ради при Держводагентстві відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді при Держводагентстві - з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена громадської ради при Держводагентстві народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради при Держводагентстві, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради при Держводагентстві, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена громадської ради при Держводагентстві - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді при Держводагентстві припиняється у разі отримання Держводагентством відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді при Держводагентстві її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради при Держводагентстві, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради при Держводагентстві.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради при Держводагентстві здійснюється шляхом голосування членів громадської ради при Держводагентстві за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради при Держводагентстві вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради при Держводагентстві затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради при Держводагентстві, рішенням Держводагентства на підставі протоколу засідання громадської ради при Держводагентстві, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим - одинадцятим цього пункту. Держводагентство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради при Держводагентстві черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради при Держводагентстві становить менше половини від її загального складу, Держводагентство вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради при Держводагентстві у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням.

 

18. Дострокове припинення діяльності громадської ради при Держводагентстві здійснюється у разі:

коли засідання громадської ради при Держводагентстві не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради при Держводагентстві;

відсутності звіту громадської ради при Держводагентстві щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього Положення;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Держводагентства.

Рішення про припинення діяльності громадської ради при Держводагентстві оформляється наказом Держводагентства.

У разі припинення діяльності громадської ради при Держводагентстві з підстав, передбачених абзацами другим - п’ятим цього пункту, Держводагентство утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу громадської ради при Держводагентстві.

 

19. Громадську раду при Держводагентстві очолює голова, що обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради при Держводагентстві має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради при Держводагентстві.

Повноваження голови громадської ради при Держводагентстві припиняються за рішенням громадської ради при Держводагентстві у разі подання головою відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою при Держводагентстві, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду при Держводагентстві.

У разі припинення повноважень голови громадської ради при Держводагентстві, обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради при Держводагентстві.

 

20. Голова громадської ради при Держводагентстві:

організовує діяльність громадської ради при Держводагентстві;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради при Держводагентстві;

представляє громадську раду при Держводагентстві у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держводагентства з правом дорадчого голосу.

 

21. За заявою громадської ради при Держводагентстві Голова Держводагентства може покласти функції секретаря громадської ради при Держводагентстві на представника Держводагентства.

 

22. Основною формою роботи громадської ради при Держводагентстві є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради при Держводагентстві можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради при Держводагентстві, Голови Держводагентства або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради при Держводагентстві, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за два робочих дні до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Держводагентства.

Засідання громадської ради при Держводагентстві є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради при Держводагентстві проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради при Держводагентстві може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держводагентства, його заступник або інший уповноважений представник Держводагентства.

За запрошенням голови громадської ради при Держводагентстві у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада при Держводагентстві може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Член громадської ради при Держводагентстві, який бажає взяти участь у засіданні громадської ради при Держводагентстві дистанційно, повідомляє про свій намір голову або секретаря громадської ради при Держводагентстві у строк не пізніше ніж за 2 робочі дні до проведення засідання громадської ради при Держводагентстві шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту секретаріату.

Держводагентство, за наявності технічної можливості, шляхом використання комунікаційного засобу «Скайп» чи інших програм інтернет-телефонії може організовувати онлайн зв'язок для участі у засіданні членів громадської ради при Держводагентстві.

Рішення громадської ради при Держводагентстві приймаються більшістю голосів членів громадської ради при Держводагентстві з урахуванням голосу члена громадської ради при Держводагентстві, який дистанційно бере участь у засіданні громадської ради при Держводагентстві.

Кількість членів громадської ради при Держводагентстві, які беруть онлайн участь у засіданні громадської ради при Держводагентстві, не може перевищувати третини від її складу.

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради при Держводагентстві фіксується у протоколі засідання громадської ради при Держводагентстві.

 

23. Рішення громадської ради при Держводагентстві приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради при Держводагентстві мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держводагентством.

Рішення Держводагентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради при Держводагентстві, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради при Держводагентстві та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Держводагентства, у мережі «Фейсбук» та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради при Держводагентстві або причини їх відхилення.

 

24. Громадська рада при Держводагентстві провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради при Держводагентстві затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради при Держводагентстві.

На засіданні громадської ради при Держводагентстві, яке проводиться за участю представників Держводагентства в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради при Держводагентстві за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради при Держводагентстві та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті Держводагентства протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради при Держводагентстві.

 

25. Положення про громадську раду при Держводагентстві, склад громадської ради при Держводагентстві, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради при Держводагентстві в обов’язковому порядку розміщуються Держводагентством на офіційному вебсайті в рубриці «Громадська рада».

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Держводагентство та громадська рада при Держводагентстві.

 

26. Забезпечення секретаріату громадської ради при Держводагентстві приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Держводагентством.

Відповідальність за збереження наданих Держводагентством у тимчасове користування секретаріату громадської ради при Держводагентстві приміщень, майна тощо несе голова громадської ради при Держводагентстві.

 

27. Громадська рада при Держводагентстві має бланк із своїм найменуванням.

Громадська рада при Держводагентстві при необхідності може видавати посвідчення членам громадської ради при Держводагентстві. Необхідність видачі посвідчення яких погоджуються керівництвом громадської ради при Держводагентстві з Держводагентством.

 

 

Завантажити →Положення про громадську раду при Державному агентстві водних ресурсів України