Науково-технічна рада

опубліковано 06.04.2019 11:28

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду
Державного агентства водних ресурсів України
 
1. Науково-технічна рада (далі - НТР) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України» і є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при Держводагентстві.
2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України і Держводагентства та цим Положенням.
3. Головним завданням НТР є реалізація комплексної науково-технічної політики, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
4. НТР у своєму складі має спеціалізовані секції за напрямками діяльності Держводагентства.
5. Персональний склад НТР та її спеціалізованих секцій затверджуються наказом Держводагентства на основі пропозицій структурних підрозділів апарату Держводагентства та наукових установ.
6. Головою НТР є Голова Держводагентства.
7. Головами спеціалізованих секцій є перший заступник та заступник Голови Держводагентства відповідно до розподілу обов’язків між Головою Держводагентства та його заступниками.
8. НТР має право:
- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
- залучати (у встановленому порядку) до роботи працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу, вчених і фахівців з питань, що розглядаються;
- брати участь у підготовці матеріалів з питань, що належать до її компетенції, до конференцій, засідань, нарад тощо;
- координувати НТР підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
9. НТР та її спеціалізовані секції на своїх засіданнях розглядають:
- актуальні наукові, технічні та екологічні питання підтримання у належному технічному стані об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- науково-технічні та техніко-економічні проблеми і основні напрямки наукових досліджень для розвитку галузі;
- результати впровадження у водогосподарсько-меліоративний комплекс досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
- техніко-економічні обґрунтування інвестицій, схеми комплексного використання водних і земельних ресурсів, заходи щодо гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, запобігання шкідливій дії вод (паводки, підтоплення, ерозія, засолення, заболочування та інше), забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
- результати державних випробувань машин, механізмів, пристроїв для використання їх у будівництві та експлуатації об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- заходи щодо механізації та автоматизації технологічних процесів, енерго- та ресурсозбереження, удосконалення управління виробництвом, впровадження автоматизованих систем управління;
- пропозиції щодо перспективних наукових досліджень, а також припинення малоефективних науково-технічних робіт та таких, що не мають практичного застосування;
- пропозиції щодо підвищення науково-технічного рівня проектних рішень;
- проекти гідротехнічних споруд, меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів;
- наукові звіти науково-дослідних, проектно-вишукувальних та інших організацій, а також закладів освіти щодо виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт;
- перспективні плани науково-дослідних, проектних і експериментальних робіт;
- проекти галузевих стандартів, правил, інструкцій,  методичних документів тощо;
- окремі плани й робочі звіти спеціалістів про відрядження до зарубіжних країн для вивчення науково-технічного та виробничого досвіду;
- рекомендації щодо впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вирішення проблем водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- інші актуальні наукові, технічні та екологічні питання.
10. НТР проводить свою діяльність згідно з планами, які формуються на поточний рік за пропозиціями структурних підрозділів апарату Держводагентства, рішеннями колегії Держводагентства, спеціалізованих секцій НТР і затверджуються Головою Держводагентства. За рішенням Голови Держводагентства проводяться позачергові засідання НТР або спеціалізованих секцій.
11. У разі потреби за згодою проводяться спільні засідання НТР Держводагентства з науково-технічними радами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також науковими радами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України.
12. У випадку розгляду питань, які стосуються компетенції двох або більше секцій, або коли питання не було вирішено на засіданні спеціалізованої секції, це питання виноситься на розгляд НТР або спільне засідання секцій.
13. Засідання спеціалізованих секцій НТР може проводитись у робочому порядку.
14. Засідання та рішення НТР і спеціалізованих секцій вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини їх членів.
15. За дорученням голови НТР головувати на засіданні НТР може заступник голови НТР.
16. Рішення НТР, спеціалізованих секцій приймаються більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем НТР або головуючим спеціалізованої секції та її секретарем. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.
17. У своїх рішеннях НТР, спеціалізовані секції можуть:
- приймати рішення щодо схвалення наукових, технічних та екологічних рішень, які виносяться на розгляд НТР або спеціалізованої секції;
- надавати рекомендації щодо затвердження технічних рішень, проектної, проектно-кошторисної документації та нормативних документів;
- надавати пропозиції та давати завдання структурним підрозділам апарату Держводагентства  та підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, щодо вирішення питань, які виносяться на розгляд.
18. Голова НТР:
- здійснює керівництво НТР;
- підписує або затверджує протоколи засідань НТР;
- затверджує річні плани роботи НТР та спеціалізованих секцій.
19. Голова спеціалізованої секції:
- здійснює керівництво спеціалізованою секцією;
- підписує протоколи засідань спеціалізованої секції.
20. Секретар НТР:
- складає проекти планів роботи НТР;
- здійснює організаційне забезпечення засідань НТР;
- веде протоколи засідань НТР;
- оформляє та підписує протоколи засідань НТР;
- здійснює контроль за виконанням рішень НТР.
21. Секретар спеціалізованої секції:
- складає проекти планів роботи секції;
- здійснює організаційне забезпечення засідань секції;
- веде протоколи засідань секції;
- оформляє та підписує протоколи засідань секції;
- здійснює контроль за виконанням рішень секції.
22. Члени НТР (спеціалізованих секцій):
- беруть участь у роботі НТР (спеціалізованої секції) і мають право голосу;
- розглядають матеріали з питань, що винесені на засідання НТР (спеціалізованої секції), і вносять пропозиції щодо проекту рішення;
- можуть одержувати від структурних підрозділів апарату Держводагентства та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, необхідну для прийняття рішень інформацію.
23. Матеріали до засідань НТР (спеціалізованих секцій) (довідки, проекти рішень, демонстраційні матеріали) готуються структурними підрозділами апарату Держводагентства відповідно до порядку денного за напрямами своєї діяльності та у межах своєї компетенції, а також відповідними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.
24. Керівники структурних підрозділів Держводагентства та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, які відповідальні за підготовку до розгляду на НТР (спеціалізованій секції) питань за напрямами діяльності та у межах своєї компетенції, відповідають за своєчасне подання довідки і проекту рішення до протоколу секретарю НТР (секретарю спеціалізованої секції), а також демонстраційних матеріалів.
25. У разі необхідності до участі у роботі з підготовки матеріалів залучаються висококваліфіковані експерти (за згодою).
26.  Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР здійснює сектор наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства.
27. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спеціалізованих секцій здійснюють структурні підрозділи апарату Держводагентства згідно з напрямками своєї діяльності.
 
Склад науково-технічної ради
Державного агентства водних ресурсів України
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
ХОРЄВ
Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства,
заступник голови науково-технічної ради
СТРЕЛЕЦЬ
Олена Юріївна

заступник начальника відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення Держводагентства, секретар науково-технічної ради

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН, доктор біологічних наук (за згодою)

БАБЧУК
Валерій Станіславович

заступник директора департаменту – начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту Держводагентства

БАРТАШУК
Тарас Олександрович

заступник начальника відділу методологічного забезпечення державного контролю та нагляду у будівництві департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України (за згодою)

БУЗІЯН
Георгій Дмитрович

директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»

БУКРЄЄВ
Юрій Васильович

начальник Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ

ВРАДІН
Сергій Олександрович

начальник відділу з управління державним майном та інвестиційної діяльності фінансово-економічного департаменту Держводагентства

ВОЙТЮК
Ірина Вікторівна

начальник відділу водних відносин департаменту водного менеджменту Держводагентства

ГВОЗДЕНКО
Павло Валерійович

заступник Голови Держводагентства

ГРЕБІНЬ
Василь Васильович

професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)

КАПУСТА
Тарас Ярославович

директор Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства

КИСІЛЬ
Олег Анатолійович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса

КОВАЛЬОНОК
Тетяна Миколаївна

начальник відділу з питань проектування інженерних мереж і споруд та забезпечення геолого-геодезичних робіт департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (за згодою)

КОМАХА
Олена Олександрівна

директор фінансово-економічного департаменту – головний бухгалтер Держводагентства

ЛЕБІДЬ
Юлія Вікторівна

начальник  юридичного відділу Держводагентства

ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна

директор департаменту водного менеджменту   Держводагентства

МОКІН
Віталій Борисович

завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою)

 НАБИВАНЕЦЬ
 Юрій Богданович

заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук (за згодою)

ОКЛАНДЕР
Тетяна Олегівна

завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор економічних наук, професор (за згодою)

ОСАДЧИЙ
Володимир Степанович

завідувач кафедри гідротехнічного будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

 ПОТОП
 Василь Іванович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю

ПРОГУЛЬНИЙ
Віктор Йосипович

завідувач кафедри водопостачання та водовідведення Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор (за згодою)

РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович

заступник директора департаменту – начальник відділу з управління інфраструктурою департаменту водного менеджменту Держводагентства, кандидат технічних наук

РОМАНИШИН
Олександр Павлович

головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)

СІРИЙ
Ігор Володимирович

начальник відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення Держводагентства

ТОКАРЕНКО
Віктор Васильович

заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

УРУПА
Микола Миколайович

начальник Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра

 

 

Склад секції з питань управління водними ресурсами та інфраструктурою науково-технічної ради Держводагентства

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь
ГВОЗДЕНКО
Павло Валерійович

заступник Голови Держводагентства, голова секції

ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна

директор департаменту водного менеджменту   Держводагентства, заступник голови секції

ХАРЧЕНКО
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу водних відносин департаменту водного менеджменту Держводагентства, секретар секції

АНДРІЄНКО
Ігор Олегович

начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН, доктор біологічних наук (за згодою)

БАБІЙ
Петро Олександрович

начальник Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось

БАБЧУК
Валерій Станіславович

заступник директора департаменту – начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту Держводагентства

БІЛОЦЕРКІВСЬКА
Наталія Олексіївна

заступник начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

БУЗІЯН
Георгій Дмитрович

директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»

ВОЙТЮК
Ірина Вікторівна

начальник відділу водних відносин департаменту водного менеджменту Держводагентства

ГЕРАСІМОВ
Євгеній Генріхович

начальник науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доцент   (за згодою)

ГРЕБІНЬ
Василь Васильович

професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)

ГРУДНИЦЬКА
Наталія Миколаївна

начальник Деснянського басейнового управління водних ресурсів

КАПУСТА
Тарас Ярославович

директор Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства

КИСІЛЬ
Олег Анатолійович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса

КОНОВАЛОВА
Ніна Миколаївна

заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра з питань управління водними ресурсами

МЕДВЄДЄВА
Наталія Леонідівна

головний спеціаліст відділу водних відносин департаменту водного менеджменту Держводагентства

МОКІН

Віталій Борисович

завідувач кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою)

 НАБИВАНЕЦЬ

 Юрій Богданович

заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук (за згодою)

ОСАДЧА

Наталія Миколаївна

завідувач відділу гідрохімії (при директорові) Українського гідрометеорологічного інституту, доктор географічних наук (за згодою)

ПОГОРІЛЬЧУК
Юрій Іванович

в.о. генерального директора державного підприємства «Укрводсервіс»

ПОТОП
Василь Іванович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю

ПРОГУЛЬНИЙ
Віктор Йосипович

завідувач кафедри водопостачання та водовідведення Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор (за згодою)

РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович

заступник директора департаменту водного менеджменту – начальник відділу з управління інфраструктурою Держводагентства, кандидат технічних наук

РОМАНИШИН
Олександр Павлович

головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)

СІРИЙ
Ігор Володимирович

начальник відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення Держводагентства

ТОКАРЕНКО
Віктор Васильович

заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

ШПАНЧИК
Марія Миколаївна

начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод департаменту водного менеджменту Держводагентства

 

 

Склад секції науково-технічної ради Держводагентства з питань економіки та інвестиційної діяльності

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
ХОРЄВ
Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства,
голова секції
ВРАДІН
Сергій Олександрович

начальник відділу з управління державним майном та інвестиційної діяльності фінансово-економічного департаменту Держводагентства, заступник голови секції

СТРЕЛЕЦЬ
Олена Юріївна

заступник начальника відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення Держводагентства, секретар секції

БАБЧУК
Валерій Станіславович

заступник директора департаменту – начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту Держводагентства

БАРТАШУК
Тарас Олександрович

заступник начальника відділу методологічного забезпечення державного контролю та нагляду у будівництві департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України (за згодою)

БОРОВСЬКИЙ
Андрій Володимирович

директор державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»

БУГАЙ
Дмитро Дмитрович

заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра з питань виконання природоохоронних заходів і реконструкції об'єктів      

БУЗІЯН
Георгій Дмитрович

директор Державного підприємства «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»

ГНИП
Орест Петрович

директор Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Львівдіпроводгосп»

ДЕМ’ЯНОВ
Віктор Васильович

головний інженер Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»

ЖУКОВА
Наталія Олексіївна

заступник директора департаменту – начальник відділу економіки фінансово-економічного департаменту Держводагентства

ЗАЙЦЕВ
Володимир Олександрович

головний інженер Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Укрпівдендіпроводгосп»

КИСІЛЬ
Олег Анатолійович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса

КОМАХА
Олена Олександрівна

директор фінансово-економічного департаменту – головний бухгалтер Держводагентства

ЛИСЮК
Ольга Гаврилівна

директор департаменту водного менеджменту   Держводагентства

ОСАДЧИЙ
Володимир Степанович

завідувач кафедри гідротехнічного будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

ПОГОРІЛЬЧУК
Юрій Іванович

в.о. генерального директора Д ержавного підприємства «Укрводсервіс»

ПРИМАЧЕНКО
Наталія Анатоліївна

начальник відділу бюджетних відносин фінансово-економічного департаменту Держводагентства

РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович

заступник директора департаменту водного менеджменту – начальник відділу з управління інфраструктурою Держводагентства, кандидат технічних наук

РОМАНИШИН Олександр Павлович

головний інженер ПАТ «Укрводпроект» (за згодою)

САВІНА
Наталія Борисівна

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор (за згодою) 

СІРИЙ
Ігор Володимирович

начальник відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення Держводагентства

ТОКАРЕНКО
Віктор Васильович

заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

УРУПА
Микола Миколайович

начальник Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра