Науково-технічна рада

опубліковано 06.04.2019 11:28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 21.09.2020 № 854 (зі змінами)
ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду
Державного агентства водних ресурсів України
 
І. Загальні положення
 
1.1. Науково-технічна рада (далі - НТР) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України» і є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при Держводагентстві.
1.2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України,  іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, актами Держводагентства та цим Положенням.
1.3. Головним завданням НТР є реалізація комплексної науково-технічної політики, спрямованої на впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
1.4. НТР формується із працівників структурних підрозділів апарату Держводагентства, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління, а також вчених Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, співробітників інших наукових і освітніх закладів, науково-технічних товариств та громадських організацій (за їх згодою).
 
ІІ. Основні завдання та права НТР
 
2.1. Основними завданнями НТР є:
- розгляд наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій;
- надання науково-обґрунтованих висновків і рекомендацій щодо основних напрямів реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;
- розгляд актуальних наукових, технічних та екологічних питань підтримання у належному технічному стані об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- аналіз виконання окремих проєктів і розробок, що здійснюються згідно з договорами, програмами та тематичними планами Держводагентства, і підготовка відповідних висновків та пропозицій;
- підготовка рекомендацій щодо коригування науково-технічної діяльності з метою своєчасного виконання актуальних завдань та ефективного використання науково-технічного потенціалу, фінансових і матеріальних ресурсів, реалізації завершених розробок;
- розгляд виконаних науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються науково-дослідними, проєктно-вишукувальними установами, закладами освіти та іншими організаціями на замовлення Держводагентства, та оцінка їх ефективності, доцільності і обґрунтованості пропозицій щодо виконання та фінансування нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- аналіз впровадження у водогосподарсько-меліоративний комплекс досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
 - розгляд техніко-економічного обґрунтування інвестицій, схем комплексного використання водних і земельних ресурсів, заходів щодо гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів,  питань запобігання шкідливій дії вод (паводки, підтоплення, ерозія, засолення, заболочування та інше), забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
- розгляд результатів випробувань машин, механізмів, пристроїв для використання їх у будівництві та експлуатації об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- розгляд та надання пропозицій щодо заходів з механізації та автоматизації технологічних процесів, енерго- та ресурсозбереження, удосконалення управління виробництвом, впровадження автоматизованих систем управління;
- надання пропозицій щодо підвищення науково-технічного рівня проєктних рішень;
- розгляд проєктів гідротехнічних споруд, меліоративних систем та інших водогосподарських об'єктів;
- розгляд інших актуальних наукових, технічних та екологічних питань.
2.2. НТР має право:
- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
- залучати (у встановленому порядку) до роботи працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу, вчених і фахівців з питань, що розглядаються;
- брати участь у підготовці матеріалів з питань, що належать до її компетенції, до конференцій, засідань, нарад тощо.
2.3. У своїх рішеннях НТР може:
- приймати рішення щодо схвалення наукових, технічних та екологічних рішень, які виносяться на розгляд НТР;
- надавати рекомендації щодо затвердження технічних рішень, проєктної, проєктно-кошторисної документації та нормативних документів;
- надавати пропозиції та давати завдання структурним підрозділам апарату Держводагентства та підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, щодо вирішення питань, які виносяться на розгляд НТР.
 
ІІІ. Структура, склад, регламент і організація роботи НТР
 
3.1. До складу НТР входять голова НТР, заступники голови НТР, секретар НТР та інші члени НТР. Персональний склад та структура НТР затверджуються наказом Держводагентства.
3.2. НТР проводить свою роботу у формі засідань або у режимі on-line, які скликаються за рішенням голови НТР. У період між засіданнями НТР поточна робота здійснюється керівництвом НТР, до складу якого входять голова НТР, його заступники і секретар.
3.3. Головою НТР є Голова Держводагентства (у разі його відсутності – особа, що виконує його обов’язки).
У разі відсутності голови НТР його обов’язки виконує заступник голови НТР, який призначається Головою Держводагентства (у разі його відсутності – особою, що виконує його обов’язки) з числа заступників голови НТР.
Голова НТР здійснює керівництво діяльністю НТР, затверджує плани її роботи і роботи секцій, рішення, рекомендації, протоколи засідань НТР та її секцій.
3.4. Заступники голови НТР:
- забезпечують її роботу за напрямами діяльності, у тому числі організовують надходження матеріалів, необхідних для діяльності НТР, від структурних підрозділів апарату Держводагентства, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.
3.5. Секретар НТР здійснює організаційно-технічне забезпечення поточної діяльності НТР, у тому числі:
 - складає проєкти планів роботи НТР;
-  готує проєкти змін до цього Положення, структури та складу НТР, подає їх на розгляд та затвердження Голові Держводагентства;
- організовує підготовку необхідних матеріалів для засідань НТР;
- оформляє протоколи засідань, рішення та рекомендації НТР, здійснює інше діловодство, пов’язане з діяльністю НТР;
- направляє керівникам структурних підрозділів апарату Держводагентства та підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, затверджені рішення і рекомендації НТР для врахування в роботі.
3.6. НТР у своєму складі має чотири спеціалізовані секції за напрямками діяльності Держводагентства:
- з питань водних ресурсів;
- з питань меліорації земель;
- з питань шкідливої дії вод;
- з питань економіки, управління інфраструктурою та інвестиційної діяльності.
3.7. Керівниками секцій НТР можуть бути призначені представники Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, співробітники інших наукових і освітніх закладів, науково-технічних товариств та громадських організацій (за їх згодою), керівники та заступники керівників структурних підрозділів апарату Держводагентства.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності секцій НТР здійснюють секретарі секцій.
3.8. Підготовка матеріалів, доповідей, демонстраційних матеріалів, проєктів рішень до засідань НТР, засідань секцій НТР проводиться  структурними підрозділами апарату Держводагентства відповідно до порядку денного за напрямами своєї діяльності та у межах своєї компетенції,  відповідними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, а також тими, що дали згоду на залучення до роботи НТР та її секцій.
3.9. Рішення і рекомендації секцій, підписані їхніми керівниками або заступниками керівників та секретарями, затверджуються головою НТР.
3.10. Секретарі секцій організовують роботу секцій НТР, у тому числі:
-  організовують підготовку необхідних матеріалів для проведення засідань секції;
- ведуть і оформляють протоколи засідань секції та подають їх для затвердження керівникам відповідних секцій;
- направляють рішення і рекомендації засідань секції підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, для застосування в роботі.
3.11. Рішення і рекомендації НТР та її секцій оформляються протоколом.
За необхідності зазначені рішення реалізуються шляхом видання відповідних наказів Держводагентства.
3.12. Запрошення на засідання НТР та її секцій разом з порядком денним розсилаються секретарем усім учасникам завчасно, але не пізніше ніж за три дні до засідання.
У разі неможливості взяти участь у засіданні члени НТР та її секцій до початку засідання повідомляють про це голову НТР або керівника секції, секретаря НТР або секретаря секції.
3.13. Члени НТР та її секцій мають право:
- завчасно отримувати матеріали, які розглядатимуться на чергових засіданнях НТР та її секцій;
-  брати участь в обговоренні і прийнятті рішень НТР та її секцій;
- заявляти особисту думку, що має бути відображена в рішеннях НТР та її секцій.
3.14. Члени НТР та секцій беруть участь у засіданнях НТР та секцій із правом голосу.
3.15. Засідання секцій вважається правомочним за умови участі в ньому не менше ніж п’яти членів НТР, які є членами відповідної секції.
Засідання НТР вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини її членів.
3.16. У розгляді питань на засіданні секції можуть брати участь члени НТР, які не входять до відповідної секції, але запрошені для участі в її засіданні.
У разі необхідності, для всебічного розгляду питань, що стосуються напрямів діяльності більше ніж однієї секції, можуть проводитися спільні засідання кількох секцій. У такому випадку засідання є правомочним за умови участі більше половини членів усіх секцій, які беруть участь у засіданні. Головуючим на засіданні є заступник голови НТР, і у разі рівного розподілу голосів при голосуванні вирішальним є його голос.
Рішення НТР приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо його підтримано простою більшістю  членів, які брали участь у засіданні.
Простою більшістю голосів членів на засіданні НТР або секції може бути прийнято рішення про закрите голосування.
 У разі рівного розподілу голосів при голосуванні на засіданнях НТР або секції вирішальним є голос головуючого.
3.17. У разі потреби, за згодою, проводяться спільні засідання НТР Держводагентства з науково-технічними радами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також науковими радами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України.
3.18. Керівники структурних підрозділів Держводагентства та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, які відповідальні за підготовку до розгляду на засіданнях НТР або секцій питань за напрямами діяльності та у межах своєї компетенції, відповідають за своєчасне подання довідки і проєкту рішення до протоколу секретарю НТР або секретарю відповідної секції, а також демонстраційних матеріалів.
3.19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР здійснює відділ взаємодії з водогосподарськими організаціями департаменту управління водними ресурсами Держводагентства
3.20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спеціалізованих секцій здійснюють структурні підрозділи апарату Держводагентства згідно з напрямками своєї діяльності.
 
Склад науково-технічної ради
Державного агентства водних ресурсів України

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, науковий ступінь

КУЗЬМЕНКОВ

Олексій Олександрович

перший заступник Голови Держводагентства, заступник голови науково-технічної ради

РОМАЩЕНКО

Михайло Іванович

директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор технічних наук, професор, академік НААН, заступник голови науково-технічної ради (за згодою)

СТРЕЛЕЦЬ

Олена Юріївна

головний спеціаліст відділу взаємодії з водогосподасрькими організаціями департаменту управління водними ресурсами Держводагентства, секретар науково-технічної ради

АФАНАСЬЄВ

Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН (за згодою)

БАЛЮК

Святослав Антонович

директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (за згодою)

ВИШНЕВСЬКИЙ

Віктор Іванович

професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор географічних наук (за згодою)

ВОЖЕГОВА

Раїса Анатоліївна

директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (за згодою)

ГОПЧАК

Ігор Васильович

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення водними ресурсами департаменту управління водними ресурсами Держводагентства, доктор технічних наук, доцент

ГРЕБІНЬ

Василь Васильович

професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)

ГРИЦЕНКО

Анатолій Володимирович

директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, доктор географічних наук,  професор (за згодою)

КОВАЛЬОВ

Ігор Олександрович

директор департаменту управління водними ресурсами Держводагентства

КОМОРІН

Віктор Миколайович

директор Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», кандидат географічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

МАЛЬОВАНИЙ

Мирослав Степанович

завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор (за згодою)

МАНДРИК

Олег Миколайович

перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голова Басейнової ради Дністра, доктор технічних наук, професор (за згодою)

МОКІН

Віталій Борисович

науковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій  Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова басейнової ради Південного Бугу (за згодою)

МОШИНСЬКИЙ

Віктор Степанович

ректор Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

ОСАДЧИЙ

Володимир Іванович

директор Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН (за згодою)

ТКАЧ

Віктор Петрович

директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені                   Г.М. Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

ХВЕСИК

Михайло Артемович

директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)

ШМАТКОВ

Григорій Григорович

помічник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор біологічних наук, професор

(за згодою)

ЯЦЮК

Михайло Васильович

голова громадської організації «Глобальне Водне Партнерство - Україна», в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат географічних наук (за згодою)

 

Склад секції з питань водних ресурсів науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада, науковий ступінь

ОСАДЧИЙ

Володимир Іванович

директор Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН, голова секції (за згодою)

ГРЕБІНЬ

Василь Васильович

професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, заступник голови секції (за згодою)

ХАРЧЕНКО

Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу забезпечення водними ресурсами департаменту управління водними ресурсами Держводагентства, секретар секції

АНДРЄЄВ

Василь Генріхович

завідувач  відділу екологічного нормування  Інституту проблем природокористування та екології НАН України, член басейнової ради нижнього Дніпра (за згодою)

АФАНАСЬЄВ

Сергій Олександрович

директор Інституту гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН (за згодою)

ВИШНЕВСЬКИЙ

Віктор Іванович

професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор географічних наук (за згодою)

ГОПЧАК

Ігор Васильович

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення водними ресурсами департаменту управління водними ресурсами Держводагентства, доктор технічних наук, доцент

ЗОРІНА

Олеся Вікторівна

провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод Державної установи  «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ», доктор біологічних наук (за згодою)

КОВАЛЬОВ

Ігор Олександрович

директор департаменту управління водними ресурсами   Держводагентства

КОМОРІН

Віктор Миколайович

директор Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», кандидат географічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

МАРЕНКОВ

Олег Миколайович

завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук, доцент (за згодою)

МОКІН

Віталій Борисович

науковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою)

ПІЧУРА

Віталій Іванович

завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка Херсонського державного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

ШЕВЧУК

Сергій Анатолійович

завідувач відділенням водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат технічних наук (за згодою)

 
 
Склад секції з питань меліорації земель науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
 
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
РОМАЩЕНКО
Михайло Іванович
директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор технічних наук, професор, академік НААН, голова секції (за згодою)
КУЗЬМЕНКОВ
Олексій Олександрович
перший заступник Голови Держводагентства, заступник голови секції
ЛОЗНЬЯН
Максим Олександрович
головний спеціаліст відділу взаємодії з водогосподасрькими організаціями департаменту управління водними ресурсами Держводагентства, секретар секції
БАЛЮК
Святослав Антонович
директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (за згодою)
ВОЖЕГОВА
Раїса Анатоліївна
директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України, доктор сільськогосподарських наук НААН, академік НААН (за згодою)
ДУДЧЕНКО
Володимир Вікторович
директор  Інституту рису НААН України, доктор економічних наук (за згодою)
КРАВЧЕНКО
Юрій Станіславович
співробітник кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М.К.Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (за згодою)
МЄДВЄДЄВ
Олег Юрійович
провідний інженер служби водних об’єктів нижнього Дунаю Відокремленого підрозділу «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів» БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, кандидат геолого-мінералогічних наук 
ПОПОВ
Віктор Миколайович
головний науковий співробітник  Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор технічних наук (за згодою)
ТКАЧУК
Андрій Васильович
декан факультету водогосподарської інженерії та екології Дніпровського державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (за згодою)
ТУРЧЕНЮК
Василь Олександрович
професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук (за згодою)
ШАТКОВСЬКИЙ
Андрій Петрович
заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор сільськогосподарських наук (за згодою)

 

Склад секції з питань шкідливої дії вод науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України

 

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
 НАБИВАНЕЦЬ
 Юрій Богданович
заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук, голова секції (за згодою)
ЯЦЮК
Михайло Васильович
голова громадської організації «Глобальне Водне Партнерство - Україна», в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат географічних наук, заступник голови секції (за згодою)
ПАРХАЦЬКА
Ірина Володимирівна
головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій департаменту економіки та фінансів, секретар секції
БРОВКО
Дмитро Вікторович
доцент кафедри будівельних геотехнологій Криворізького національного університету, доктор технічних наук (за згодою)
КЛІМОВ 
Сергій Васильович
завідувач кафедри гідроінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)
МАЛЬОВАНИЙ
Мирослав Степанович
завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор (за згодою)
МАНДРИК
Олег Миколайович
перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голова Басейнової ради Дністра, професор, доктор технічних наук (за згодою)
РОМАНИШИН
Олександр Павлович
головний інженер ПрАТ «Укрводпроект» (за згодою)
СУРАН
Володимир Григорович
директор Регіональної асоціації органів місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля», член Басейнової ради річки Тиса, експерт у галузі екотехнологій (за згодою)
ХАРИТОНОВ
Юрій Миколайович
декан факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор технічних наук, професор (за згодою)
ШЕВЧЕНКО
Анатолій Миколайович
завідувач відділу водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою)
 
Склад секції з питань економіки, управління інфраструктурою та інвестиційної діяльності науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь
ХВЕСИК
Михайло Артемович
директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктор економічних наук, професор, академік НААН України, голова секції (за згодою)
ЧЕЧКО
Юлія Олександрівна
головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій департаменту економіки та фінансів, секретар секції
ГРАНОВСЬКА
Людмила Миколаївна
завідувач відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН України, доктор економічних наук, професор (за згодою)
КАЛЬНІЧЕНКО
Алла Георгіївна
експерт, директор ТОВ «Експертний центр права»
(за згодою)
КУРТЯК
Федір Федорович
завідувач  кафедри зоології біологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат біологічних наук, доцент (за згодою)
МАТЯШ
Тетяна Віталіївна
завідувач  відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Інституту водних проблем і меліорації, кандидат технічних наук (за згодою)
МОШИНСЬКИЙ
Віктор Степанович
ректор Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою)
НАРОДНИЦЬКИЙ Геннадій Юрійович
директор наукового центру механічних вимірювань Національного наукового центру «Інститут метрології», доктор технічних наук (за згодою)
ЦАРИК
Любомир Петрович
завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін, керівник Наукового центру екологічних інновацій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор географічних наук, професор (за згодою)
ШМАТКОВ
Григорій Григорович
помічник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор біологічних наук, професор (за згодою)