Науково-технічна рада

опубліковано 06.04.2019 11:28

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводагентства
від 04.08.2022 № 84
ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду
Державного агентства водних ресурсів України
 
І. Загальні положення
 
1.1. Науково-технічна рада Державного агентства водних ресурсів України (далі - НТР) є дорадчим консультативно-експертним органом Державного агентства водних ресурсів України, який утворюється з метою формування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, широкого обговорення найважливіших програм та проблем, а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та світової науки, наукових та науково-технічних розробок.
1.2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України,  іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Держводагентство, наказами Держводагентства та цим Положенням.
1.3. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.
1.4. Рішення НТР виробляється її членами колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних вчених та спеціалістів, які запрошуються на засідання НТР або залучаються до її роботи як експерти.
1.5. В інтересах забезпечення комплексності аналізу питань і об’єктивності прийнятих рішень НТР здійснює свою діяльність спільно із науковими установами та вищими навчальними закладами, структурними підрозділами апарату Держводагентства, територіальними органами Держводагентства, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери його управління, Національною академією наук України, Національною академією аграрних наук України, науково-технічними товариствами та громадськими організаціями.
 
ІІ. Основні завдання НТР
 
2.1. Основними завданнями НТР є:
-  розгляд наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій;
 - надання науково-обґрунтованих висновків і рекомендацій щодо основних напрямів реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- розгляд та внесення пропозицій і рекомендацій щодо розвитку наукових напрямків і технологій, визначення перспективної тематики досліджень, пріоритетності у фінансуванні наукових програм, можливості їх реалізації, залучення досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
- розгляд актуальних наукових, технічних та екологічних питань підтримання у належному технічному стані водогосподарських об’єктів, розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- розгляд проєктів державних цільових програм, прогнозних і програмних документів соціально-економічного та науково-технічного розвитку (в межах компетенції);
- аналіз виконання окремих проєктів і розробок, що здійснюються згідно з договорами, програмами та тематичними планами Держводагентства, підготовка відповідних висновків та пропозицій;
- підготовка рекомендацій щодо коригування науково-технічної діяльності з метою своєчасного виконання актуальних завдань та ефективного використання науково-технічного потенціалу, фінансових і матеріальних ресурсів, реалізації завершених розробок;
- розгляд виконаних науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються науково-дослідними, проєктно-вишукувальними установами, закладами освіти та іншими організаціями на замовлення Держводагентства, та оцінка їх ефективності, доцільності і обґрунтованості пропозицій щодо виконання та фінансування нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- аналіз впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
- розгляд техніко-економічного обґрунтування інвестицій, схем комплексного використання водних і земельних ресурсів, заходів щодо управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів,  питань управління ризиками затоплення, забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
- розгляд результатів випробувань машин, механізмів, пристроїв для використання їх у будівництві та експлуатації водогосподарських об’єктів;
- розгляд та надання пропозицій щодо заходів з механізації та автоматизації технологічних процесів, енерго- та ресурсозбереження, удосконалення управління виробництвом, впровадження автоматизованих систем управління;
- надання пропозицій щодо підвищення науково-технічного рівня проєктних рішень;
- розгляд проєктів гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об'єктів;
- розгляд інших актуальних наукових, технічних та екологічних питань.
ІІІ. Структура, склад, регламент і організація роботи НТР
 
3.1. До складу НТР входять голова НТР, заступники голови НТР, секретар НТР, керівники секцій, секретарі секцій, інші члени НТР та її секцій. Персональний склад та структура НТР та її секцій затверджуються наказом Держводагентства.
3.2. НТР проводить свою роботу у формі засідань або у режимі on-line, які скликаються за рішенням голови НТР. У період між засіданнями НТР поточна робота здійснюється керівництвом НТР, до складу якого входять голова НТР, його заступники і секретар.
3.3. Головою НТР є Голова Держводагентства (у разі його відсутності – особа, що виконує його обов’язки).
У разі відсутності голови НТР його обов’язки виконує заступник голови НТР, який призначається Головою Держводагентства (у разі його відсутності – особою, що виконує його обов’язки) з числа заступників голови НТР.
Голова НТР здійснює керівництво діяльністю НТР, затверджує плани її роботи і роботи секцій, рішення, рекомендації, протоколи засідань НТР та її секцій.
3.4. Заступники голови НТР:
- забезпечують її роботу за напрямами діяльності, у тому числі організовують надходження матеріалів, необхідних для діяльності НТР, від структурних підрозділів апарату Держводагентства, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.
3.5. Секретар НТР здійснює організаційно-технічне забезпечення поточної діяльності НТР, у тому числі:
- складає проєкти планів роботи НТР;
-  готує проєкти змін до цього Положення, структури та складу НТР, подає їх на розгляд та затвердження Голові Держводагентства;
- організовує підготовку необхідних матеріалів для засідань НТР;
- оформляє протоколи засідань, рішення та рекомендації НТР, здійснює інше діловодство, пов’язане з діяльністю НТР;
- направляє керівникам структурних підрозділів апарату Держводагентства та підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, затверджені рішення і рекомендації НТР для врахування в роботі.
3.6. НТР у своєму складі має три спеціалізовані секції за напрямками діяльності Держводагентства:
- з питань водних ресурсів;
- з питань управління ризиками затоплення;
- з питань економіки, управління інфраструктурою, інвестиційної діяльності та цифрового розвитку.
3.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності секцій НТР здійснюють секретарі секцій.
3.8. Підготовка матеріалів, доповідей, демонстраційних матеріалів, проєктів рішень до засідань НТР, засідань секцій НТР проводиться  структурними підрозділами апарату Держводагентства відповідно до порядку денного за напрямами своєї діяльності та у межах своєї компетенції,  відповідними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, а також тими, що дали згоду на залучення до роботи НТР та її секцій.
3.9. Секретарі секцій організовують роботу секцій НТР, у тому числі:
- організовують підготовку необхідних матеріалів для проведення засідань секції;
 - ведуть і оформляють протоколи засідань секції та подають їх для затвердження керівникам відповідних секцій;
 - направляють рішення і рекомендації засідань секції підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, для застосування в роботі.
3.10. Рішення НТР мають рекомендаційний характер.
Рішення і рекомендації НТР та її секцій оформляються протоколом.
У разі необхідності для виконання рішень, прийнятих НТР, видається наказ Держводагентства. Проєкт наказу щодо виконання рішення НТР у 10-денний строк готується самостійним структурним підрозділом Держводагентства, до компетенції якого належить порушене у рішенні питання, якщо цим рішенням НТР не передбачене інше.
3.11. Запрошення на засідання НТР та її секцій разом з порядком денним розсилаються секретарем НТР або відповідної секції усім учасникам завчасно, але не пізніше ніж за три дні до засідання.
У разі неможливості взяти участь у засіданні члени НТР та її секцій до початку засідання повідомляють про це голову НТР або керівника секції, секретаря НТР або секретаря секції.
3.12. Члени НТР та її секцій мають право:
- завчасно отримувати матеріали, які розглядатимуться на чергових засіданнях НТР та її секцій;
- брати участь в обговоренні й прийнятті рішень НТР та її секцій;
-  заявляти особисту думку, що має бути відображена в рішеннях НТР та її секцій.
3.13. Члени НТР та секцій беруть участь у засіданнях НТР та секцій із правом голосу.
3.14. Засідання НТР вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини її членів.
Засідання секцій вважається правомочним за умови участі в ньому не менше ніж п’яти членів НТР, які є членами відповідної секції.
3.15. Рішення НТР приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо його підтримано простою більшістю  членів, які брали участь у засіданні.
Простою більшістю голосів членів на засіданні НТР або секції може бути прийнято рішення про закрите голосування.
 У разі рівного розподілу голосів при голосуванні на засіданнях НТР або секції вирішальним є голос головуючого.
3.16. У розгляді питань на засіданні секції можуть брати участь члени НТР, які не входять до відповідної секції, але запрошені для участі в її засіданні.
У разі необхідності, для всебічного розгляду питань, що стосуються напрямів діяльності більше ніж однієї секції, можуть проводитися спільні засідання кількох секцій. У такому випадку засідання є правомочним за умови участі більше половини членів усіх секцій, які беруть участь у засіданні. Головуючим на засіданні є заступник голови НТР, і у разі рівного розподілу голосів при голосуванні вирішальним є його голос.
3.17. У разі потреби, за згодою, проводяться спільні засідання НТР Держводагентства з науково-технічними радами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також науковими радами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України тощо.
3.18. Керівники структурних підрозділів Держводагентства та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, які відповідальні за підготовку до розгляду на засіданнях НТР або секцій питань за напрямами діяльності та у межах своєї компетенції, відповідають за своєчасне подання довідки, проєкту рішення до протоколу та демонстраційних матеріалів секретарю НТР або секретарю відповідної секції.
3.19.  Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР здійснюється структурним підрозділом Держводагентства, до функцій якого належать питання діяльності НТР.
3.20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спеціалізованих секцій здійснюють структурні підрозділи апарату Держводагентства згідно з напрямками своєї діяльності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 09.08.2022 № 91
 
Склад науково-технічної ради
Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, науковий ступінь

КУЗЬМЕНКОВ
Олексій Олександрович

Голова Держводагентства, голова науково-технічної ради

ГОПЧАК
Ігор Васильович

заступник Голови Держводагентства, заступник голови науково-технічної ради, доктор технічних наук, доцент

ЛАТИШ
Наталія Сергіївна

перший заступник Голови Держводагентства, заступник голови науково-технічної ради

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН (за згодою)

БІЛОКОНЬ
Володимир Миколайович
проектний менеджер реформи Сталого використання водних ресурсів Команди підтримки реформ при Міндовкілля, експерт у галузі екологічної та водної політики, кандидат географічних наук (за згодою)
ВИХРИСТ
Сергій Михайлович

доцент кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права «КРОК», кандидат юридичних наук (за згодою)

ВОЖЕГОВА
Раїса Анатоліївна
в.о. директора Інституту зрошуваного землеробства НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
(за згодою)
ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович

директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НАН (за згодою)

ГРЕБІНЬ
Василь Васильович
професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук
(за згодою)
ГРИЦЕНКО
Анатолій Володимирович

директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, доктор географічних наук,  професор (за згодою)

ГУЛЯЄВА 
Оксана Олександрівна

начальник відділу екологічного супроводу реалізації проектів департаменту стратегічного планування та реалізації проектів ПрАТ «Укргідроенерго», кандидат географічних наук (за згодою)

ЖУК
Віталій Миколайович

головний спеціаліст відділу інвестиційних проєктів управління державного майна та інвестицій Держводагентства, кандидат технічних наук

ЗАКОРЧЕВНА
Наталія Борисівна
завідувач кафедри водних екосистем та біоресурсів Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міндовкілля, кандидат економічних наук
(за згодою)
КОМОРІН
Віктор Миколайович

директор Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», кандидат географічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

МАНДРИК
Олег Миколайович

перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голова басейнової ради Дністра, доктор технічних наук, професор (за згодою)

МОКІН
Віталій Борисович

науковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій  Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова басейнової ради Південного Бугу (за згодою)

МОШИНСЬКИЙ
Віктор Степанович

ректор Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

НЕДАШКІВСЬКИЙ
Сергій Миколайович

заступник Голови Держводагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації

НОГАРЕВ
Олексій Вадимович

начальник управління наукового забезпечення, іхтіології та аквакультури Державного агентства меліорації та рибного господарства України (за згодою)

ОСАДЧИЙ
Володимир Іванович
директор Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН
(за згодою)
РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович

менеджер проектів зрошення Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), кандидат технічних наук (за згодою)

ХВЕСИК
Михайло Артемович
директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НААН
(за згодою)
ШПАНЧИК
Марія Миколаївна

начальник управління забезпечення водними ресурсами Держводагентства

ЯРОШЕВИЧ
Олексій Євгенович
експерт Blue Rivers Environmental Consulting, кандита
т геграфічних наук (за згодою)
ЯЦЮК
Михайло Васильович

директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат географічних наук (за згодою)

 
 
Склад секції з питань водних ресурсів науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, науковий ступінь

ГОПЧАК
Ігор Васильович

заступник Голови Держводагентства, голова секції, доктор технічних наук, доцент

ГРЕБІНЬ
Василь Васильович
професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, заступник голови секції
(за згодою)
ХАРЧЕНКО
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу водних ресурсів управління забезпечення водними ресурсами Держводагентства, секретар секції

АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН (за згодою)

ВИШНЕВСЬКИЙ
Віктор Іванович
професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор географічних наук
(за згодою)
ЖУК
Віталій Миколайович

головний спеціаліст відділу інвестиційних проєктів управління державного майна та інвестицій Держводагентства, кандидат технічних наук

ЗАРІТОВСЬКА
Наталія Вікторівна

заступник начальника управління – начальник відділу гідрогеології та екогеології управління геології Державної служби геології та надр України (за згодою)

КОМОРІН
Віктор Миколайович

директор Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», кандидат географічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

ОСАДЧА
Наталія Миколаївна

завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, доктор географічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

МОКІН
Віталій Борисович

науковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою)

МУДРА
Катерина Володимирівна

експерт Blue Rivers Environmental Consulting, кандитат географічних наук (за згодою)

ТУРЧЕНЮК
Василь Олександрович

професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук (за згодою)

ШЕВЧУК
Сергій Анатолійович

завідувач відділенням водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

ШПАНЧИК
Марія Миколаївна

начальник управління забезпечення водними ресурсами Держводагентства

 
 
Склад секції з питань управління ризиками затоплення науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, науковий ступінь

ЛАТИШ
Наталія Сергіївна

перший заступник Голови Держводагентства, голова секції

 НАБИВАНЕЦЬ
 Юрій Богданович

заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук, заступник голови секції (за згодою)

БАХМАЧУК
Людмила Анатоліївна

головний спеціаліст відділу інвестиційних проєктів управління державного майната інвестицій Держводагентства, секретар секції

КИСІЛЬ
Олег Анатолійович

начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса

КЛІМОВ 
Сергій Васильович

завідувач кафедри гідроінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

КРОПОТОВ
Петро Петрович
головний спеціаліст департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(за згодою)
МАЛЬОВАНИЙ
Мирослав Степанович

завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор (за згодою)

МАНДРИК
Олег Миколайович

перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голова Басейнової ради Дністра, професор, доктор технічних наук (за згодою)

МИХАЙЛЮК
Роман Йосипович

начальник Дністровського басейнового управління водних ресурсів

ПАРХАЦЬКА
Ірина Володимирівна

начальник відділу інвестиційних проєктів управління державного майна та інвестицій Держводагентства

СУРАН
Володимир Григорович
директор Регіональної асоціації органів місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля», член Басейнової ради річки Тиса, експерт у галузі екотехнологій
(за згодою)
ШЕВЧЕНКО
Анатолій Миколайович
завідувач відділу водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
(за згодою)
ЯЦЮК
Михайло Васильович

директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат географічних наук (за згодою)

 
 
Склад секції з питань економіки, управління інфраструктурою, інвестиційної діяльності та цифрового розвитку науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, науковий ступінь

ЛАТИШ
Наталія Сергіївна

перший заступник Голови Держводагентства, голова секції

НЕДАШКІВСЬКИЙ
Сергій Миколайович

заступник Голови Держводагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, заступник голови секції

ЖУК
Віталій Миколайович

головний спеціаліст відділу інвестиційних проєктів управління державного майна та інвестицій Держводагентства, кандидат технічних наук, секретар секції

ВИХРИСТ
Сергій Михайлович

доцент кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права «КРОК», кандидат юридичних наук (за згодою)

ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович

директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НАН (за згодою)

ГРАНОВСЬКА
Людмила Миколаївна

завідувач відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

ЗАКОРЧЕВНА
Наталія Борисівна
завідувач кафедри водних екосистем та біоресурсів Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міндовкілля, кандидат економічних наук
(за згодою)
КЛІМОВ 
Сергій Васильович

завідувач кафедри гідроінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

МАТЯШ
Тетяна Віталіївна

завідувач  відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Інституту водних проблем і меліорації, кандидат технічних наук (за згодою)

МОШИНСЬКИЙ
Віктор Степанович

ректор Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

НАРОДНИЦЬКИЙ
Геннадій Юрійович
директор наукового центру механічних вимірювань Національного наукового центру «Інститут метрології», доктор технічних наук
(за згодою)
ПАРХАЦЬКА
Ірина Володимирівна

начальник відділу інвестиційних проєктів управління державного майна та інвестицій Держводагентства

ТЕРТИЧНИЙ
Сергій Григорович

провідний фахівець Держводагентства

СТЕПАНОВА
Світлана Валеріївна

начальник управління економіки та фінансів Держводагентства

ХВЕСИК
Михайло Артемович
директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НААН
(за згодою)