Нормативно-правові акти щодо Європейської інтеграції

опубліковано 23.06.2017 15:52

Нормативно-правові акти України:

Закон України від 21.09.2011 №3764-VI «Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства»

Закон України від 06.03.2008 №137-VI «Про ратифікацію Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз»

Закон України від 15.01.2008 №117-VІ «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз»

Указ Президента України від 19.12.2007 №1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва»

Постанова Верховної Ради України від 27.06.2007 №1242-V «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва»

Закон України від 18.03.2004 №1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»

Двосторонні акти між Україною та ЄС:

Порядок денний асоціації Україна – ЄС із внесеними змінами (20.06.2011)

Порядок денний асоціації Україна – ЄС (Документ набув чинності 24.11.2009)

План дій Україна – ЄС (Дата схвалення Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом: 21.02.2005)

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами членами (Угоду ратифіковано Законом №237/94-ВР від 10.11.1994)

Документи ЄС:

Робочий документ Європейської Комісії до Комунікації «Східне партнерство» від 03.12.2008

Робочий документ Європейської Комісії. Додаток до Повідомлення Європейської Комісії для Ради ЄС та Європейського Парламенту про посилення європейської політики сусідства (Брюссель, 04.12.2006)

Повідомлення Європейської Комісії «Прокладаючи шлях для запровадження нового Інструмента відносин з країнами-сусідами» (Брюссель, 01.07.2003)

Спільна стратегія ЄС щодо України від 11.12.1999

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року (Водна рамкова директива ЄС 2000)

Корисні посилання:

Офіційний сайт Європейського Союзу

Лінк: http://europa.eu/index_en.htm

Представництво Європейського Союзу в Україні

Лінк: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

Офіційний сайт Ради Європи

Лінк: http://www.coe.int

Бюро інформації Ради Європи в Україні

Лінк: http://www.jso-era.org/ua

Асоціація Європейських прикордонних регіонів

Лінк: http://www.aebr.eu/en/index.php

Європейський простір: портал проєвропейського громадянського суспільства України

Лінк: http://eu.prostir.ua

Серед пріоритетних сфер інтеграції України до ЄС визначена сфера довкілля. Важливою складовою природоохоронних питань є раціональне використання, охорона і відтворення водних ресурсів.

Державне агентство водних ресурсів України, як центральний орган виконавчої влади, реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

На виконання стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, що стосуються води, та Цілей Інтегрованого Управління водними ресурсами, Верховною Радою України прийнята Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (далі – Програма), яка є стратегічним документом розвитку водогосподарської галузі.

Заходи Програми відповідають Національному плану дій з охорони навколишнього природного середовища, розробленому на виконання Закону України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», і передбачають впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами шляхом узгодження водоохоронної й водогосподарської діяльності у річковому басейні.

Реалізація інтегрованих підходів в управління водними ресурсами передбачається шляхом впровадження басейнових підходів, при якому одиницею управління, на відміну від адміністративної території, виступає природна територія річкового басейну.

Враховуючи, що впровадження басейнових підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог європейського законодавства потребує забезпечення реальної організаційної, фінансової і територіальної основи, у тому числі шляхом внесення змін до Водного, Земельного, Бюджетного, Податкового кодексів, окремі положення яких не відповідають вимогам європейського законодавства, Агентством вносяться відповідні пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства.

Практичне здійснення iнтеграцiйного процесу передбачається і за рахунок поглиблення галузевого спiвробiтництва України i ЄС.

У рамках виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають із міжурядових угод про співпрацю на транскордонних водотоках, основна увага Агентства приділяється впровадженню узгодженої політики з сусідніми країнами, зокрема з питань раціонального використання та охорони водних ресурсів, взаємного обміну інформацією про їх стан, захисту від шкідливої дії вод.

Двосторонні угоди, які укладені з усіма сусідніми країнами, регулюють увесь спектр водоохоронної і водогосподарської діяльності на спільних водних об’єктах, зокрема щодо:

- раціонального використання водних ресурсів для забезпечення потреб водокористування;

- контролю за забрудненням водних об’єктів;

- розвитку мережі моніторингу якості води;

- гармонізації нормативно-технічних (технологічних) критеріїв оцінки

якості води транскордонних водних об’єктів;

- контролю паводкових та льодових явищ;

- налагодження системи оповіщення про аварійні ситуації для ліквідації їх наслідків тощо.

За фінансовою підтримкою Європейського Співтовариства, а також допомогою окремих країн Європи розробляються водоохоронні й водогосподарські проекти, удосконалюються механізми управління водними ресурсами й захисту від шкідливої дії вод у басейнах Дніпра, Тиси, Західного Бугу, Південного Бугу і Сіверського Дінця.

Динамічно розвивається співробітництво Агентства з авторитетними міжнародними професійними організаціями, що створює позитивні умови для обміну досвідом.

Держводагентством та водогосподарськими організаціями, що знаходяться у сфері його управління, на постійній основі здійснюється співпраця з громадськими організаціями та інформування громадськості з питань реалізації водної політики та підготовки проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку законопроектних робіт.

Крім того, водогосподарські організації забезпечують доступ громадськості до інформації з питань навколишнього природного середовища шляхом оприлюднення своєї діяльності на офіційних веб-сайтах.

 

Файли до завантаження:

Якість води та управління водними ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації