23.05.2017 12:44
 Версія для друку

Науково-технічна рада

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду
Державного агентства водних ресурсів України
 
1. Науково-технічна рада (далі - НТР) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України» і є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при Держводагентстві.
2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України і Держводагентства та цим Положенням.
3. Головним завданням НТР є реалізація комплексної науково-технічної політики, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
4. НТР у своєму складі має спеціалізовані секції за напрямками діяльності Держводагентства.
5. Персональний склад НТР та її спеціалізованих секцій затверджуються наказом Держводагентства на основі пропозицій структурних підрозділів апарату Держводагентства та наукових установ.
6. Головою НТР є Голова Держводагентства.
7. Головами спеціалізованих секцій є перший заступник та заступник Голови Держводагентства відповідно до розподілу обов’язків між Головою Держводагентства та його заступниками.
8. НТР має право:
- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
- залучати (у встановленому порядку) до роботи працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу, вчених і фахівців з питань, що розглядаються;
- брати участь у підготовці матеріалів з питань, що належать до її компетенції, до конференцій, засідань, нарад тощо;
- координувати НТР підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
9. НТР та її спеціалізовані секції на своїх засіданнях розглядають:
- актуальні наукові, технічні та екологічні питання підтримання у належному технічному стані об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- науково-технічні та техніко-економічні проблеми і основні напрямки наукових досліджень для розвитку галузі;
- результати впровадження у водогосподарсько-меліоративний комплекс досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
- техніко-економічні обґрунтування інвестицій, схеми комплексного використання водних і земельних ресурсів, заходи щодо гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, запобігання шкідливій дії вод (паводки, підтоплення, ерозія, засолення, заболочування та інше), забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
- результати державних випробувань машин, механізмів, пристроїв для використання їх у будівництві та експлуатації об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- заходи щодо механізації та автоматизації технологічних процесів, енерго- та ресурсозбереження, удосконалення управління виробництвом, впровадження автоматизованих систем управління;
- пропозиції щодо перспективних наукових досліджень, а також припинення малоефективних науково-технічних робіт та таких, що не мають практичного застосування;
- пропозиції щодо підвищення науково-технічного рівня проектних рішень;
- проекти гідротехнічних споруд, меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів;
- наукові звіти науково-дослідних, проектно-вишукувальних та інших організацій, а також закладів освіти щодо виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт;
- перспективні плани науково-дослідних, проектних і експериментальних робіт;
- проекти галузевих стандартів, правил, інструкцій,  методичних документів тощо;
- окремі плани й робочі звіти спеціалістів про відрядження до зарубіжних країн для вивчення науково-технічного та виробничого досвіду;
- рекомендації щодо впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вирішення проблем водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- інші актуальні наукові, технічні та екологічні питання.
10. НТР проводить свою діяльність згідно з планами, які формуються на поточний рік за пропозиціями структурних підрозділів апарату Держводагентства, рішеннями колегії Держводагентства, спеціалізованих секцій НТР і затверджуються Головою Держводагентства. За рішенням Голови Держводагентства проводяться позачергові засідання НТР або спеціалізованих секцій.
11. У разі потреби за згодою проводяться спільні засідання НТР Держводагентства з науково-технічними радами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також науковими радами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України.
12. У випадку розгляду питань, які стосуються компетенції двох або більше секцій, або коли питання не було вирішено на засіданні спеціалізованої секції, це питання виноситься на розгляд НТР або спільне засідання секцій.
13. Засідання спеціалізованих секцій НТР може проводитись у робочому порядку.
14. Засідання та рішення НТР і спеціалізованих секцій вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини їх членів.
15. За дорученням голови НТР головувати на засіданні НТР може заступник голови НТР.
16. Рішення НТР, спеціалізованих секцій приймаються більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем НТР або головуючим спеціалізованої секції та її секретарем. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.
17. У своїх рішеннях НТР, спеціалізовані секції можуть:
- приймати рішення щодо схвалення наукових, технічних та екологічних рішень, які виносяться на розгляд НТР або спеціалізованої секції;
- надавати рекомендації щодо затвердження технічних рішень, проектної, проектно-кошторисної документації та нормативних документів;
- надавати пропозиції та давати завдання структурним підрозділам апарату Держводагентства  та підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, щодо вирішення питань, які виносяться на розгляд.
18. Голова НТР:
- здійснює керівництво НТР;
- підписує або затверджує протоколи засідань НТР;
- затверджує річні плани роботи НТР та спеціалізованих секцій.
19. Голова спеціалізованої секції:
- здійснює керівництво спеціалізованою секцією;
- підписує протоколи засідань спеціалізованої секції.
20. Секретар НТР:
- складає проекти планів роботи НТР;
- здійснює організаційне забезпечення засідань НТР;
- веде протоколи засідань НТР;
- оформляє та підписує протоколи засідань НТР;
- здійснює контроль за виконанням рішень НТР.
21. Секретар спеціалізованої секції:
- складає проекти планів роботи секції;
- здійснює організаційне забезпечення засідань секції;
- веде протоколи засідань секції;
- оформляє та підписує протоколи засідань секції;
- здійснює контроль за виконанням рішень секції.
22. Члени НТР (спеціалізованих секцій):
- беруть участь у роботі НТР (спеціалізованої секції) і мають право голосу;
- розглядають матеріали з питань, що винесені на засідання НТР (спеціалізованої секції), і вносять пропозиції щодо проекту рішення;
- можуть одержувати від структурних підрозділів апарату Держводагентства та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, необхідну для прийняття рішень інформацію.
23. Матеріали до засідань НТР (спеціалізованих секцій) (довідки, проекти рішень, демонстраційні матеріали) готуються структурними підрозділами апарату Держводагентства відповідно до порядку денного за напрямами своєї діяльності та у межах своєї компетенції, а також відповідними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.
24. Керівники структурних підрозділів Держводагентства та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, які відповідальні за підготовку до розгляду на НТР (спеціалізованій секції) питань за напрямами діяльності та у межах своєї компетенції, відповідають за своєчасне подання довідки і проекту рішення до протоколу секретарю НТР (секретарю спеціалізованої секції), а також демонстраційних матеріалів.
25. У разі необхідності до участі у роботі з підготовки матеріалів залучаються висококваліфіковані експерти (за згодою).
26.  Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР здійснює сектор наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства.
27. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спеціалізованих секцій здійснюють структурні підрозділи апарату Держводагентства згідно з напрямками своєї діяльності.
 
Склад науково-технічної ради
Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
ОВЧАРЕНКО
Ірина Іванівна
Голова Держводагентства, голова науково-технічної ради, кандидат економічних наук
ХОРЄВ
Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства,
заступник голови науково-технічної ради
СТРЕЛЕЦЬ
Олена Юріївна
завідувач сектору наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства, секретар науково-технічної ради
АРТЮШЕНКО
Валерій Васильович
декан факультету водного господарства, будівництва та землеустрою Херсонського державного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою)
АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович
директор Інституту гідробіології НАН, доктор біологічних наук (за згодою)
БАБЧУК
Валерій Станіславович
начальник відділу координації діяльності територіальних органів управління водних ресурсів Держводагентства
БАЛЮК
Святослав Антонович
директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук (за згодою)
БУЗІЯН
Георгій Дмитрович
директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
БУКРЄЄВ
Юрій Васильович
начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів
ВРАДІН
Сергій Олександрович
заступник начальника відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
ВАСИЛЬЄВ
Сергій Васильович
заступник начальника управління – начальник відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
ВОЙТЮК
Ірина Вікторівна
заступник начальника управління – начальник відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
ГВОЗДЕНКО
Павло Валерійович
заступник Голови Держводагентства
ГРЕБІНЬ
Василь Васильович
професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)
ЖУКОВА
Наталія Олексіївна
заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
КАПУСТА
Тарас Ярославович
в.о. директора Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства
КИСІЛЬ
Олег Анатолійович
головний інженер Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса
КОМАХА Олена Олександрівна
начальник управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
ЛЕБІДЬ
Юлія Вікторівна
завідувач юридичного сектору Держводагентства
ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна
начальник управління водних ресурсів Держводагентства
МОКІН
Віталій Борисович
завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук (за згодою)
 НАБИВАНЕЦЬ
 Юрій Богданович
заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук (за згодою)
 ПОТОП
 Василь Іванович
начальник Одеського обласного управління водних ресурсів
РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, кандидат технічних наук
РОМАНИШИН
Олександр Павлович
головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)
СІРИЙ
Ігор Володимирович
начальник відділу енергозбереження, механізації та охорони праці управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
УРУПА
Микола Миколайович
начальник Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області
ХОРЄВ
Сергій Вікторович
головний спеціаліст відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства

                                                                                                

Склад секцій науково-технічної ради
Державного агентства водних ресурсів України
1. Секція «Управління водними ресурсами»
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада, науковий ступінь
ГВОЗДЕНКО
Павло Валерійович
заступник Голови Держводагентства, голова секції
ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна
начальник управління водних ресурсів Держводагентства, заступник голови секції
ХАРЧЕНКО
Наталія Іванівна
головний спеціаліст відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства, секретар секції
БАБІЙ
Петро Олександрович
начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Рось
БАБЧУК
Валерій Станіславович
начальник відділу координації діяльності територіальних органів управління водних ресурсів Держводагентства
БІЛОЦЕРКІВСЬКА
Наталія Олексіївна
заступник начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
ВАСИЛЬЄВ
Сергій Васильович
заступник начальника управління - начальник відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
ВОЙТЮК
Ірина Вікторівна
заступник начальника управління – начальник відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
ГРЕБІНЬ
Василь Васильович
професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)
ГРУДНИЦЬКА
Наталія Миколаївна
начальник Деснянського басейнового управління водних ресурсів
КОНОВАЛОВА
Ніна Миколаївна
заступник начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області
КУХАРЧУК
Андрій Сергійович
головний спеціаліст відділу координації діяльності територіальних органів управління водних ресурсів Держводагентства
МЕДВЄДЄВА
Наталія Леонідівна
головний спеціаліст відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
МОКІН
Віталій Борисович
завідувач кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук (за згодою)
ПОГОРІЛЬЧУК
Юрій Іванович
в.о. генерального директора державного підприємства «Укрводсервіс»
РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, кандидат технічних наук
СТРЕЛЕЦЬ
Ігор Борисович
заступник начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, кандидат технічних наук
ШПАНЧИК
Марія Миколаївна
головний спеціаліст відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
 

2. Секція «Експлуатація водогосподарських систем»

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада, науковий ступінь
ХОРЄВ
Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства,
голова секції
РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, заступник голови секції, кандидат технічних наук
ТКАЧУК
Сергій Анатолійович
головний спеціаліст відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, секретар секції
АНДРІЄНКО
Ігор Олегович
начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів
БУЗІЯН
Георгій Дмитрович
директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
ВАСИЛЬЄВ
Сергій Васильович
заступник начальника управління - начальник відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
ВОЙТЮК
Ірина Вікторівна
заступник начальника управління – начальник відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
ГАРНИК
Володимир Кирилович
голова правління ТДВ «Проектно-технологічний інститут «Укроргводбуд», кандидат технічних наук (за згодою)
КАПУСТА
Тарас Ярославович
в.о. директора Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства
КИСІЛЬ
Олег Анатолійович
головний інженер Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса
ЛОЗНЬЯН
Максим Олександрович
головний спеціаліст відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
ПОПОВ
Віктор Миколайович
завідувач відділу водозабезпечення зрошення Інституту водних проблем і меліорації НААН, кандидат технічних наук (за згодою)
ПОТОП
Василь Іванович
начальник Одеського обласного управління водних ресурсів
ПРИМАЧЕНКО
Наталія Анатоліївна
начальник відділу фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
РОМАНИШИН
Олександр Павлович
головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)
СІРИЙ
Ігор Володимирович
начальник відділу енергозбереження, механізації та охорони праці управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
УРУПА
Микола Миколайович
начальник Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області
ХОРЄВ
Сергій Вікторович
головний спеціаліст відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
 
3. Секція «Економіка, інвестиції та науково-технічне забезпечення
водогосподарсько-меліоративного комплексу України»
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
ХОРЄВ
Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства,
голова секції
ВРАДІН
Сергій Олександрович
заступник начальника відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій, заступник голови секції
МЕЛЬНИК
Ніна Іванівна
головний спеціаліст відділу насосних станцій та захисних споруд управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, секретар секції
БАБЧУК
Валерій Станіславович
начальник відділу координації діяльності територіальних органів управління водних ресурсів Держводагентства
БАЛЮК
Святослав Антонович
директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії
ім. О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук (за згодою)
БУГАЙ
Дмитро Дмитрович
заступник начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області
БУЗІЯН
Георгій Дмитрович
директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
ВАСИЛЬЄВ
Сергій Васильович
заступник начальника управління - начальник відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод управління водних ресурсів Держводагентства
ГАРНИК
Володимир Кирилович
голова правління ТДВ «Проектно-технологічний інститут «Укроргводбуд», кандидат технічних наук (за згодою)
ДЕМ’ЯНОВ
Віктор Васильович
головний інженер державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»
ЖУКОВА
Наталія Олексіївна
заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
КИСІЛЬ
Олег Анатолійович
головний інженер Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса
КОМАХА Олена Олександрівна
начальник управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна
начальник управління водних ресурсів Держводагентства
ПОГОРІЛЬЧУК
Юрій Іванович
в.о. генерального директора державного підприємства «Укрводсервіс»
ПРИМАЧЕНКО
Наталія Анатоліївна
начальник відділу фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства, кандидат технічних наук
РОМАНИШИН Олександр Павлович
головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)
СІРИЙ
Ігор Володимирович
начальник відділу енергозбереження, механізації та охорони праці управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
СТРЕЛЕЦЬ
Олена Юріївна
завідувач сектору наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства
ЧИЖИК Олег Анатолійович
директор державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Укрпівдендіпроводгосп»