Міжнародні проекти

опубліковано 22.08.2017 09:30

Міжнародна комісія із захисту р. Дунай (МКЗД) була створена в 1998 році з метою забезпечення сталого розвитку та сталого використання водних ресурсів басейну р. Дунай. Україна є членом Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МКЗД) з 2003 року і бере активну участь у роботі керівних органів Комісії, робочих групах, основних заходах, які проводяться в рамках МКЗД.
У рамках МКЗД створено сім робочих груп, у трьох з яких беруть участь фахівці організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
Зокрема, працівники БУВР Тиси працюють в робочій групі з питань протипаводкового захисту, а також з інформаційного менеджменту та геоінформаційних систем. Експерти цих груп взяли участь у підготовці звітів щодо впровадження Водної Рамкової Директиви ЄС і Директиви ЄС щодо оцінки та управління паводковими ризиками, зокрема розробці документів і завантаженні супровідних картографічних матеріалів для Інтегрованого Плану управління басейном р.Дунаю, Інтегрованого Плану управління басейном р.Тиса, Інтегрованого Плану управління паводковими ризиками в басейні р.Дунай. В рамках цієї діяльності підготовлено Стратегію МКЗД щодо адаптації до клімату в басейні р.Дунай, План залучення громадськості, Концепцію щодо координаційних аспектів впровадження Паводкової Рамкової Директиви ЄС в басейні р.Дунай.
З 2008 року БУВР Тиси щороку бере активну участь у проведенні святкування Дня Дунаю в українській частині басейну р.Тиса під назвою «Тиса-молодша сестра Дунаю».
Наразі в рамках діяльності робочої групи з протипаводкового захисту проводиться робота з створення Дунайської гідрологічної інформаційної  системи (Danube HIS) для стандартизації і обміну історичними та он-лайн даними для басейну р.Дунай, подібну до існуючої географічної та гідрологічної інформаційної системи басейну р.Сава.
Система Danube HIS буде працювати з даними автоматизованих гідрологічних і метеорологічних постів, тому в українській частині басейну р.Дунай наразі мова йде про автоматизовані дані спільної українсько-угорської системи АІВС Тиса та басейнів річок Прут і Сірет.
 Зараз Україна бере участь у процесі узгодження програмного документу Дунайської гідрологічної інформаційної системи (Danube HIS) та плануванні параметрів роботи системи.
Крім того, з початку 2017 року Держводагенство і БУВР Тиса є асоційованими партнерами проекту JOINTISZA «Посилення співробітництва між плануванням управління річковим басейном і попередженням паводкового ризику задля покращення стану водних ресурсів басейну р.Тиса» в рамках реалізації Дунайської Транснаціональної Програми.
Головна мета проекту – покращити інтеграцію заходів з управління водним господарством і попередження паводкового ризику в наступному циклі Плану управління річковим басейном, згідно законодавства ЄС. Проект втілюється спільними зусиллями п’яти країн (Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія, Сербія), що поділяють басейн р.Тиса. Основним результатом проекту буде спільний транснаціональний стратегічний документ, в якому будуть окреслені заходи для посилення гармонізації відповідних національних відносин, в результаті чого буде розроблено оновлений План управління басейном р.Тиса.
 
 
 
Міжнародні проекти, в реалізації яких бере участь Держводагентство
станом на 2019 рік

Назва проекту

Бюджет

Партнери

Період реалізації

Основні завдання

1.

Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для Східного партнерства (EUWI+ 4 EaP) – результати 2 та 3*

2 900 000 євро

Виконавець: консорціум з 2 держав-членів ЄС Австрії та Франції:

1) Умвельтбундесамт ГмбХ – як координатор,

2) Оффіс Інтернасіональ де л’О.

Реципієнти:

1) Міністерство екології та природних ресурсів України,

2) Державне агентство водних ресурсів України.

 

01.04.2016 –

31.08.2020

 

Проект сприяє приведенню законодавства України у відповідність до політики ЄС в сфері управління водними ресурсами, приділяючи особливу увагу управлінню транскордонними річковими басейнами. Проект підтримує розробку і реалізацію пілотних планів управління річковими басейнами, сприяє вдосконаленню нормативно-правової бази і передбачає активну участь місцевих зацікавлених сторін.

Цілі: Головною ціллю проекту є покращення управління водними ресурсами, а саме транскордонними річками, розробка інструментів для покращення якості води в довгостроковій перспективі і її доступності для всіх.

Проект спрямований на надання підтримки країнам-партнерам в адаптації їх національної політики і стратегії у відповідності з Водною рамковою Директивою ЄС та іншими багатосторонніми природоохоронними угодами.

Напрямки діяльності: Ініціатива приділяє основну увагу наступними тематичним галузям:

- законодавство, розробка політики та зміцнення потенціалу державних інститутів;

- зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і систем моніторингу;

- розробку і реалізацію Планів управління річковими басейнами;

- інформування громадськості.

2

Сприяння транскордонному співробітництву і комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер (ГЕФ)*

Фінансування ГЕФ – 1 950 000 доларів США

 

 

Виконавець проекту:

Координатор проектів ОБСЄ в Україні;

Партнери: з України та Республіки Молдова

травень 2017 – травень 2020

Проект працюватиме в тісній взаємодії з центральною та місцевою адміністраціями, приватним сектором, НПО в басейні річки Дністер над вдосконаленням загального управління водними ресурсами басейну і їх раціонального використання відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС.

Компонент 1. Детальний аналіз водних ресурсів, пов’язаних з ними екосистем та їх використання

Результат 1.1. Розробка транскордонного діагностичного аналізу (ТДА) басейну річки Дністер

Результат 1.2. Сценарії «Майбутнє водних ресурсів», з врахуванням змін клімату і транскордонних питань

Результат 1.3. Реалізація Плану впровадження стратегічних напрямків адаптації до змін клімату в басейні річки Дністер: розробка місцевої стратегії адаптації до змін клімату та план її впровадження

Компонент 2: Розробка політики, правової та інституційної структури, мандату і повноважень Комісії по річковому басейну для розвитку співробітництва на рівні басейну

Результат 2.1. Стратегічна програма дій по басейну, затверджена на найвищому рівні (наприклад, міністрів)

Результат 2.2. Проект положення Комісії / спільного органу управління, в тому числі допоміжних спільних експертних органів

Результат 2.3. Діючі міжвідомчі групи в кожній країні басейну, які будуть підтримувати роботу Дністровської Комісії / спільного органу управління

Результат 2.4. Розробка проектів національних планів управління, початок впровадження елементів планів.

Результат 2.5. Діючі експертні групи при Дністровській Комісії / спільному органі управління з чітким мандатом і планом роботи

Результат 2.6. Впровадження механізму проведення консультацій із зацікавленими сторонами згідно з Дністровським Договором (2012).

Результат 2.7. Партнерство і обмін досвідом (твіннінг) з іншими транскордонними басейнами його тиражування в басейні Дністра

Результат 2.8. Стратегія участі громадськості, комунікації, просвітництва, гендерної рівності, і її часткова реалізація

Результат 2.9. Веб-сторінка проекту (відповідно до стандартів ГЕФ IW:LEARN), документи про досвід проекту, використання інструменту відслідковування ГЕФ-6 IW, участь в конференціях ГЕФ «Міжнародні води», заходах Водної конвенції ЄЕК ООН та інших заходах IW:LEARN ГЕФ

Компонент 3: Посилення моніторингу і охорони водних ресурсів і біорізномаїття і обмін інформацією в басейні річки Дністер

Результат 3.1. Вдосконалення інституціонально-правової програми моніторингу на рівні басейну / транскордонному рівні, раннього попередження і обмін даними, а саме хімічними, біологічними параметрами і параметрами здоров’я

Результат 3.2. Узгоджена програма спільної діяльності по моніторингу і обміну інформацією між двома країнами

Результат 3.3. Організація програми підготовки кадрів, відпрацювання уніфікації калібрування в робочих і лабораторних умовах для співробітників організацій, спільний моніторинг і обмін інформацією

Результат 3.4. Демонстраційні проекти

Результат 3.5. Розповсюдження інформації про басейн

3

JOINTISZA – посилення координації між плануванням управління річковим басейном і попередженням ризику затоплення задля поліпшення стану водних ресурсів басейну р.Тиси*

Загальний бюджет проекту 2 254 126,8 євро

Партнери проекту: 12 партнерів з Румунії, Угорщини, Сербії, Словаччини та 5 асоційованих партнерів з Угорщини, Сербії, України, Австрії.

Асоційовані партнери в Україні:

Державне агентство водних ресурсів України;

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса.

січень 2017 року – червень 2019 року

Мета проекту: розробити оновлений Інтегрований план управління басейном річки Тиси.

Основні очікувані результати проекту:

- вдосконалена геоінформаційна система (GIS);

- посібник щодо найкращих практик управління водним стоком у містах та відповідні тренінги для фахівців;

- довідковий документ щодо спричинених зміною клімату проблем, що пов’язані з кількістю води, і допомоги у їх подоланні;

- фінальний проект оновленого Інтегрованого плану управління басейном річки Тиси;

- стратегія залучення й участі громадськості