Положення про колегію Держводагентства

опубліковано 11.04.2017 22:50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 19.12.2016 № 236
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державного агентства водних ресурсів України
 
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Державному агентстві водних ресурсів України (далі – Держводагентство, Агентство).
 
2. Колегія Держводагентства є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Держводагентством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
 
3. У своїй роботі колегія Держводагентства керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держводагентства, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра екології та природних ресурсів України та Голови Держводагентства.
 
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії Держводагентства приймається Головою Агентства.

 

Функції колегії

 

5. Колегія Держводагентства:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Агентства;

2) розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

розширення міжнародного співробітництва України у сфері водного господарства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Агентство завдань;

удосконалення законодавства.

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку водогосподарської галузі, інші державні програми та визначає пропозиції щодо шляхів їх реалізації;

4) розглядає питання про збереження та використання державного майна, стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держводагентства, його територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан роботи Агентства з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Держводагентства, його територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції Агентства);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Держводагентство.

 

Склад колегії

 

6. До складу колегії Держводагентства входять Голова Агентства (голова колегії), перший заступник та заступник Голови Агентства, посадові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, визначені Міністром, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держводагентства, його територіальних органів, а також за згодою – представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, народні депутати України, представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських  об'єднань організацій роботодавців, інші особи.
 
7. Кількісний та персональний склад колегії Держводагентства затверджує Голова Агентства.

 

Організація роботи колегії

 

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
 
9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
 
10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, керівникам структурних підрозділів Агентства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
 
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
 
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
 
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 
14. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
 
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
 
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії Держводагентства контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 
17. Керівники структурних підрозділів апарату Агентства, його територіальних органів, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
 

Порядок проведення засідання колегії

 

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови Держводагентства.
 
19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
 
21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 
22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
 
23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.
 
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
 
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 
27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з керівниками заінтересованих структурних підрозділів апарату Агентства, його територіальних органів, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.
 
28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 
29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії, який веде протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
 
30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Агентства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, а також керівників, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
 
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Держводагентства забезпечує секретар колегії.
 
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.
 
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Держводагентством.
 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівники структурних підрозділів апарату Агентства відповідно до їх компетенції та секретар колегії.
 
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.