15.04.2020 14:22
 Версія для друку

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 393
(зі змінами внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України
№ 372 від 31.05.2017,
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство водних ресурсів України

{У тексті Положення слова “Міністр екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінприроди” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019}

1. Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2. Держводагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держводагентства є:

1) реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;

2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

4. Держводагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові енергетики та захисту довкілля;

2) видає, анулює, здійснює переоформлення дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах та територіальному морі) і видає їх дублікати;

3) видає та анулює дозволи на спеціальне водокористування;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1091 від 13.12.2017}

4) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

5) забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;

6) розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затверджує правила їх експлуатації;

7) встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди;

8) затверджує правила та встановлює режим експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, забезпечує їх дотримання;

9) здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

10) аналізує та узагальнює звіти водокористувачів щодо використання водних ресурсів, перевіряє їх достовірність;

11) проводить моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

12) проводить моніторинг якості вод водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;

{Підпункт 12 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018}

13) проводить моніторинг якості вод водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;

{Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018}

14) проводить моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;

15) проводить моніторинг якості вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах;

{Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018}

16) проводить моніторинг за переформуванням берегів;

17) проводить державний моніторинг вод відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

{Підпункт 17 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018}

18) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

19) погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів;

20) погоджує договори оренди та паспорти водних об’єктів;

21) погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд;

22) погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування смуг відведення;

23) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

24) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації наслідків аварій на таких спорудах;

25) здійснює заходи, пов’язані із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

26) організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

27) розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

28) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;

29) проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

30) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

31) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;

32) розробляє та подає Мінекоенерго пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем;

33) здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Держводагентства;

34) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

35) погоджує нормативи водопостачання;

36) веде державний облік водокористування;

36-1) веде державний облік поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об’єктів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 36-1 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017}

36-2) утворює басейнові ради;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 362 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017}

36-3) затверджує водогосподарські баланси;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 36-3 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017}

37) веде державний водний кадастр за розділами “Поверхневі водні об’єкти” та “Водокористування”;

{Підпункт 37 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017}

38) здійснює паспортизацію річок і джерел питного водопостачання;

39) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;

40) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель;

41) організовує та координує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

42) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, що визначені Земельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;

43) погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

44) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;

45) готує та вносить на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля пропозиції до державних цільових програм щодо прогнозів розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на коротко- та середньостроковий періоди і забезпечує їх виконання;

46) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

47) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів прикордонних вод;

48) готує пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною за міжнародними договорами зобов’язань з питань, що належать до його компетенції;

49) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

50) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

51) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держводагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

52) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держводагентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держводагентства та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держводагентства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держводагентства;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 489 від 05.06.2019}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держводагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держводагентства відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держводагентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Держводагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Держводагентство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Держводагентство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держводагентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Держводагентства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 489 від 05.06.2019}

11. Голова Держводагентства:

1) очолює Держводагентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держводагентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та розроблені Держводагентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля проекти нормативно-правових актів Мінекоенерго з питань, що належать до компетенції Держводагентства;

4) організовує та контролює виконання в апараті Держводагентства, його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго;

5) подає Міністрові енергетики та захисту довкілля для затвердження плани роботи Держводагентства;

6) звітує перед Міністром енергетики та захисту довкілля про виконання планів роботи Держводагентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держводагентства, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує взаємодію Держводагентства з визначеним Міністром енергетики та захисту довкілля структурним підрозділом в апараті Мінекоенерго;

8) забезпечує дотримання встановленого Міністром енергетики та захисту довкілля порядку обміну інформацією між Мінекоенерго і Держводагентством та вчасність її подання;

{Підпункт 9 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 489 від 05.06.2019}

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держводагентства, призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців і працівників апарату Держводагентства;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держводагентства;

13) призначає на посаду за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля і головами відповідних місцевих держадміністрацій керівників територіальних органів Держводагентства та звільняє їх з посади;

14) призначає на посаду за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля заступників керівників територіальних органів Держводагентства та звільняє їх з посади;

15) забезпечує виконання Держводагентством наказів і доручень Міністра енергетики та захисту довкілля з питань, що належать до компетенції Держводагентства;

16) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держводагентства;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

18) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держводагентства;

19) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держводагентства, керівників територіальних органів Держводагентства, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

20) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників Держводагентства та його територіальних органів до відзначення державними нагородами;

21) залучає державних службовців і працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Держводагентства;

22) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держводагентства та його територіальних органів доручення;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

25) підписує накази Держводагентства;

26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держводагентство;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Держводагентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держводагентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 489 від 05.06.2019}

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держводагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держводагентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держводагентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держводагентства.

14. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держводагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держводагентства затверджує його Голова за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля.

Штатний розпис, кошторис апарату Держводагентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держводагентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.