Структура

опубліковано 14.04.2017 15:54

 

СТРУКТУРА
апарату Державного агентства водних ресурсів України

 

Департамент водного менеджменту

директор департаменту - Лисюк Ольга Гаврилівна, контактний телефон (044) 234-76-11
електронна адреса lysiuk@davr.gov.ua
 • відділ адміністрування водного кадастру та моніторингу вод
 • відділ координації діяльності тери торіальних органів
 • відділ водних відносин
 • відділ з управління інфраструктурою

Місія департаменту водного менеджменту реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель.

Зокрема:

 • організація заходів щодо забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах
 • забезпечення функціонування системи державного моніторингу поверхневих вод та моніторингу меліорованих земель
 • імплементація у межах компетенції Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони
 • координація та організація роботи щодо розробки планів управління річковими басейнами
 • координація діяльності територіальних органів Держводагентства, а також установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства
 • здійснення міжнародного співробітництва у галузі управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, у тому числі прикордонних вод, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель
 • узагальнення та аналіз даних щодо потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах
 • розробка та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів
 • виконання заходів щодо паспортизації річок
 • видача дозволів на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) і видачу їх дублікатів
 • видача, анулювання дозволів на спеціальне водокористування для водокористувачів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • погодження документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству
 • погодження паспортів водних об’єктів
 • погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт
 • погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів, договорів оренди водних об’єктів, створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок
 • заходи щодо утворення та координації діяльності басейнових рад
 • ведення державного обліку поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об’єктів та державного обліку водокористування.
 • ведення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі води» у частині обліку поверхневих водних об’єктів та «Водокористування»
 • аналіз, узагальнення звітів водокористувачів про використання водних ресурсів, перевірку їх достовірності
 • організація та координація робіт щодо розробки водогосподарських балансів та їх затвердження
 • узагальнення та аналіз даних щодо якості поверхневих вод

Фінансово-економічний департамент

директор департаменту - Комаха Олена Олександрівна, контактний телефон (044) 234-72-87
електронна адреса komakha@davr.gov.ua
 • відділ економіки
 • відділ бюджетних відносин
 • відділ бухгалтерського обліку та звітності
 • відділ з управління державним майном та інвестиційної діяльності

Місія фінансово-економічного департаменту –  дотримання бюджетного законодавства у Держводагентстві, розробка та сприяння реалізації інвестиційних проектів і програм, впровадження засад державно-приватного партнерства з метою розвитку водогосподарської галузі

Зокрема:

 • організація планово-економічної та фінансової роботи, бухгалтерського обліку апарату Агентства та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Держводагентства
 • реалізація державних концепцій і програм, що стосуються сфери діяльності Держводагентства, у частині організації і вдосконалення планово-економічної, фінансової  та аналітичної роботи
 • виконання функцій з управління об’єктами державної власності
 • розроблення пріоритетних напрямів діяльності водогосподарської галузі
 • розроблення стратегічних та поточних планів діяльності Держводагентства
 • розроблення проектів структури, штатного розпису Держводагентства та змін до них
 • визначення основних напрямів поліпшення нормування праці водогосподарських організацій
 • бере участь у реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, реформування і регулювання оплати праці
 • забезпечує проведення соціального діалогу для узгодженого розв’язання проблем у соціально-економічній сфері, що стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців
 • здійснює контроль за станом погашення заборгованості із виплати  заробітної плати працівникам, виконанням графіків погашення цієї заборгованості водогосподарських організацій
 • організовує роботу з підготовки та зведення проекту Державного бюджету України у частині доходів і видатків установ і організацій, які належать до сфери управління Держводагентства
 • здійснює підготовку проекту кошторису апарату Агентства та змін до нього
 • здійснює фінансування організацій галузі із загального та спеціального фондів державного бюджету, контролює використання ними бюджетних коштів у межах встановлених лімітів та цільового призначення
 • веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
 • координує роботу щодо розробки та впровадження державних інвестиційних проектів природоохоронного та екологічного спрямування у сфері водного господарства
 • забезпечує виконання відповідно до чинного законодавства України функцій управління об’єктами державної власності

Управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації

начальник управління - Ковтуненко Віта Анатоліївна, контактний телефон (044) 246-71-40 
електронна адреса kovtunenko@davr.gov.ua
 • відділ комунікацій з громадськістю та ЗМІ
 • відділ документального забезпечення та доступу до публічної інформації

Місія управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації - забезпечення стабільності у відносинах «влада-громада» через підтримання постійного діалогу з громадськістю

Зокрема:

 • інформування громадськості про реалізацію державної політики у водній сфері
 • взаємодія із засобами масової інформації
 • сприяння ефективному діалогу між громадськістю та Держводагентством:
 • координація роботи громадської ради при Держводагентстві
 • проведення консультацій з громадськістю
 • організація особистого прийому громадян керівництвом Агентства
 • взаємодія з «Урядовим контактним центром»
 • організація роботи телефонної «гарячої лінії» Держводагентства
 • організація заходів із мотивування екологічної свідомості українців щодо дбайливого ставлення до води
 • організація ведення документування управлінської інформації з використання системи електронного документообігу у Держводагентстві
 • здійснення заходів із захисту інформації у Держводагентстві

Юридичний відділ

начальник відділу - Лебідь Юлія Вікторівна, контактний телефон (044) 235-43-33
електронна адреса lebed@davr.gov.ua
 
Місія юридичного відділу – організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держводагентством, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; представлення Держводагентства в органах судової влади в установленому чинним законодавством порядку та здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства.

Зокрема:

 • розроблення та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держводагентства
 • здійснення у межах своєї компетенції разом зі структурними підрозділами заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 • разом із заінтересованими структурними підрозділами Держводагентства узагальнення практики застосування законодавства у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
 • сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю
 • організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням
 • забезпечення в установленому порядку представлення інтересів  Держводагентства у судах та інших органах
 • здійснення методичного керівництва правовою роботою в Держводагентстві, в організаціях, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Голові Держводагентства щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту

 


Відділ з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення

начальник відділу - Сірий Ігор Володимирович, контактний телефон (044) 235-42-37
електронна адреса siryi@davr.gov.ua
 

Місія відділу з енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення – забезпечення підвищення рівня енергоефективності, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та розвитку науково-технічної діяльності водного сектору

Зокрема:

 • забезпечення реалізації у водній сфері державної політики з питань енергоефективності та енергозбереження; у сфері охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху; державної науково-технічної політики
 • забезпечення проведення заходів щодо енергоефективності, енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та заходів з охорони праці
 • надання методично-практичної допомоги в розробці та виконанні завдань з економії паливно-енергетичних ресурсів, заходів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та підвищення ефективності наукової діяльності
 • здійснення оперативно-методичного керівництва роботою водогосподарських організацій із забезпечення енергопостачання,  охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху
 • організація роботи щодо впровадження енергосервісних договорів
 • організація навчань і перевірки знань керівників, посадових осіб та спеціалістів водної сфери
 • сприяння проведенню розслідувань аварій, виходу з ладу енергообладнання, автотранспорту, машин і механізмів та нещасних випадків, які виникають при їх експлуатації
 • контроль за виконанням вимог пожежної безпеки,  додержання організаціями правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху
 • наукове обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності Держводагентства
 • організація проведень засідань науково-технічних та експертних рад Держводагентства
 • організація виставкової діяльності Держводагентства
 • організація та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг апарату Держводагентства через систему електронних закупівель ProZorro
 • координація діяльності водогосподарських організацій з питань процедур закупівлі товарів, робіт і послуг
 • організації роботи щодо ефективного функціонування адміністративної будівлі

Відділ з управління персоналом

начальник відділу - Серга Оксана Григорівна, контактний телефон (044) 234-71-54
електронна адреса o.serga@davr.gov.ua
 

Місія відділу з управління персоналом -  реалізація державної політики з питань управління персоналом у Держводагентстві

Зокрема:

 • добір персоналу
 • планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту
 • організація проведення оцінювання результатів службової діяльності  державних службовців Держводагентства
 • підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку
 • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих організаціях

Сектор внутрішнього аудиту

Завідувач сектору - Колашник Тетяна Миколаївна, контактний телефон (044) 234-99-81
електронна адреса kolashnik@davr.gov.ua

Місія сектору з внутрішнього аудиту – упередження виникнення помилок чи інших недоліків у фінансово-господарській діяльності державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, постійний моніторинг системи внутрішнього контролю та надання незалежної оцінки адекватності запровадженої політики управління, методики їх діяльності.

Зокрема:

Надання Голові Агентства об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

 • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення
 • удосконалення системи управління
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання державного майна та бюджетних коштів.

Проведення оцінки:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та господарського забезпечення
 • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах
 • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання
 • якості надання платних послуг, визначених чинним законодавством
 • стану збереження активів та інформації
 • стану управління державним майном
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань апарату Держводагентства та водогосподарських організацій.

Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи Бистра Ірина Володимирівна
контактний телефон (044) 235-03-81, bystra@davr.gov.ua

Місія головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи – організація та забезпечення режиму секретності під час провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, в Держводагентстві.

Зокрема:

 • недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації
 • своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами Агентства заходів щодо охорони державної таємниці
 • запобігання витоку секретної інформації
 • виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності Агентства
 • забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;
 • організація та ведення секретного діловодства
 • здійснення контролю за станом режиму секретності в Агентстві та підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких координується та спрямовується Агентством, до складу яких входить РСО

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Купцова Людмила Анатоліївна 
контактний телефон (044) 235-60-46, kuptsova@davr.gov.ua

 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи Овсієнко Олександр Леонідович 
контактний телефон (044) 235-07-71, ovsienko@davr.gov.ua

 


Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України

 

Сектор у Вінницькій області

 vin.to@davr.gov.ua                                                     

Сектор у Волинській області

vol.to@davr.gov.ua                                                     

Сектор у Дніпропетровській області   

dnipro.to@davr.gov.ua                                       

Сектор у Донецькій та Луганській областях

don.to@davr.gov.ua

Сектор у Житомирській області        

zhut.to@davr.gov.ua                                         

Сектор у Закарпатській області  

 zak.to@davr.gov.ua                                            

Сектор у Запорізькій області  

  zap.to@davr.gov.ua                                                

Сектор в Івано-Франківській області

  ifr.to@davr.gov.ua                                      

Сектор у Кіровоградській області  

  kir.to@davr.gov.ua                                          

Сектор у Львівській області 

 lviv.to@davr.gov.ua                                                      

Сектор у Миколаївській області

muk.to@davr.gov.ua

Сектор в Одеській області  

odesa.to@davr.gov.ua

Сектор у Полтавській області  

poltava.to@davr.gov.ua

Сектор у Рівненській області    

rivne.to@davr.gov.ua

Сектор у Сумській області  

sum.to@davr.gov.ua

Сектор у Тернопільській області

tern.to@davr.gov.ua   

Сектор у Харківській області

hark.to@davr.gov.ua       

Сектор у Херсонській області та м.Севастополі

herson.to@davr.gov.ua        

Сектор у Хмельницькій області

hmil.to@davr.gov.ua

Сектор у Черкаській області  

cherkas.to@davr.gov.ua

Сектор у Чернівецькій області  

 chern.to@davr.gov.ua          

Сектор у Чернігівській області

chernig.to@davr.gov.ua