11.04.2017 23:07
 Версія для друку

Експертна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 19.02.2018 №  78
 
 
                                                 СКЛАД експертної ради Державного агентства водних ресурсів України
 
  1
ХОРЄВ Михайло Юрійович
перший заступник Голови Держводагентства, голова експертної ради
  2
СТРЕЛЕЦЬ Олена Юріївна
завідувач сектору наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства, секретар експертної ради
  3
ГВОЗДЕНКО Павло Валерійович
заступник Голови Держводагентства
  4
АФАНАСЬЄВ Сергій Олександрович
директор Інституту гідробіології НАН України, д.біол.н.,
професор (за згодою)
  5
БАБЧУК Валерій Станіславович
начальник  відділу координації діяльності територіальних органів управління водних ресурсів Держводагентства
  6
ВАСИЛЬЄВ Сергій Васильович
заступник начальника  управління водних ресурсів  -  начальник відділу режимів водних об’єктів та моніторингу вод Держводагентства
7
ВОЙТЮК Ірина Вікторівна
заступник начальника управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації - начальни відділу насосних станцій та захисних споруд Держводагентства
  8
ВРАДІН Сергій Олександрович
заступник начальника відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
  9
ГРЕБІНЬ Василь Васильович
професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н. (за згодою)
 10
ЖУКОВА Наталія Олексіївна
заступник начальника управління економіки, фінансів та інвестицій - начальник відділу економіки Держводагентства
11
КОМАХА  Олена Олександрівна
начальник управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
 12
ЛЕБІДЬ Юлія Вікторівна
завідувач юридичного сектору Держводагентства
 13
ЛИСЮК Ольга Гаврилівна
начальник управління водних ресурсів Держводагентства
 14
МЕЛЬНИК Ніна Іванівна
головний спеціаліст сектору наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства
 15
МЕЛЬНИЧУК Віктор Павлович
координатор водного напрямку Національного екологічного центру
(за згодою)
 16
НАБИВАНЕЦЬ Юрій Богданович
заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного
інституту, к.геогр.н. (за згодою)
 17
РОЗГОН Вячеслав Анатолійович
начальник управління експлуатації  водогосподарських систем,
енергозбереження та механізації Держводагентства, к.т.н
 18
СІРИЙ Ігор Володимирович
начальник відділу енергозбереження, механізації та охорони праці управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
 19
ЧИЖИК Олег Анатолійович
директор державного проектно-вишукувального інституту «Укрпівдендіпроводгосп»
ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду
Державного агентства водних ресурсів України
 
1. Положення про експертну раду Державного агентства водних ресурсів України  (далі – Рада) розроблено відповідно до Положення про Державне агентство водних ресурсів України (далі – Держводагентство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393, з метою підвищення рівня наукового забезпечення у сфері водного господарства, розробки конкурентоспроможної науково-технічної продукції, забезпечення ефективного використання коштів на наукові дослідження та впровадження прикладних науково-технічних розробок у водогосподарсько-меліоративному комплексі.
2. Рада є постійним діючим консультативно-дорадчим органом при Держводагентстві і у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Держводагентства та цим Положенням.
3. Основним завданням Ради є:
- розгляд (експертиза), на підставі перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і техніки у галузі водного господарства, пропозицій структурних підрозділів апарату Держводагентства, водогосподарських організацій, наукових, дослідно-конструкторських та проектних організацій щодо науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- надання, за результатами розгляду (експертизи), пропозицій до плану з науки та нової техніки Держводагентства щодо тематики замовлення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- надання рекомендацій щодо подальшого впровадження у виробництво результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- визначення економічної доцільності впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у водогосподарсько-меліоративному комплексі;
- надання пропозицій щодо подальшого виконання або призупинення виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.      
4. Тематика замовлення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт визначається, виходячи з реальних потреб економіки та розвитку суспільства, і повинна спрямовуватись на одержання конкретних результатів, що забезпечують розв'язання найважливіших природничих і технічних проблем, створення принципово нових, готових до впровадження технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції, прискорення технологічного оновлення водогосподарсько-меліоративного комплексу, сприяють збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків та якості надання послуг водогосподарськими організаціями, а саме:
- підвищення технічного рівня і поліпшення якості проектування, будівництва та реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
- розробка наукових засад енерго- та ресурсозбереження;
- підвищення експлуатаційної надійності гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання, водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, насосно-силового устаткування;
- розробка сучасних засобів і методів водообліку на водогосподарських об'єктах;
- удосконалення технологічних процесів проведення ремонтно-відновлювальних робіт на відкритих та закритих мережах систем зрошення, гідротехнічних спорудах і магістральних каналах;
- забезпечення розробки нормативно-технічних і методичних документів з питань проектування, будівництва і експлуатації водогосподарських об'єктів та меліоративних систем, промислового виготовлення будівельних виробів і матеріалів, енерго- та ресурсозбереження, охорони праці, ціноутворення, контролю за використанням та охороною водних ресурсів;
- обґрунтування підходів до вирішення проблем раціонального використання водних ресурсів;
- здійснення комплексу водоохоронних заходів;
- екологічне оздоровлення поверхневих вод та догляд за ними;
- впровадження системи моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
- мінімізація наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захист від підтоплення, протипаводковий і протиповеневий захист земель, а також сільських населених пунктів;
- вирішення інших науково-технічних проблем водогосподарсько-меліоративного комплексу.
5. Рада у межах своїх повноважень має право:
- залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
- отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої  влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- подавати пропозиції Голові Держводагентства з питань, що належать до її компетенції.
6. Склад Ради формується зі спеціалістів апарату Держводагентства та водогосподарських організацій, установ, підприємств, а також вчених та висококваліфікованих спеціалістів (за згодою).
7. Голова Ради та її персональний склад затверджуються Головою Держводагентства.
8.  Формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводить її голова.
9. Засідання Ради проводяться за необхідністю. Рада скликається її головою. Засідання та рішення Ради вважаються правомочними, якщо на ній присутні більше половини її членів.
10. Рада готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції відповідно до покладених на неї завдань.
11. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.
12. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується її головою та секретарем.
13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
14. Організаційно-технічне забезпечення Ради здійснює сектор наукового та інформаційного забезпечення Держводагентства.
15. Рада може приймати рішення і в робочому порядку, тобто шляхом підписання (візування) проекту протоколу більшістю членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим в робочому порядку, якщо протокол завізований простою більшістю її членів. Рішення Ради, прийняте у робочому порядку, обов’язково доводиться до всіх її членів.
16. Секретар Ради здійснює контроль за своєчасним поданням документів  на її розгляд та перевіряє їх наявність та правильність оформлення.
       Завідувач сектору наукового
       та інформаційного забезпечення О.Стрелець